Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72890
Title: Інтертекстуальна парадигма романів Мирослава Дочинця
Other Titles: Intertextual Paradigm in the Novels by Myroslav Dochynets
Authors: Іщенко, О.А.
Keywords: проблематика
роман
інтертекстуальність
паратекстуальність
метатекстуальність
форми інтертекстуальності
problematics
novel
intertextuality
paratextuality
metatextuality
intertextuality’s forms
Issue Year: 2019
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Іщенко, О.А. Інтертекстуальна парадигма романів Мирослава Дочинця [Текст] / О.А. Іщенко // Філологічні трактати. - 2019. - Т. 11, № 1. - С. 80-90.
Abstract: У запропонованій статті проаналізовано особливості художнього відтворення категорії інтертекстуальності в романах "Вічник. Сповідь на перевалі духу", "Світован. Штудії під небесним шатром", "Горянин. Води Господніх русел", "Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії", "Мафтей. Книга, написана сухим пером" сучасного українського письменника М. Дочинця. Визначені основні інтертекстуальні елементи (паратекстуальність, власне інтертекстуальність, метатекстуальність) та форми їх реалізації (заголовки, підзаголовки, присвяти, епіграфи, передмови, внутрішні заголовки, післятекстові примітки, епілоги, післямови, позначення дати й місця написання твору, коментарі, додатки, цитати, алюзії, ремінісценції, парафрази тощо) у творах прозаїка. З’ясовано, що М. Дочинець у своїх романах найчастіше використовує теологічні (Біблія, релігійні тексти), міфологічні (давньогрецька міфологія), літературні (твори української та зарубіжної літератури), фольклорні джерела (пісні, прислів’я, приказки, замовляння), апелює до праць відомих учених, філософів та мислителів минулого (Г. Сковорода, Піфагор, Сократ та ін.), завдяки чому виникає міжкультурний та міжепохальний діалог. У дослідженні визначено вплив інтертекстуальних елементів та форм їх реалізації на тематологічний, сюжетний, образний рівні романів письменника. Численні приклади міжтекстової взаємодії з романів "Вічник. Сповідь на перевалі духу", "Світован. Штудії під небесним шатром", "Горянин. Води Господніх русел", "Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії", "Мафтей. Книга, написана сухим пером" засвідчують, що інтертекстуальність – невід’ємна складова ідіостилю М. Дочинця.
The article is devoted to the study of artistic features of intertextuality in novels "Centenarian. Confession on the Pass of the Spirit", "Svitovan. Studies under the Celestial Dome", "Highlander. Waters of our Lord’s Riverbeds", "The Digger of Wells. The Diary of the Richest Man of the Mukachevo Dominion", "Maftei. The Book is Written with a Dry Pen" by the modern Ukrainian writer M. Dochynets. The main intertextual elements (paratextuality, actual intertextuality, metatextuality) and the forms of their realization (citations, allusions, reminiscences, paraphrases, etc.) in the works of the prose writer are investigated. It was found that M. Dochynets in his novels most often uses theological (Bible, religious texts), mythological (ancient Greek myths), literary (Ukrainian and Foreign), folklore sources (songs, spells, proverbs), appealing to the works of famous philosophers and thinkers of the past (Gregory Skovoroda, Socrates, Pythagoras). As an example of numerous artistic facts, the influence of intertextual elements and the forms of their implementation on the topic, storyline, imaginative level of the novels of the writer has been proved. The intertextuality in novels "Centenarian. Confession on the Pass of the Spirit", "Svitovan. Studies under the Celestial Dome", "Highlander. Waters of our Lord’s Riverbeds", "The Digger of Wells. The Diary of the Richest Man of the Mukachevo Dominion", "Maftei. The Book is Written with a Dry Pen" by M. Dochynets as a main feature of author’s idiostyle is analized.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72890
Type: Article
Appears in Collections:Філологічні трактати

Views
Other17
Downloads
Other9


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ishchenko.pdf510.34 kBAdobe PDF9Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.