Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74282
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Analysis of the United Territorial Communities Strategies in the Context of Sustainable Development Policy Implementation
Other Titles Аналіз стратегій об’єднаних територіальних громад в контексті реалізації політики сталого розвитку
Анализ стратегического обоснования территориальных общин в контексте реализации политики устойчивого развития
Authors Petrushenko, Yurii Mykolaiovych  
Vorontsova, Anna Serhiivna  
Ponomarenko, Oksana Serhiivna
Derbenov, K.O.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-9902-7577
http://orcid.org/0000-0003-0603-3869
Keywords об’єднана територіальна громада
сталий розвиток
стратегія
глобальна ціль сталого розвитку
національна ціль сталого розвитку
регіональний розвиток
объединённая территориальная община
устойчивое развитие
стратегия
глобальная цель устойчивого развития
национальная цель устойчивого развития
региональное развитие
united territorial community
sustainable development
strategy
global sustainable development goal
national sustainable development goa
regional development
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74282
Publisher Sumy State University
License
Citation Analysis of the United Territorial Communities Strategies in the Context of Sustainable Development Policy Implementation [Текст] / Y.M. Petrushenko, A.S. Vorontsova, O.S. Ponomarenko, K.O. Derbenov // Механізм регулювання економіки. - 2019. - № 1. - С. 33-45. - DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2018.83.02.
Abstract Концепція сталого розвитку все більше набуває ознак основної ідеологічної парадигми існування людства, що орієнтується не лише на економічний, а й на соціальний та екологічний розвиток. Основні її ідеї, що згруповані в глобальних Цілях сталого розвитку, поступово імплементуються на національних рівнях багатьох країн, у тому числі і України, знаходячи своє відображення у таких важливих політичних документах як Програми та Стратегії соціальноекономічного розвитку регіонів чи навіть об’єднаних територіальних громад, що виникли в процесі реформи децентралізації. В даній статті було детально проаналізовано кількість адаптованих цілей сталого розвитку на національному (Україна) та регіональному (Сумська область) рівнях, а також запропоновано зведені рейтинги їх важливості. За отриманими результатами було виявлено пріоритетні напрями сталого розвитку країни в цілому (передусім економічний, що передбачає розвиток промисловості та інфраструктури, підвищення інноваційності, енергоефективності та соціальних, що передбачає покращення рівня охорони здоров’я, правосуддя та освіти), та її регіональний вектор розвитку (економічне зростання, що пов’язано з передусім покращенням ситуації на ринку праці, а вже потім розвитком промисловості і інфраструктури, соціальне покращення, що пов’язано з подоланням бідності та покращенням стану та якості освіти, налагодженням співпраці та партнерства). На місцевому рівні було проаналізовано стратегії дев’ятьох об’єднаних територіальних громад Сумської області на предмет використання методології сталого розвитку. Їх основними пріоритетами були виявлені забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів та зміцнення глобального партнерства в інтересах сталого розвитку, а також створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям.
Концепция устойчивого развития все больше приобретает признаки основной идеологической парадигмы существования человечества, ориентируется не только на экономическое, но и социальное и экологическое развитие. Основные ее идеи, которые сгруппированы в глобальных Целях устойчивого развития, постепенно имплементируются на национальные уровни различных стран, в том числе и Украины, находя свое отражение в таких важных политических документах, как Программы и Стратегии социально-экономического развития регионов или даже объединенных территориальных общин, возникших в процессе реформы децентрализации. В данной статье было детально проанализировано количество адаптированных целей устойчивого развития на национальном (Украина) и региональном (Сумская область) уровнях, а также предложены сведенные рейтинги их важности. По полученным результатам были выявлены приоритетные направления устойчивого развития страны в целом (прежде всего экономический, предусматривающий развитие промышленности и инфраструктуры, повышение инновационности, энергоэффективности и социальный, предусматривающий улучшение уровня здравоохранения, правосудия и образования), и ее региональный вектор развития (экономический рост, обусловленный, прежде всего, улучшением ситуации на рынке труда, а уже потом развитием промышленности и инфраструктуры, социальное улучшение, что связано с преодолением бедности и улучшением состояния и качества образования, налаживанием сотрудничества и партнерства). На местном уровне были проанализированы стратегии девяти объединённых территориальных общин Сумской области на предмет использования методологии устойчивого развития. Их основными приоритетами были выявлены обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов и укрепление глобального партнерства в интересах устойчивого развития, а также создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям.
The concept of sustainable development has been considered as the main ideological paradigm of human existence. It is oriented not only on economic but also on social and environmental development. Its main ideas are grouped into Global Sustainable Development Goals (SDGs), which found their implementation at the national level of different countries, including Ukraine. They are also documented in such important political documents, as programs and strategies of the socio-economic development of the regions and the united territorial communities that have been formed due to the decentralization reform. The research paper analyses the number of SDGs which are adapted to the national (Ukraine) and regional (Sumy) levels. During the study, the aggregated ratings of SDGs according to their significance have been proposed. The study results reveal the priority directions of sustainable development of the whole country and its regional development vector. At the country level, the main trends have been highlighted: firstly economic, which involves the development of industry and infrastructure, increase in innovations, energy efficiency and secondly social, which includes improvement of healthcare, a justice system, and education. As for regional development, the main vectors have also been determined as economic growth, which is primarily due to the betterment in the labor market, the development of industry and infrastructure and social improvement, which is related to poverty reduction and improvements in quality of education, cooperation, and partnership. At the local level, the nine Strategies of united territorial communities of Sumy region were analyzed for using the methodology of sustainable development. Their main priorities have been appealed as followings: the openness, security, vitality and environmental sustainability of cities and towns; the strengthening of the global partnership for sustainable development; the establishment of sustainable infrastructure, the promotion of comprehensive and sustainable industrialization and innovation.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Azerbaijan Azerbaijan
1
China China
1036517155
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
France France
1
Germany Germany
59263
Greece Greece
1
Indonesia Indonesia
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
-1688103655
Japan Japan
-692505780
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
20203
Philippines Philippines
1
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
699787
Ukraine Ukraine
468043070
United Kingdom United Kingdom
162225
United States United States
-529696776
Unknown Country Unknown Country
1036517149
Vietnam Vietnam
1399577

Downloads

China China
1036517158
Germany Germany
-1395203537
India India
1
Ireland Ireland
62291
Lithuania Lithuania
1
South Africa South Africa
1
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
1606719953
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1036517153
Unknown Country Unknown Country
1036517150
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Petrushenko_Analysis.pdf 576,57 kB Adobe PDF -973837122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.