Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72976
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The phenomenon of “externalities” as market failures
Authors Otroshchenko, Larysa Stepanivna  
Proshunina, A.A.
Keywords Екстерналія
Экстерналия
Еxternality
зовнішні чинники
внешние факторы
external factors
приватні рішення
частные решения
private solutions
публічні рішення
общественные решения
public solutions
екологія
экология
ecology
недосконала інформація
несовершенная информация
imperfect information
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72976
Publisher Дніпровський державний аграрно-економічний університет
License
Citation Otroshchenko, L.S. The phenomenon of “externalities” as market failures / L.S. Otroshchenko, A.A. Proshunina // Efektyvna ekonomika. – 2019. – №4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua
Abstract Питання зовнішніх ефектів (екстерналій) або ринкових збоїв у теперішній час має не лише теоритичне, але й практичне значення для перспективи розвитку економіки сучасної України. Внаслідок негативних екстерналій суб'єкт господарювання отримує вигоду, а інші суб'єкти несуть витрати без компенсації. Таким чином простежується неефективний розподіл ресурсів у ринковій економіці. Метою статті є детальний аналіз наслідків екстерналій, їх можливих вигод для суспільства й економіки, а також окреслення негативних зовнішніх ефектів з метою мінімізації їх впливу на добробут людей. У статті представлено ретроспективу й проаналізовано стан дослідженості питання побічних або супутніх ефектів у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Також охарактерозовано форми існуючих ринкових збоїв та їх можливі наслідки для національної економіки. Проаналізовано дві головні групи екстерналій: позитивні й негативні. Наведено головні причини виникнення екстерналій, факти їх прояву, а також їх вплив на економіку й суспільство взагалі. Представлено можливі найбільш прийнятні шляхи попередження виникнення негативних екстерналій, які погіршують показники ефективності й виробничої динаміки. Проаналізовано детально транспортні екстерналії. Результатом дослідження стало визначення підходів для вирішення проблеми негативних екстерналій, зокрема забруднення навколишнього середовища. Визначено характер цих підходів як комбінацію законодавчих, економічних і технічних заходів. Наведено приклади державного втручання з метою нейтралізації й подолання негативних екстерналій, а саме застосування адміністративних заходів й оподаткування. Сформульовано висновки проведеного дослідження. Окреслено перспективи подальших досліджень. Практичне значення одержаних результатів виявляється в можливості використання представлених ідей для ефективної ринкової рівноваги й економічного зростання країни.
В наше время вопрос внешних эффектов (экстерналий) или рыночных убытков важен не только с теоретической точки зрения, но и практической для перспективы экономического развития современной Украины. В результате воздействия негативных экстерналий, некоторые субъекты хозяйственной деятельности получают прибыль, а другие несут убытки без компенсации. Целью статьи является детальный анализ последствий экстерналий, их возможных выгод для общества и экономики, а также определение негативных внешних эффектов с целью минимизации их влияния на благосостояние людей. Результатом исследования стала идентификация подходов к решению проблемы негативных экстерналий, а именно загрязнения окружающей среды. Эти подходы определены как комбинация законодательных, экономических и технических мер. Практическое значение полученных результатов прослеживается в возможности использования представленных идей для эффективного баланса на рынке.
Nowadays the question of external effects (externalities) or market failures is of crucial not only theoretical, but also practical importance for the perspective of economics development in modern Ukraine. As a result of negative externalities, some economic entities have benefits, but other entities bear the expenses without any compensation. The aim of the article is a detailed analysis of externalities’ consequences, their possible benefits for society and economics, and also determination of negative externalities with the purpose of the minimization of their influence on the people’s well-being. The result of the investigation is the identification of approaches for the solution of negative externalities problem, and namely environment pollution. These approaches have been defined as a combination of legislative, economic and technical measures. The practical importance of obtained results can be seen in the possibility of presented ideas usage for the effective market balance.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Bulgaria Bulgaria
1
France France
1
Malaysia Malaysia
1
New Zealand New Zealand
16495
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
4291
United Kingdom United Kingdom
2146
United States United States
1430
Unknown Country Unknown Country
36
Vietnam Vietnam
4292

Downloads

China China
4290
Iran Iran
1
Kenya Kenya
1
New Zealand New Zealand
1
Ukraine Ukraine
595
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1429
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Otroshchenko_Proshunina_Externalities.pdf 419,44 kB Adobe PDF 6329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.