Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72583
Title: Contact Establishing in American Corporate Culture via Translation
Authors: Baranova, Svitlana Volodymyrivna 
Pavlenko, T.
Keywords: дискурс
корпоративна комунікація
комунікативний акт
встановлення контакту
етикетна формула
мовленнєвий етикет
дискурс
корпоративная коммуникация
коммуникативный акт
установление контакта
этикетная формула
речевой этикет
discourse
corporate communication
communicative act
contact establishment
etiquette formula
speech etiquette
Issue Year: 2018
Publisher: Маріупольський державний університет
Citation: Baranova, S. Contact Establishing in American Corporate Culture via Translation [Текст] / S. Baranova, T. Pavlenko // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2018. - Вип. 19. – С. 184-190.
Abstract: У статті розглянуто питання міжкультурної взаємодії в американській корпоративній культурі, висвітлені особливості використання етикетних формул на етапі встановлення контакту в межах корпоративного дискурсу. Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі міжкультурної комунікації у корпоративному контексті, прагматичною значущістю етикетних формул на етапі встановлення контакту. У діловому спілкуванні фаза встановлення контакту спрямована на досягнення міжособистісної згоди і віддзеркалює нормовану, етикетну поведінку учасників комунікації, у типових комунікативних ситуаціях, на ефективність функціонування яких впливає низка соціокультурних факторів (соціально-рольові характеристики комунікантів, гендерний фактор та ін.). Важливим елементом англомовного ділового дискурсу є професійна комунікація, яка характеризується цілою низкою специфічних засобів, що увиразнюють стереотипність і трафаретність ділового спілкування. Встановлення комунікативного контакту в американській корпоративній культурі відбувається завдяки контактовстановлюючим одиницям, до яких відносять: привітання, компліменти, звертання, представлення, вибачення, які реалізуються в мовленні завдяки використанню формул мовленнєвого етикету, клішованих конструкцій і засобів прямої адресації. Під час роботи над статтею було проаналізовано специфіку вибору сталих лексичних контактовстановлюючих одиниць в процесі комунікативного акту, семантико-лексичні та граматичні особливості їх використання в мовах оригіналу та перекладу.
В статье рассматриваются вопросы межкультурной коммуникации в американской корпоративной культуре. В ней описываются особенности использования этикетных формул на этапе установления контакта в корпоративном дискурсе. В исследовании были сделаны выводы об особенностях выбора способа перевода лексических единиц в коммуникативном акте.
The article deals with issues of intercultural interaction in the American corporate culture, it concerns the features of the use of etiquette formulas on the stage of contact establishing within the corporate discourse. The conclusions as to the features of the choice and translation of the fixed lexical units in the process of communicative act were made during the research.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72583
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ІФСК)

Views
Other8
Downloads
Other6


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Baranova_Contact_Establishing.pdf213.29 kBAdobe PDF6Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.