Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74585
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Research of "know-how" as possible object in the intellectual property objects system: comparison with foreign countries
Other Titles Исследование "ноу-хау" как возможного объекта в системе объектов интеллектуальной собственности: сравнение с зарубежными странами
Authors Utkina, Maryna Serhiivna  
Keywords "ноу-хау"
"know-how"
інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
об’єкт
объект
object
комерційна таємниця
коммерческая тайна
trade secret
результат інтелектуальної діяльності
результат интеллектуальной деятельности
result of intellectual property
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74585
Publisher
License
Citation Utkina, M.S. Research of "know-how" as possible object in the intellectual property objects system: comparison with foreign countries / M.S. Utkina // Legea si viata. – 2019. – № 9/2 (333). – P. 147-150.
Abstract Для кожної людини однією з форм життєдіяльності та найважливіших сторін життя є творча, інтелектуальна діяльність. Результатом вищевказаної діяльності є, в свою чергу, об'єкт інтелектуальної власності, тобто втілення конкретної ідеї в життя, а таким чином - придбання об'єктивної форми. На даному етапі швидкоплинного розвитку науки, кількість об'єктів інтелектуальної власності постійно збільшується, що, в свою чергу, унеможливлює закріплення на законодавчому рівні їх чіткого переліку. Одним із проблемних та актуальних питань є питання про приналежність або навпаки, невіднесення «ноу-хау» в систему об'єктів права інтелектуальної власності. Дане питання виникає також і тому, що відсутня єдність у визначенні вищевказаної категорії, її сутності, правової природи, механізму охорони і захисту права на «ноу-хау». Все це актуалізує проведення дослідження для визначення місця «ноу-хау» в системі об'єктів права інтелектуальної власності. При написанні статті було проаналізовано місце «ноу-хау» в системі об'єктів права інтелектуальної власності, враховуючи плюралізм наукових думок щодо трактування самого дефініції «ноу-хау». У контексті євроінтеграційних процесів важливого значення набуває і вивчення позицій представників зарубіжної спільноти про можливості віднесення «ноу-хау» в систему об'єктів інтелектуальної власності. Однак, було проаналізовано, що проблема закріплення на законодавчому рівні вищезгаданої дефініції існує не тільки в Україні, але і в більшості країн світу. Незважаючи на це, було встановлено, що дана категорія не має точного юридичного сутнісного змісту, який би виходив з положень нормативного акту.
Для каждого человека одной из форм жизнедеятельности и важнейших сторон жизни является творческая, интеллектуальная деятельность. Результатом вышеуказанной деятельности является, в свою очередь, объект интеллектуальной собственности, то есть воплощение конкретной идеи в жизнь, а таким образом – приобретение объективной формы. На данном этапе скоротечного развития науки, количество объектов интеллектуальной собственности постоянно увеличивается, что, в свою очередь, делает невозможным закрепление на законодательном уровне их четкого перечня. Одним из проблемных и актуальных вопросов является вопрос о принадлежности или наоборот, неотнесение «ноу-хау» в систему объектов права интеллектуальной собственности. Данный вопрос возникает также и потому, что отсутствует единство в определении вышеуказанной категории, ее сущности, правовой природы, механизма охраны и защиты права на «ноу-хау». Все это актуализирует проведение исследования для определения места «ноу-хау» в системе объектов права интеллектуальной собственности. При написании статьи было проанализировано место «ноу-хау» в системе объектов права интеллектуальной собственности, учитывая плюрализм научных мнений относительно трактовки самого дефиниции «ноу-хау». В контексте евроинтеграционных процессов важное значение приобретает и изучение позиций представителей зарубежной сообщества о возможности отнесения «ноу-хау» в систему объектов интеллектуальной собственности. Однако, было проанализировано, что проблема закрепления на законодательном уровне вышеупомянутой дефиниции существует не только в Украине, но и в большинстве стран мира. Несмотря на это, было установлено, что данная категория не имеет точного юридического сущностного содержания, который бы выходил из положений нормативного акта.
Creative and intellectual activity is one of the most important life aspects and life forms for each person. The object of intellectual property is the result of such aforementioned activity, for example the implementation of a certain idea in life, and thus the acquisition of an objective form. At this stage of rapid and dynamic development of science, the number of intellectual property objects is steadily increasing, which, in turn, makes it impossible to establish a clear list of intellectual property objects at the legislative level. One of the problematic and pressing issues is “know-how” belonging, or vice versa, the non-attribution of it to the system of intellectual property rights objects. This issue arises also because there is no unity in defining the above category, its essence, legal nature, mechanism of protection and protection of the right to “know-how”. Abovementioned issues make the research relevant for determining the place of “know-how” in the system of intellectual property objects. While writing the scientific article, it was analyzed the place of “know-how” in the system of intellectual property rights objects in view of the scientific opinions pluralism regarding the interpretation of the very definition of "know-how". In the context of European integration processes, it is also important to research the positions of the foreign community representatives regarding the possibility of assigning “know-how” to the intellectual property objects system. However, it was found that the problem of securing the above-mentioned definition at the legislative level exists not only in Ukraine but also in most countries of the world. In view of this, it was found that this category does not have an exact legal substantive content that would be outside the provisions of the normative act.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
148
Unknown Country Unknown Country
26

Downloads

Ukraine Ukraine
149
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Utkina_knohow.pdf 546,83 kB Adobe PDF 155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.