Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74256
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Щодо змін у законодавстві про екологічне підприємництво
Other Titles Об изменениях в законодательстве об экологическом предпринимательстве
Changes in the legislation on environmental entrepreneurship
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Derevyanko, Bogdan Volodymyrovych
Keywords екологічне підприємництво
экологическое предпринимательство
environmental entrepreneurship
суб’єкти господарювання
субъекты хозяйствования
economic entities
"зелений" тариф
"зеленый" тариф
"green" tariff
Господарський кодекс України
Хозяйственный кодекс Украины
Economic Code of Ukraine
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74256
Publisher Донецький юридичний інститут МВС України
License
Citation Деревянко, Б.В. Щодо змін у законодавстві про екологічне підприємництво // Україна і Європейський Союз: сучасні тенденції співпраці: матеріали круглого столу, (м. Маріуполь, 16 травня 2019 року). – Маріуполь, 2019. – С. 60–65.
Abstract У тезах доповіді показано, що з подіями 2014 року забезпечення енергетичної безпеки в України набуло вкрай важливого значення. Сьогодні як ніколи збалансований соціально-економічний розвиток України, підвищення якості життя й здоров’я населення та забезпечення національної безпеки можливі лише за умови подолання проблем забезпечення недорогими власними енергоносіями, екологічних проблем, наявність яких визнана на всіх рівнях влади, вченими та практиками. Під поняття екологічного підприємництва підпадає генерування енергії з альтернативних джерел. Таку діяльність запропоновано стимулювати правовими способами. Вказано на потребу звернути увагу законодавця на необхідність проведення додаткового розрахунку перед прийняттям будь-яких рішень у сфері екологічного підприємництва, оскільки це може посіяти сумнів у європейських інвесторів стосовно стабільності умов господарювання в Україні; а також вказати законодавцеві на необхідність врахування правила зворотної сили закону у часі щодо інвесторів, які вже є учасниками екологічного підприємництва України.
В тезисах доклада показано, что с событиями 2014 года обеспечение энергетической безопасности в Украине приобрело крайне важное значение. Сегодня как никогда сбалансированное социально-экономическое развитие Украины, повышение качества жизни и здоровья населения и обеспечения национальной безопасности возможны только при условии преодоления проблем обеспечения недорогими собственными энергоносителями, экологических проблем, наличие которых признано на всех уровнях власти, учеными и практиками. Под понятие экологического предпринимательства подпадает генерирование энергии из альтернативных источников. Такую деятельность предложено стимулировать правовыми способами. Указано на необходимость обратить внимание законодателя на проведение дополнительного расчета перед принятием любых решений в сфере экологического предпринимательства, поскольку это может посеять сомнение у европейских инвесторов относительно стабильности условий хозяйствования в Украине; а также указать законодателю на необходимость учета правила обратной силы закона во времени в отношении инвесторов, которые уже являются участниками экологического предпринимательства Украины.
It is stated that the legislator needs to make an additional calculation before making any decisions in the field of environmental entrepreneurship, as this may raise doubts for European investors about the stability of economic conditions in Ukraine; and to point out to the legislator the need to take into account the retroactive rule of law in time for investors who are already participants in the environmental entrepreneurship of Ukraine.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Greece Greece
862
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1723
United Kingdom United Kingdom
431
United States United States
215
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

Ukraine Ukraine
1724
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1725
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko__2019.pdf 305,32 kB Adobe PDF 3457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.