Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73004
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Marketing Strategies in Contemporary Big Four Consulting Firms
Other Titles Маркетинговые стратегии в современных консалтинговых фирмах Большой Четверки
Маркетингові стратегії в сучасних консалтингових компаніях Великої Четвірки
Authors Melnyk, M.V.
Keywords міжнародний бізнес
електронна комерція
маркетингове рішення
бізнесадміністрування
маркетинг в економіці
країни Скандинавії (Швеція, Фінляндія, Норвегія)
международный бизнес
электронная коммерция
маркетинговое решение
бизнес-администрирование
маркетинг в экономике
страны Скандинавии (Швеция, Финляндия, Норвегия)
international business
E-commerce
marketing solution
business administration
marketing in economics
Scandinavian countries (Sweden, Finland, Norway)
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73004
Publisher Sumy State University
License
Citation Melnyk, M.V. Marketing Strategies in Contemporary Big Four Consulting Firms [Текст] = Маркетингові стратегії в сучасних консалтингових компаніях Великої Четвірки / M.V. Melnyk // Механізм регулювання економіки. - 2018. - № 4. - С. 119-126. - DOI: 10.21272/mer.2018.82.11
Abstract Дана стаття описує феномен Великої Четвiрки (KPMG, Deloitte, E&Y, PwC), яка, як 20 років тому, так і зараз займає лідируючі позиції на ринку. Їхні шляхи до успіху – ціла стратегія, спланована крок за кроком і націлена на пошук нових клієнтів, випуск нових продуктів та наймають на роботу найкращих студентів зі списку найкращих університетів усього світу. Ці компанії активно застосовують усі доступні інноваційні підходи в своїх економічних і маркетингових стратегіях. У той момент, як під час Днів Праці конкуренти нажаль роздають ручки, блокноти та маркери з логотипами своїх компаній, стенди Великої Четвірки приковують увагу новими інноваційними пристроями, селфіпалками та окулярами Google. Як проголошує слоган KPMG, розміщений на їх офіційній вебсторінці: "Інновації у кожному аспекті нашого повсякденного життя". Для того, щоб досягти поставленої мети, ці фірми використовують стратегії диверсифікації, лідерства, спеціалізації з концентрацією на своїй ніші. Детальний опис і приклад до кожної вищезгаданої стратегії є у статті. Важливе місце у довготермінових стратегіях з довготерміновими перспективами займають заходи, організовані для професіоналів, різноманітні семінари, публікації досліджень, прес-конференції та інші PR-акції і благодійні акції. Всі вони вже стали невід‘ємною і необхідною частиною тактики розвитку маркетингу у консалтингових фірмах і повстали внаслідок глобалізації. Високоякісні послуги вимагають високої оплати, що в свою чергу призводить до економічних переваг. Компанія PWC довела це на своєму прикладі, коли в 2015 році додала до свого портфоліо консалтингові послуги. Це рішення склало 60 % прибутку, в той час як традиційний список послуг приніс усього 40 %. Нові свіжі ідеї та рішення, що йдуть в ногу з часом, чітке дотримання стратегії, опрацьованої внутрішніми фахівцями спеціально для компанії, та бажання бути інноваційним лідером – двигун прогресу. Сучасний світ не стоїть на місці. Ера нових технологій змінила наше сприйняття про основу щоденного укладу життя, що не могло не відбитися на бізнесі, в тому числі, і на світових корпораціях. Здатність приймати зміни і адаптуватися – це талант, який гарантує успіх і процвітання, що особливо важливо в еру розвитку цифрових технологій.
