Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73000
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження впливу соціально-економічних трансформацій на інтенсивність процесу залучення фінансових установ до легалізації кримінальних доходів
Other Titles Исследование влияния социально-экономических трансформаций на интенсивность процесса привлечения финансовых учреждений к легализации криминальных доходов
Authors Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Boiko, Anton Oleksandrovych  
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
Кіріл'єва, А.В.
Keywords банк
конвертація готівки
легалізація кримінальних доходів
тіньова економіка
фіктивна компанія
конвертация наличности
легализация криминальных доходов
теневая экономика
фиктивная компания
bank
cash conversion
money laundering
shadow economy
fictitious company
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73000
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дослідження впливу соціально-економічних трансформацій на інтенсивність процесу залучення фінансових установ до легалізації кримінальних доходів [Текст] /С.В. Лєонов, А.О. Бойко, В.В. Боженко, А.В. Кіріл'єва // Механізм регулювання економіки. - 2018. - № 4. - С. 94-101. - DOI: 10.21272/mer.2018.82.08
Abstract У статті розглянуто особливості прояву тіньових схем в економіці України. Проаналізовано рівень тінізації економіки в Україні та проведено порівняння з європейськими країнами. Авторами обгрунтовано, що укорінення тіньових схем при проведенні різноманітних операцій суб’єктами господарювання, впровадження у фінансову сферу новітніх технологій, а також стрімкий розвиток ринку криптовалют призвели до стрімкого розвитку процесів із легалізації кримінальних доходів за участі фінансових установ. Досліджено особливості проведення операцій з легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, та фінансування тероризму за посередництва фінансових установ. Авторами визначено, що левова частка тіньового капіталу формується за рахунок доходів, отриманих унаслідок вчинення економічних злочинів та інших правопорушень – у зовнішньоекономічній діяльності, кредитно-фінансовій сфери, паливноенергетичному комплексі, агропромисловому комплексі, на ринку металів та корисних копалин. У результаті дослідження встановлено, що послуги банківських установ в основному залучаються для обслуговування експортно-імпортних та інвестиційних операцій, що мають ознаки фіктивності, а також для легалізації коштів, одержаних незаконним шляхом (виведення капіталу за кордон, незаконна конвертація безготівкових коштів, ухилення від сплати податків або зменшення бази оподаткування). У статті обгрунтовано, що відмивання доходів, отриманих у результаті злочинної діяльності, стало глобальною загрозою економічній безпеці, у зв’язку з чим від держав вимагається прийняття узгоджених заходів боротьби з цією суспільно небезпечною діяльністю як на національному, так і на міжнародному рівні шляхом об’єднання інтелектуальних та організаційних зусиль багатьох державних інституцій, спроможних не лише викрити, але й припинити незаконні фінансові операції, маскування злочинного походження коштів або іншого майна.
В статье рассмотрены особенности проявления теневых схем в экономике Украины. Проанализирован уровень тенизации экономики в Украине и проведено сравнение с европейскими странами. Авторами обосновано, что укоренение теневых схем при проведении разнообразных операций субъектами хозяйствования, внедрение в финансовую сферу новейших технологий, а также стремительное развитие рынка криптовалюты привели к стремительному развитию процессов по легализации криминальных доходов с участием финансовых учреждений. Исследованы особенности проведения операций по легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма при посредничестве финансовых учреждений. Авторами установлено, что львиная доля теневого капитала формируется за счет доходов, полученных в результате совершения экономических преступлений и других правонарушений – во внешнеэкономической деятельности, кредитно-финансовой сферы, топливно-энергетическом комплексе, агропромышленного комплекса, на рынке металлов и полезных ископаемых. В результате исследования установлено, что услуги банковских учреждений в основном привлекаются для обслуживания экспортно-импортных и инвестиционных операций, имеющих признаки фиктивности, а также для легализации средств, полученных незаконным путем (вывода капитала за границу, незаконной конвертации безналичных средств, уклонения от уплаты налогов или уменьшения базы налогообложения). В статье обосновано, что отмывание доходов, полученных в результате преступной деятельности, стало глобальной угрозой экономической безопасности, в связи с чем от государств требуется принятие согласованных мер по борьбе с этой общественно опасной деятельностью как на национальном, так и на международном уровне путем объединения интеллектуальных и организационных усилий многих государственных институтов, которые способны не только разоблачить, но и прекратить незаконные финансовые операции, маскировки преступного происхождения средств или иного имущества.
The article deals with the features of manifestation of shadow economy in Ukraine. The level of shadow economy in Ukraine is analyzed and researches compare with European countries. The authors substantiate that shadow schemes in business, corruption, imperfect state regulation latest technologies in the financial sphere and rapid development of the cryptocurrency market led to the fast development of processes for the legalization of criminal incomes involving financial institutions. The peculiarities of carrying out operations on legalization of the proceeds received illegally, and financing of terrorism through the intermediary of financial institutions were investigated. The authors state that the lion's share of shadow capital is formed at the expense of income derived from economic crimes and other offenses – in foreign economic activity, credit and financial sphere, fuel and energy complex, agro-industrial complex, in the market of metals and minerals. As a result of the study, it was found that services of banking institutions are mainly engaged in servicing export-import and investment operations that have signs of fictitiousness, as well as for legalization of illegally obtained funds (capital withdrawal abroad, illegal conversion of cashless funds, tax evasion or reduction of the tax base). The article substantiates that money laundering as a result of criminal activities has become a global threat to economic security, which requires to adopt agreed measures to combat this socially dangerous activity both at the national and international levels by combining the intellectual and organizational efforts of many state institutions that are able not only to expose, but also to stop illegal financial transactions, masking the criminal origin of funds or other property.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

China China
1
Finland Finland
27
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
337
Unknown Country Unknown Country
24

Downloads

Ukraine Ukraine
338
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Lyeonov_Boyko_Bozhenko_Kirilieva_The_Investigation.pdf 447,11 kB Adobe PDF 353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.