Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74275
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Фазовий перехід: осягаючи глибинний зміст феномену
Other Titles Фазовый переход: постигая глубинный смысл феномена
Phase Transition: Comprehending the Deep Meaning of the Phenomenon
Authors Melnyk, Leonid Hryhorovych  
Keywords фазовий перехід
соціально-економічна формація
суспільний розвиток
трансформація
"хмара"
фазовый переход
социально-экономическая формация
общественное развитие
трансформация
«облако»
phase transition
socio-economic formation
social development
transformation
"cloud"
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74275
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Мельник, Л.Г. Фазовий перехід: осягаючи глибинний зміст феномену [Текст] / Л.Г. Мельник // Механізм регулювання економіки. - 2019. - № 1. - С. 109-116. - DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2018.83.09.
Abstract На суд читача виносяться два есе, які умовно можна назвати казками: "Фазовий перехід" та "П’ятий вимір". У першому есе читач познайомиться із сутністю фазових переходів, які означають стрибкоподібну зміну стану системи. Розглядається роль фазових переходів у розвитку природи та суспільних систем. Читач також матиме змогу оглянути контури сучасного фазового переходу до нової соціально-економічної формації, який відбувається у ході Третьої і Четвертої промислових революцій. Зокрема, мають з’явитися нові види (альтернативної) енергії; нові технології (основані на використанні 3D-принтерів); повністю автоматизоване виробництво ("інтернет речей", "розумні мережі"); нові комунікації (види транспорту і зв’язку); безпілотний транспорт; нові економічні відносини (солідарна економіка); нові потреби людей (використання інформації для особистісного розвитку людей); нова реальність глобального управління людською цивілізацією (на основі "хмари" як всепланетної системи пам’яті); новий стиль життя, спрямований на особистісний розвиток людини. Друге есе – "П’ятий вимір" – малює образну картину формування передумов до фазових переходів у суспільстві. Вони утворюються за рахунок накопичення нерозв’язаних проблем, які не здатне вирішити суспільство при існуючому рівні соціально-економічного розвитку. Саме це робить невідворотним процес фазового переходу до нової формації. В есе також розкривається роль соціального передбачення як основи обгрунтованого стратегічного управління суспільним розвитком. Це забезпечує так званий сестейновий стан соціо-природної системи, що залишає достатні можливості прийдешнім поколінням задовольняти свої соціальні та економічні потреби. Розглядається значення такої реальності, як "хмара", що наразі виконує функції глобальної системи пам’яті і еволюціонує у напрямку перетворення на всепланетний центр прийняття рішень – такий собі метарозум.
На суд читателя выносятся два эссе, которые условно можно назвать сказками: "Фазовый переход" и "Пятое измерение". В первом эссе читатель познакомится с сущностью фазовых переходов, которые означают скачкообразное изменение состояния системы. Рассматривается роль фазовых переходов в развитии природы и общественных систем. Читатель также сможет осмотреть контуры современного фазового перехода к новой социально-экономической формации, который происходит в ходе Третьей и Четвертой промышленных революций. В частности, должны появиться новые виды (альтернативной) энергии; новые технологии (основанные на использовании 3D-принтеров); полностью автоматизированное производство ("интернет вещей", "умные сети"); новые коммуникации (виды транспорта и связи); беспилотный транспорт; новые экономические отношения (солидарная экономика); новые потребности людей (использование информации для личностного развития людей); новая реальность глобального управления человеческой цивилизацией (на основе "облака" как всепланетной системы памяти); новый стиль жизни, направленный на личностное развитие человека. Второе эссе – "Пятое измерение" – рисует образную картину формирования предпосылок к фазовым переходам в обществе. Они формируются за счет накопления нерешенных проблем, которые не способно решить общество при существующем уровне социально-экономического развития. Именно это делает неизбежным процесс фазового перехода к новой формации. В эссе также раскрывается роль социального предвидения как основы обоснованного стратегического управления общественным развитием. Это обеспечивает так называемое сестейновое состояние социо-природной системы, оставляющей достаточные возможности будущим поколениям удовлетворять свои социальные и экономические потребности. Рассматривается значение такой реальности, как "облако", которое сейчас выполняет функции глобальной системы памяти и эволюционирует в направлении превращения во всепланетный центр принятия решений – некий метаразум.
A reader will meet two essays, which can be conventionally called the fairy stories: "Phase transition" and "Fifth dimension". In the first essay, the reader will get acquainted with the essence of phase transitions, which mean a jump-like change in the state of a system. The paper considers the role of phase transitions in the development of nature and social systems. The reader will also be able to view the contours of the modern phase transition to the new socio-economic formation that takes place during the Third and Fourth Industrial Revolutions. In particular: new things should appear, new types of alternative energy; new technologies (based on the use of 3D printers); fully automated production ("Internet of things", "smart networks"); new communications (modes of transport and communication); unmanned transport; new economic relations (solidary economy); new needs of people (use of information for personality for development of people); a new reality of global management of human civilization (based on the "cloud" as a planetary system of memory); a new style of life, aimed at the personality development of man. The second essay – "Fifth Dimension" – depicts a figurative picture of forming the prerequisites for phase transitions in society. They are formed by the accumulation of unresolved problems that cannot be solved by society at the existing level of socio-economic development. This is precisely what the inevitable process of the phase transition to a new formation makes. The essay also reveals the role of social prediction as the basis of justified strategic management of social development. This ensures sustainable state of the socio-natural system, leaving sufficient opportunities for future generations to meet their social and economic needs. The paper shows the significance of such reality as the "cloud", which at the moment serves as a global system of memory, is evolving in the direction of transformation into a planetary center of decision-making – a kind of metaintelligence.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Germany Germany
1
Greece Greece
2800
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
395
Ukraine Ukraine
5599
United Kingdom United Kingdom
791
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

France France
1
Ukraine Ukraine
2801
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1580
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Melnyk_Phase_Transition.pdf 406,37 kB Adobe PDF 4387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.