Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72900
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Continuity in Teaching of Foreing Languages in General Education Schools
Other Titles Наступність у викладанні іноземної мови в загальноосвітній школі
Authors Zhulavska, Olha Oleksandrivna  
Yehorova, A.
Keywords наступність у викладанні
іноземна мова
перехід
початкова школа
середня школа
загальноосвітня школа
принцип наступності
освітній процес
continuity in teaching
foreign language
transition
primary school
secondary school
general education school
principle of continuity
educational process
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72900
Publisher Sumy State University
License
Citation Zhulavska, O. Continuity in Teaching of Foreing Languages in General Education Schools [Текст] / O. Zhulavska, A. Yehorova // Філологічні трактати. - 2019. - Т. 11, № 1. - С. 34-42.
Abstract Сучасні освітні тенденції та спрямування навчання на глобалізацію та масштабну інтеграцію в світовий простір, вимагають від громадян України досконалого знання іноземних мов. Сьогодні питання про вивчення мови стоїть надзвичайно гостро, тому в ході реформування освітньої системи, загальні зусилля спрямовані на пошук найбільш досконалого та якісного способу викладання іноземної мови. Задля того, щоб процес вивчення мови був найбільш ефективним та якісним, в освітньому процесі повинна бути забезпечена цілісність, неперервність та наступність. Наступність виявляється в послідовності й системності розташування навчального матеріалу, зв’язку та узгодженості ступенів та етапів навчальновиховної роботи, яка забезпечується при переході в вузькому сенсі від одного заняття до іншого, та в більших масштабах від одного року навчання до наступного, від однієї ланки до іншої. Саме забезпечення наступності у викладанні є обов’язковою умовою для осмислення вивченого на глибшому рівні, підкріплення отриманих знань новими, розкриття нових зв'язків, завдяки чому поступово підвищується якість знань, вмінь та навичок, вдосконалюється рівень володіння іноземною мовою та розширюється загальний запас фонових знань. У статті розглядається наступність як один із обов’язкових принципів викладання та навчання іноземної мови в загальноосвітній школі. Особливу увагу приділено дослідженню забезпечення принципу наступності при переході з ланки "початкова школа" до ланки "середня школа". Аналіз сучасної освітньої системи виявив, що принцип наступності в викладанні іноземної мови часто нівелюється та не дотримується при переході з початкової до середньої школи. Внаслідок цього виникає значна кількість проблем у навчальному процесі, які потребують нагальної розробки шляхів вирішення та їх впровадження на практиці. Дотримання принципу наступності у викладанні іноземної мови при переході з початкової до середньої школи – це одне з найважливіших питань у сучасній українській педагогіці та методиці викладання іноземних мов, так як саме цей етап відзначається значною кількістю особливостей, які необхідно враховувати задля успішного забезпечення неперервності, системності та послідовності загального навчального процесу.
Nowadays the language learning issue is especially acute, therefore in the context of educational system reforming, consolidated efforts are directed to determine the most perfect and qualitative way of foreign language teaching. To make language learning the most effective, in the educational system continuity must be facilitated and achieved. Continuity is manifested in the sequence and systematic arrangement of the educational material, through the connection and coordination of the stages of teaching and educational work, which is ensured in the transition in the narrow sense from one activity to another, and on a larger scale from one academic year to the next year, from one level to another. Ensuring of continuity in the teaching process is a prerequisite for comprehension of the learned material at a deeper level, reinforcement of the gained knowledge by newly received information, the new relationships disclosure, what gradually results in increasing the quality of knowledge, skills and abilities, improving the level of a foreign language mastery and broadening the total stock of the background knowledge. The article investigates continuity, as one of the compulsory principles of foreign language teaching and learning in general education schools. The main focus is on the research concerning implementation of continuity principle during transition from primary to secondary school. Analysis of the educational system has determined that the principle of continuity in foreign language teaching is often negated and unimplemented during transition from primary to secondary school. As a consequence, a significant quantity of problems is originated in the educational process. It causes the necessity to elaborate ways of solving problems and to implement them as a matter of actual practice.
Appears in Collections: Філологічні трактати

Views

France France
1
Germany Germany
71779
Iceland Iceland
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
4643
Ukraine Ukraine
1410
United Kingdom United Kingdom
9284
United States United States
142853
Unknown Country Unknown Country
26
Vietnam Vietnam
18569

Downloads

Ukraine Ukraine
1411
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
6
Uzbekistan Uzbekistan
707
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Zhulavska.pdf 520,22 kB Adobe PDF 2127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.