Данная статья рассказывает о феномене Большой Четверки (KPMG, Deloitte, E&Y, PwC), фирмы которой сейчас, как и 20 лет назад, занимают лидирующие позиции на рынке. Путь к успеху этим фирм – целая стратегия, пошаговый долголетний рецепт по завоеванию новых клиентов, выпуску новых продуктов услуг и прием на работу лучших студентов из списка лучших университетов всего мира. Эти компании активно применяют все инновационные подходы в своих экономических и маркетинговых стратегиях. Пока конкуренты раздают ручки с логотипами, блокноты и хайлайтерами во время дней карьеры, стенды Большой Четверки наполнены новыми инновационными устройствами, селфи-палками и очками Google. Как гласит слоган KPMG, помещенный на их официальном вебсайте: "Инновации в каждом аспекте нашей повседневной жизни". Для того, чтобы достичь поставленных задач, эти фирмы используют стратегии диверсификации, стратегию лидерства в расходах, стратегию дифференциации цен, стратегию специализации, концентрирующуюся на нише. Описания и примеры всех стратегий, упомянутых выше, находятся в этой статье. Важное место в долгосрочных стратегиях с долгосрочными перспективами занимают мероприятия. Семинары для профессионалов, публикации исследований, пресс-конференции и другие PR-акции, профессиональные семинары и благотворительные акции, которые уже стали неотъемлемой и необходимой частью тактики развития маркетинга в консалтинговых фирмах, возникшей в результате глобализации. Высококачественные услуги требуют высокой оплаты, что, в свою очередь приводит к экономическим преимуществам. Компания PWC доказала это на своем примере, когда в 2015 году добавила в свое портфолио консалтинговые услуги. Это решение составило 60 % их прибыли, в то время как их традиционный список услуг принес 40 %. Новые свежие идеи, новые решения, идущие в ногу со временем, четкое следование стратегии, проработанной внутренними специалистами специально для этой компании, желание стать инновационным лидером – двигатель прогресса. Современный мир не стоит на месте. Эра новых технологий изменила наше восприятие о привычном укладе жизни, что отразилось на бизнесе, в том числе, и на мировых корпорациях. Способность принимать перемены и адаптироваться – это талант, который гарантирует успех и процветание, что особенно важно в эре цифровых технологий.
This article is about a phenomenon of Big Four companies (KPMG, Deloitte, E&Y, PwC) who keep leading positions on the market for the last twenty years. Their way to success is a great strategy, very detailed and longstanding plan to reach new clients, reveal new products and services and employ the best students from the best universities of the world. These companies are very active in using modern and innovative solutions in their financial and marketing campaigns. Big Four stands are full of new devices, selfie-sticks and Google glasses during the Job Exhibitions, at the same time their competitors still continue to give away pens, note books and highlighters. "Innovations are in every aspect of our daily life" is a slogan of KPMG’s official page dedicated to Innovations. In order to get a success and become a leader Big Four companies use diversification strategies, strategy of leadership in expenses, price differentiation strategy, specialization strategy concentrating on a niche. The descriptions and examples of all strategies mentioned above are in this article. The important place in long-term strategies with long-term perspectives take events. Professionals seminars, the publication of researches, press conferences and other PR actions, professional seminars and charity events, which have already become the integral and necessary part of marketing development tactics in consulting firms, which have resulted from globalization. High-quality services means demand higher payments, what leads to the advantage of economies of scale. PWC proved it in 2015, when they added to their portfolio business consulting. This decision created 60 % of their revenue, when their standard services generated only 40 %. Modern ideas, fresh solutions keeping up with the times, strict following of the strategy which was created by internal specialists especially for this campaign, will to be an innovative leader, all these factors are the power of the progress. Modern world never stops. The era of new technologies is here and it changed our retrospective about the standard circle of life which is also influenced on the business as well as on the global corporations. An ability to accept global changes and to adapt to them is a talent, which guarantee success and prosperity, what is extremely important for the digital era.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Australia Australia
-1818335193
Cuba Cuba
1
Czechia Czechia
-941419137
Finland Finland
31730017
Germany Germany
-1323187351
Greece Greece
-2012019151
India India
-941419138
Ireland Ireland
-2037709258
Italy Italy
31730015
Kenya Kenya
754921
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Netherlands Netherlands
4350130
Nigeria Nigeria
1
North Macedonia North Macedonia
1
Puerto Rico Puerto Rico
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
754914
Switzerland Switzerland
1
Thailand Thailand
95190047
Tunisia Tunisia
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
95190052
United Kingdom United Kingdom
-1323187353
United States United States
-1323187355
Unknown Country Unknown Country
23
Vietnam Vietnam
-1005922220

Downloads

Australia Australia
815879381
Belgium Belgium
1
Canada Canada
1
Czechia Czechia
1
Finland Finland
1
Germany Germany
-659418610
Greece Greece
-1818335189
Ireland Ireland
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Mexico Mexico
1
Netherlands Netherlands
-659418611
Thailand Thailand
1
Tunisia Tunisia
1
Ukraine Ukraine
174707
United Kingdom United Kingdom
-2012019152
United States United States
-1323187350
Unknown Country Unknown Country
8
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Melnyk_Marketing_Strategies.pdf 414,1 kB Adobe PDF -1361357508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.