Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74230
Title: Проектування технологічного процесу виготовлення вала 1.3000-98.15.03-02
Authors: Литвиненко, М.В.
Keywords: вал
shaft
насос
pump
базування
базирование
location
технологічний процес
технологический процесс
technological process
основний час
основное время
machine time
Issue Year: 2019
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Литвиненко, М.В. Проектування технологічного процесу виготовлення вала 1.3000-98.15.03-02 [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 6.05050201 – інженерна механіка, фахове спрямування «Технології машинобудування» / М.В. Литвиненко; наук. керівник В.О. Колесник. – Суми: СумДУ; ТеСЕТ, 2019 – 90 с.
Abstract: Записка: сторінок 90, рисунків 11, таблиць 13, додатків 3, джерел 20. Об'єкт дослідження - деталь «Вал». Мета роботи - проектування технологічної операції виготовлення деталі "Вал" позиції 1.3000-98.15.03-02. У даній роботі проаналізовані службове призначення машини, вузла і деталі; технічні вимоги, що пред'являються до деталі, її технологічність і спосіб отримання заготовки. В роботі розроблена операційна технологія для двох операцій технологічного процесу - фрезерно-центрувальної і токарної з ЧПК. Так само для цих операцій розраховані режими різання і вироблено нормування часу. Обрані верстатні пристосування, ріжучий і вимірювальний інструмент для обробки даної деталі на досліджуваній технологічної операції. Виконано розділ охорони праці, присвячений посудинам під тиском. Розроблено комплект технічної документації.
Записка: страниц 90, рисунков 11, таблиц 13, приложений 3, источников 20. Объект исследования – деталь «Вал». Цель работы – проектирование технологической операции изготовления детали «Вал» позиции 1.3000-98.15.03-02. В данной работе проанализированы служебное назначение машины, узла и детали; технические требования, предъявляемые к детали, ее технологичность и способ получения заготовки. В работе разработана операционная технология для двух операций технологического процесса – фрезерно-центровальной и токарной с ЧПУ. Так же для этих операций рассчитаны режимы резания и произведено нормирование времени. Выбраны станочные приспособления, режущий и мерительный инструмент для обработки данной детали на исследуемой технологической операции. Выполнен раздел охраны труда, посвященный сосудам под давлением. Разработан комплект технической документации.
Note: pages 90, figures 11, tables 13, appendices 3, sources 20. The object of study is the Shaft part. The purpose of the work is the design of the technological operation of manufacturing the Shaft part of position 1.3000-98.15.03-02. In this work, the official purpose of the machine, unit and part is analyzed; technical requirements for the part, its manufacturability and method of obtaining the workpiece. The work developed an operational technology for two operations of the technological process - milling-centering and turning with CNC. Also, for these operations, the cutting conditions are calculated and the time is normalized. Machine tools, a cutting and measuring tool for processing this part in the investigated technological operation were selected. The section on labor protection dedicated to pressure vessels has been completed. A set of technical documentation has been developed.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74230
Type: Bachelous Paper
Presentation date: 06.2019
Speciality: Факультет технічних систем і енергоефективних технологій (ТеСЕТ)/Кафедра Технологія машинобудування, верстати та інструменти/6.050502 - Інженерна механіка
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ТеСЕТ)

Views
Other3
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Litvinenko_Val.pdf2.6 MBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.