Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72681
Title: Мультимедійний творчий проект як форма самостійної роботи студентів та чинник їх професійної соціалізації
Other Titles: Мультимедийный творческий проект как форма самостоятельной работы студентов и фактор их профессиональной социализации
Multimedia creative project as a form of independent work of students and a factor of their professional socialization
Authors: Yanenko, Yaroslav Vasylovych
Keywords: вища освіта
высшее образование
higher education
мультимедіа
мультимедиа
multimedia
професійна соціалізація
профессиональная социализация
professional socialization
творча робота
творческая работа
creative work
творчий проект
творческий проект
creative project
Issue Year: 2019
Publisher: Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України
Citation: Яненко, Я.В. Мультимедійний творчий проект як форма самостійної роботи студентів та чинник їх професійної соціалізації / Я.В. Яненко // Інформаційні технології і засоби навчання. – Т. 69. – № 1. – 2019. – С. 174–185.
Abstract: Статтю присвячено визначенню особливостей мультимедійних творчих проектів як форми самостійної роботи студентів та чинника їх професійної соціалізації. У результаті проведеного дослідження з’ясовано відмінності між творчим проектом і творчою роботою, зокрема, терміни виконання, кількість та складність завдань, заплановані результати, компетентності, що формуються у студентів у процесі виконання творчого проекту, застосовувані мультимедійні технології тощо. Запропоновано перелік етапів, які характерні для мультимедійного творчого проекту, зокрема: планування; вибір мультимедійних технологій та інструментів; виконання проекту; презентація складових частин проекту на аудиторних заняттях або консультаціях; захист проекту. Відзначено зв’язок мультимедійних творчих проектів з аудиторними заняттями. Визначено особливості застосування мультимедійних технологій у творчих проектах, при цьому особливу увагу приділено інструментарію (комп’ютерні програми та інтернет-ресурси), який студенти можуть використовувати при виконанні творчих проектів. Наведено перелік рекомендованих автором інтернет-ресурсів, які можуть використовувати студенти і викладачі під час створення мультимедійних творчих проектів. Відзначено ряд індикаторів професійної соціалізації студентів при виконанні ними мультимедійних творчих проектів, зокрема, це отримання студентами сучасних знань про програми і технології, які можна використовувати для створення мультимедійних творчих проектів; набуття студентами вмінь користування інтернет-ресурсами для створення мультимедійних творчих проектів; формування професійних студентських портфоліо, що можуть бути використані у процесі пошуку роботи як демонстрація вміння працювати із сучасними комп’ютерними технологіями.
Статья посвящена определению особенностей мультимедийных творческих проектов как формы самостоятельной работы студентов и фактора их профессиональной социализации. В результате проведенного исследования определены различия между творческим проектом и творческой работой, в частности, сроки выполнения, количество и сложность задач, запланированные результаты, компетенции, которые формируются у студентов в процессе выполнения творческого проекта, применяемые мультимедийные технологии и т.п. Предложен перечень этапов, характерных для мультимедийного творческого проекта, в частности: планирование; выбор мультимедийных технологий и инструментов; выполнение проекта; презентация составных частей проекта на аудиторных занятиях или консультациях; защита проекта. Отмечена связь мультимедийных творческих проектов с аудиторными занятиями. Определены особенности применения мультимедийных технологий в творческих проектах, при этом особое внимание уделено инструментарию (компьютерные программы и интернет-ресурсы), который студенты могут использовать при выполнении творческих проектов. Приведен перечень рекомендованных автором интернет-ресурсов, которые могут использовать студенты и преподаватели при создании мультимедийных творческих проектов. Отмечен ряд индикаторов профессиональной социализации студентов при выполнении ими мультимедийных творческих проектов, в частности, это получение студентами современных знаний о программах и технологиях, которые можно использовать для создания мультимедийных творческих проектов; приобретение студентами умений использования интернет-ресурсов для создания мультимедийных творческих проектов; формирование профессиональных студенческих портфолио, которые могут использоваться в процессе поиска работы в качестве демонстрации навыков использования современных компьютерных технологий.
The article deals with the definition of features of multimedia creative projects as a form of independent work of students and a factor of their professional socialization. The result of the study was the identification of the differences between the creative project and creative work. These differences are the timing of implementation; the number and complexity of tasks; the planned result; the competencies that are formed by students in the process of implementing a creative project; the multimedia technologies used in the project, etc. The article offers a list of stages that are typical for a multimedia creative project, in particular, planning; choice of multimedia technologies and tools; project implementation; presentation of project components in classroom sessions or consultations; protection of the project. The article highlighted the interrelation of multimedia creative projects with lessons in the classroom. The article defines the features of the use of multimedia technologies in creative projects. Particular attention is paid to the toolkit (computer programs and Internet resources), which students can use when doing creative projects. The list of recommended Internet resources is given, which are useful for students and teachers when creating multimedia creative projects. Identified indicators of professional socialization of students in the performance of multimedia creative projects, in particular, getting students modern knowledge about programs and technologies that can be used to create multimedia creative projects; the acquisition by students of the skills of using Internet resources in order to create multimedia creative projects; the formation of professional student portfolios that can be used in the process of job search; demonstration of skills of work with modern computer technologies.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72681
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ІФСК)

Views
Other11
Downloads
Other9


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Yanenko_Multimedia_creative_project_2019.pdf440.74 kBAdobe PDF9Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.