Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72928
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПлікус, Ірина Йосипівна-
dc.contributor.authorПликус, Ирина Иосифовна-
dc.contributor.authorPlikus, Iryna Yosypivna-
dc.date.accessioned2019-05-24T07:34:29Z-
dc.date.available2019-05-24T07:34:29Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationПлікус, І.Й Антикризове управління в забезпеченні фінансової безпеки бізнесу з позиції стратегічного та ресурсно-орієнтованого позиційного підходу / І.Й. Плікус // Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій : монографія. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – С. 228-237.ru_RU
dc.identifier.urihttp://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72928-
dc.description.abstractАвтором обґрунтовано теоретико-методичні засади та наведено практичні рекомендації щодо розроблення інструментарію антикризового фінансового управління з урахуванням фактору часу й проведення превентивних антикризових заходів за вектором позиціювання пріоритетних цілей з позиції ресурсне-орієнтованого управління. У даному досліджені виходили з того, що: по-перше - антикризове фінансове управління бізнесу необхідно проводити за допомогою формування і реалізації інструментарію антикризової політики, в основі якої знаходиться чітко структурована антикризова фінансова стратегі, яка націлена на побудову такої системи прийняття управлінських рішень, при якій приріст ефективності в довгостроковій перспективі перевищує поточну ефективність й саме з позицій стратегічного підходу антикризове управління забезпечує ресурсну збалансованість підприємства; по-друге - забезпечення фінансової безпеки бізнесу залежить від стану його фінансової системи - здатності бізнесу генерувати фінансові ресурси, достатні для виконання своїх функцій. Оцінку ефективності прийняття управлінських рішень відповідно до антикризової стратегії й цілей запропоновано проводити за ключовими показниками. Для формування набору ключових показників, які дозволять реалізувати антикризову стратегію наведено покроковий алгоритм. Результати даного дослідження дозволяють сформувати інформаційну та методичну базу для подальших наукових досліджень з проблем антикризового фінансового управління. Практична значимість проведеного дослідження полягає в тому, що його положення і результати можуть застосовуватися бізнесом при побудові власного механізму антикризового фінансового управління.ru_RU
dc.description.abstractАвтором обоснованы теоретико-методические основы и приведены практические рекомендации по разработке инструментария антикризисного финансового управления с учетом фактора времени и проведения превентивных антикризисных мер по вектору позиционирования приоритетных целей с позиции ресурсно-ориентированного управления. В данном исследовании исходили из того, что: во-первых - антикризисное финансовое управление бизнеса необходимо проводить посредством формирования и реализации инструментария антикризисной политики, в основе которой находится четко структурированная антикризисная финансовая стратегий, которая нацелена на построение такой системы принятия управленческих решений, при которой прирост эффективности в долгосрочной перспективе превышает текущую эффективность и именно с позиций стратегического подхода антикризисное управление обеспечивает ресурсную сбалансированность предприятия; во-вторых - обеспечение финансовой безопасности бизнеса зависит от состояния его финансовой системы - возможности бизнеса генерировать финансовые ресурсы, достаточные для выполнения своих функций. Оценку эффективности принятия управленческих решений в соответствии с антикризисной стратегии и целей предложено проводить по ключевым показателям. Для формирования набора ключевых показателей, которые позволят реализовать антикризисную стратегию приведен пошаговый алгоритм. Результаты данного исследования позволяют сформировать информационную и методическую базу для дальнейших научных исследований по проблемам антикризисного финансового управления. Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что его положения и результаты могут применяться бизнесом при построении собственного механизма антикризисного финансового управления.ru_RU
dc.description.abstractThe author substantiates the theoretical and methodological foundations and provides practical recommendations on the development of tools for crisis financial management, taking into account the time factor and the implementation of preventive crisis measures on the vector of positioning priority objectives from the position of resource-oriented management. In this study, we proceeded from the fact that: firstly, the crisis financial management of a business should be carried out through the formation and implementation of an crisis management policy toolkit, which is based on a clearly structured crisis management financial strategy that aims to build a management decision-making system efficiency in the long run exceeds current efficiency, and it is from the standpoint of a strategic approach that crisis management Vaeth resource balance of the enterprise; secondly, ensuring the financial security of a business depends on the state of its financial system — the ability of a business to generate financial resources sufficient to perform its functions. Evaluation of the effectiveness of management decisions in accordance with the crisis management strategy and goals proposed for key indicators. To form a set of key indicators that will allow to implement an anti-crisis strategy, a step-by-step algorithm is presented. The results of this study make it possible to form an informational and methodological basis for further scientific research on the problems of crisis financial management. The practical significance of the study lies in the fact that its position and results can be applied by the business when building its own mechanism of crisis financial management.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherДонецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановськогоru_RU
dc.subjectантикризове управлінняru_RU
dc.subjectатикризисное управлениеru_RU
dc.subjectcrisis managementru_RU
dc.subjectфінансова безпекаru_RU
dc.subjectфинансовая безопасностьru_RU
dc.subjectfinancial securityru_RU
dc.subjectфінансова стратегіяru_RU
dc.subjectфинансовая стратегияru_RU
dc.subjectfinancial strategyru_RU
dc.titleАнтикризове управління в забезпеченні фінансової безпеки бізнесу з позиції стратегічного та ресурсно-орієнтованого позиційного підходуru_RU
dc.typeBook chapterru_RU
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Finansova_bezopasnost_Plikus.PDF412.1 kBAdobe PDF7Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.