Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72587
Title: Концепція "Зеленої" економіки в умовах забезпечення еколого-економічної безпеки та сестейнового розвитку України
Authors: Iskakov, Andrii Andriiovych
Keywords: "зелена"
економіка
еколого-економічна безпека
сестейновий розвиток
природні ресурси
інвестиції
"green‖" economy
ecological and economic security
sustainable development
natural resources
investments
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Іскаков, А.А. Концепція "Зеленої" економіки в умовах забезпечення еколого-економічної безпеки та сестейнового розвитку України [Текст] / А.А. Іскаков // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2018. - № 2. - С. 77-84. - DOI 10.21272/1817-9215.2018.2-09.
Abstract: У статті досліджено підходи до розуміння поняття "зелена" економіка та запропоновано авторське бачення сутності поняття у контексті сестейнового розвитку. Автором виділено основні сфери інвестування в "зелену" економіку, що сприяють зростанню еколого-економічної безпеки національної економіки. Проаналізовано динаміку обсягів викидів шкідливих речовин ті діоксиду вуглецю в атмосферне повітря на території України за 2010–2015 рр. та динаміку капітальних інвестицій і поточних витрат на охорону навколишнього середовища за 2010-2016 рр. як індикаторів розвитку "зеленої" економіки. Виявлено, що частка витрат на охорону навколишнього природного середовища за рахунок коштів держбюджету має тенденцію до скорочення. У статті запропоновано низку організаційно-економічних та нормативно-правових заходів, що, на думку, автора стимулюватимуть розвиток "зеленої" економіки в Україні: розроблення та реалізація державних інвестиційних програм в галузях, що є основними споживачами енергії та забруднювачами навколишнього природного середовища; закладення у статті витрат Державного бюджету України та місцевих бюджетів коштів на "зелене" інвестування; посилення державного регулювання у сфері видобування та користування природними ресурсами; посилення мотиваційного механізму для суб’єктів господарювання, що є забруднювачами довкілля, через податкові пільги або грошові компенсації; інтеграція механізму нормативно-правових актів і заходів у сфері природокористування із регіональними соціо-еколого-економічними програмами; впровадження єдиної системи моніторингу та оцінювання еколого-економічної ефективності від реалізації "зелених" проектів.
The approaches to understanding the concept of ―green‖ economics‖ were investigated and the authors’ vision of the essence of the concept in the context of providing sustainable development was proposed in the article. The author identifies the main areas of investment in the ―green‖ economy, contributing to the growth of ecological and economic security of the national economy. The dynamics of emissions of harmful substances and carbon dioxide into the atmospheric air on the territory of Ukraine in 2010-2015 and the dynamics of capital investments and current expenditures on environmental protection in 2010-2016 as indicators of the development of the ―green‖ economy were analyzed. It was found that the share of expenditures on environmental protection from the state budget funds tends to decrease. The article proposes a number of organizational, economic and regulatory measures that, in the opinion of the author, will stimulate the development of the ―green‖ economy in Ukraine: development and implementation of state investment programs in the sectors that are the main energy consumers and polluters of the environment; pawning funds in the articles of expenditure of the State Budget of Ukraine and local budgets for ―green‖ investment; strengthening of state regulation in the sphere of extraction and use of natural resources; strengthening of the motivational mechanism for economic entities that are environmental polluters through tax incentives or monetary compensation; integration of the mechanism of normative legal acts and measures in the sphere of nature management with regional socio—economic-ecological programs; introduction of a unified system for monitoring and evaluation of environmental and economic efficiency from the implementation of ―green‖ projects.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72587
Type: Article
Appears in Collections:Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views
Other16
Downloads
Other10


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Iskakov kontseptsiia.pdf411.57 kBAdobe PDF10Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.