Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72533
Title: Фактори впливу на стратегічне управління банківським ритейлом
Authors: Vasylieva, Tetiana Anatoliivna
Kryvych, Yana Mykolaivna 
Леміш, І.О.
Keywords: банківський ритейл
безготівковий розрахунок
дистрибуція
інновація
трансформація банків
банковский ритейл
безналичный расчет
дистрибуция
инновация
трансформация банков
bank retail
non-cash payments
distribution
innovation
bank transformation
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Васильєва, Т.А. Фактори впливу на стратегічне управління банківським ритейлом [Текст] / Т.А. Васильєва, Я.М. Кривич, І.О. Леміш// Механізм регулювання економіки. - 2018. - № 3. - С. 54-65. - doi.org/10.21272/mer.2018.80.04.
Abstract: У статті розглянуто підходи до визначення «банківський ритейл», запропоновано трактувати його як окремий сегмент фінансового ринку щодо надання роздрібних банківських послуг із врахуванням потреб клієнтів. Здійснено аналіз сучасного стану роздрібного банківського бізнесу України за спектром основних продуктів та послуг, що відносяться до банківського ритейлу: послуги з використання платіжних карток, прийом та зарахування коштів на депозитний рахунок, споживче кредитування, іпотечні кредити, операції з обміну валюти, інші види розрахунково-касового обслуговування, оренда індивідуальних банківських сейфів. На основі аналізу сучасних каналів збуту банківського ритейлу визначено необхідність створення так званого «віртуального банку», без звичних офісів і відділень, та розвиток мобільних і онлайн-каналів збуту. Розглянуто основні фактори впливу на управління роздрібним банківським бізнесом (масове використання мережі Інтернет, глобалізаційні та інтеграційні процеси, посилення конкуренції між банками та небанківськими установами, технологічний розвиток, нові підходи до просування банківських продуктів) та встановлено ключову роль інформаційних та цифрових технологій у розвитку і функціонуванні банківського ритейлу. В статті виявлено основні проблеми стратегічного управління банківським ритейлом в Україні, проаналізовано досвід провідних країн світу щодо практичного впровадження інновацій у банківському ритейлі та перспективи їх застосування в Україні, у тому числі: розробка та впровадження програного забезпечення і цифрових платформ для автоматизації діяльності банку; застосування в діяльності банків децентралізованої технології блокчейн; технології з обробки та аналізу значних масивів інформації Big Data; технології використання смартфонів для здійснення різноманітних розрахунків Near Field Communication (NFC); технології біометрії для процедури ідентифікації; використання чат-ботів та віртуальних помічників для автоматизації процесів роботи з клієнтами.
В статье рассмотрены подходы к определению «банковский ритейл», предложено трактовать его как отдельный сегмент финансового рынка по предоставлению розничных банковских услуг с учетом потребностей клиентов. Осуществлен анализ современного состояния розничного банковского бизнеса Украины по спектру основных продуктов и услуг, относящихся к банковскому ритейлу: услуги по использованию платежных карт, прием и зачисление средств на депозитный счет, потребительское кредитование, ипотечные кредиты, операции по обмену валюты, другие виды расчетно-кассового обслуживания, аренда индивидуальных банковских сейфов. На основе анализа современных каналов сбыта банковского ритейла определена необходимость создания так называемого «виртуального банка», без привычных офисов и отделений, и развитие мобильных и онлайн-каналов сбыта. Рассмотрены основные факторы влияния на управление розничным банковским бизнесом (массовое использование сети Интернет, глобализационные и интеграционные процессы, усиление конкуренции между банками и небанковскими учреждениями, технологическое развитие, новые подходы к продвижению банковских продуктов) и установлено ключевую роль информационных и цифровых технологий в развитии и функционировании банковского ритейла. В статье выявлены основные проблемы стратегического управления банковским ритейлом в Украине, проанализирован опыт ведущих стран мира по практическому внедрению инноваций в банковском ритейле и перспективы их применения в Украине, в том числе: разработка и внедрение проигранного обеспечения и цифровых платформ для автоматизации деятельности банка; применение в деятельности банков децентрализованной технологии блокчейн; технологии по обработке и анализу больших массивов информации Big Data; технологии использования смартфонов для осуществления различных расчетов Near Field Communication (NFC); технологии биометрии для процедуры идентификации; использование чат-ботов и виртуальных помощников для автоматизации процессов работы с клиентами.
The article deals with the approaches to the definition of "banking retail", it is proposed to treat it as a separate segment of the financial market for the provision of retail banking services, taking into account the needs of clients. The authors carried out the analysis of the current state of the retail banking business in Ukraine by the range of the main products and services related to the banking retail: operations with payment cards, servicing of deposit accounts, consumer lending, mortgage loans, currency exchange transactions, other types of settlement and cash services, lease of individual safe deposit boxes. On the basis of the analysis of modern marketing channels of retail banking, the necessity of formation a so-called "virtual bank", without the usual offices and affiliates, and the development of mobile and online sales channels was proved. The main factors influencing the management of retail banking business (mass internet usage, globalization and integration processes, strengthening of competition between banks and non-banking institutions, technological development, new approaches to the promotion of banking products) were considered, and the key role of information and digital technologies in the development and functioning of banking retail was determined. The article reveals the main problems of strategic management of retail banking in Ukraine, analyzes the experience of leading countries in the field of practical application of innovations in banking retail and their prospects in Ukraine, including: development and implementation of software and digital platforms for automation of the banking business; application of decentralized technology blockchain in the activities of banks; application of technology Big Data for handling and analyzing large bulk data sets; application of technology Near Field Communication (NFC) for using smartphones for various settlements; biometric technology for the identification procedure; the use of chat bots and virtual assistants to automate the customer services.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72533
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other19
Downloads
Other19


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Vasilyeva_factors.pdf515.32 kBAdobe PDF19Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.