Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72583
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Contact Establishing in American Corporate Culture via Translation
Authors Baranova, Svitlana Volodymyrivna  
Pavlenko, T.
Keywords дискурс
корпоративна комунікація
комунікативний акт
встановлення контакту
етикетна формула
мовленнєвий етикет
дискурс
корпоративная коммуникация
коммуникативный акт
установление контакта
этикетная формула
речевой этикет
discourse
corporate communication
communicative act
contact establishment
etiquette formula
speech etiquette
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72583
Publisher Маріупольський державний університет
License
Citation Baranova, S. Contact Establishing in American Corporate Culture via Translation [Текст] / S. Baranova, T. Pavlenko // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2018. - Вип. 19. – С. 184-190.
Abstract У статті розглянуто питання міжкультурної взаємодії в американській корпоративній культурі, висвітлені особливості використання етикетних формул на етапі встановлення контакту в межах корпоративного дискурсу. Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі міжкультурної комунікації у корпоративному контексті, прагматичною значущістю етикетних формул на етапі встановлення контакту. У діловому спілкуванні фаза встановлення контакту спрямована на досягнення міжособистісної згоди і віддзеркалює нормовану, етикетну поведінку учасників комунікації, у типових комунікативних ситуаціях, на ефективність функціонування яких впливає низка соціокультурних факторів (соціально-рольові характеристики комунікантів, гендерний фактор та ін.). Важливим елементом англомовного ділового дискурсу є професійна комунікація, яка характеризується цілою низкою специфічних засобів, що увиразнюють стереотипність і трафаретність ділового спілкування. Встановлення комунікативного контакту в американській корпоративній культурі відбувається завдяки контактовстановлюючим одиницям, до яких відносять: привітання, компліменти, звертання, представлення, вибачення, які реалізуються в мовленні завдяки використанню формул мовленнєвого етикету, клішованих конструкцій і засобів прямої адресації. Під час роботи над статтею було проаналізовано специфіку вибору сталих лексичних контактовстановлюючих одиниць в процесі комунікативного акту, семантико-лексичні та граматичні особливості їх використання в мовах оригіналу та перекладу.
В статье рассматриваются вопросы межкультурной коммуникации в американской корпоративной культуре. В ней описываются особенности использования этикетных формул на этапе установления контакта в корпоративном дискурсе. В исследовании были сделаны выводы об особенностях выбора способа перевода лексических единиц в коммуникативном акте.
The article deals with issues of intercultural interaction in the American corporate culture, it concerns the features of the use of etiquette formulas on the stage of contact establishing within the corporate discourse. The conclusions as to the features of the choice and translation of the fixed lexical units in the process of communicative act were made during the research.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

France France
1
Germany Germany
1874
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
469
Sweden Sweden
1875
Ukraine Ukraine
215
United Kingdom United Kingdom
937
United States United States
33268
Unknown Country Unknown Country
15
Vietnam Vietnam
5623

Downloads

Ukraine Ukraine
33267
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
7
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Baranova_Contact_Establishing.pdf 213,29 kB Adobe PDF 33277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.