Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74588
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Імунні механізми в патогенезі запалення органів черевної порожнини
Authors Акімова, В.М.
Keywords запалення органів черевної порожнини
імунна система
цитокіни
абдомінальний туберкульоз
специфічні та неспецифічні запальні процеси органів черевної порожнини
воспаление органов брюшной полости
иммунная система
цитокины
боль туберкулез
специфические и неспецифические воспалительные процессы органов брюшной полости
inflammation of the abdominal cavity
immune system
cytokines
abdominal tuberculosis
specific and nonspecific inflammatory processes of the abdominal cavity organs
Type PhD Thesis
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74588
Publisher Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
License
Citation Акімова, В.М. Імунні механізми в патогенезі запалення органів черевної порожнини [Текст]: дисертація ... д-ра біол. наук, спец.: 14.03.04 - патологічна фізіологія / В.М. Акімова; наук. консультант Л.Є. Лаповець. - Львів: Львівський нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 2019. - 429 с.
Abstract У дисертаційній роботі вирішене важливе завдання – покращення диференційної діагностики запальних процесів органів черевної порожнини, шляхом виявлення імунних механізмів патогенезу гострого і хронічного запалення. Було обстежено 226 хворих на гострий неспецифічний запальний процес органів черевної порожнини (гострий апендицит, гострий калькульозний холецистит, гострий мезаденіт) і 60 осіб хворих на абдомінальний туберкульоз, який представляє специфічне хронічне запалення. Встановлено, що гостре запалення супроводжується нейтрофільним типом гемограми, активацією гуморальної та кілерної ланок імунітету на тлі Т-клітинного імунодефіциту. Встановлено підвищення експресії мембранних активаційних антигенів CD25, CD95, CD23 на лімфоцитах крові. При гострлому запаленні, яке перебігає без ускладнень, переважають процеси активації апоптозу над проліферацією, що підтверджено зниженням співвідношення CD25/CD95. Ускладнені форми запалення (гнійно-септичним, деструктивним процесом) супроводжується більш вираженим зниженням показника CD25/CD95 порівняно із неускладненими, Встановлена значна активація макрофагально-моноцитарної системи, що проявляється зростанням рівнів IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α. Ключова роль у патогенезі гангренозного запалення встановлена для TNF-α. Хронічне запалення (туберкульозне) визначається лімфоцитарним типом гемограми, Т-клітинним імунодефіцитом, активацією гуморальної і кілерної ланок імунітету, проявами гіперчутливості I, IV типів, помірно підвищеною експресією активаційних антигенів на лімфоцитах, підвищеним рівнем IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-2, IL-4, IL-10. Встановлено підвищення вмісту гуморальних імунних факторів та доведена інформативність індексу активності запалення, як інтегрального показника, що характеризує неспецифічну гуморальну імунну відповідь; зниження фагоцитарної активності нейтрофілів з одночасним посиленням кисневого метаболізму при усіх досліджуваних станах; активацію NO-синтази за рахунок індуцибельної ізоформи та збільшення рівня стабільних метаболітів оксиду азоту найбільш виражену при деструктивних формах гострого запалення; вмісту у крові хворих маркерів ендогенної метаблічної та імунної інтоксикації; доказано інформативність застосування індексу імуно-метаболічної інтоксикації для оцінки характеру інтоксикації. При хронічному запаленні органів черевної порожнини кількість сильних кореляційних зв'язків є більшою порівнянно з гострим запальним процесом. Допомогою факторного аналізу виділено "Фактори", які об’єднують показники клітинного імунітету та цитокіни, що дозволяє диференційовано охарактеризувати механізми імунної відповіді за умов гострого та хронічного запалення органів черевної порожнини.
В диссертационной работе решена важная задача - улучшение дифференциальной диагностики воспалительных процессов органов брюшной полости, путем выявления иммунных механизмов патогенеза острого и хронического воспаления. Было обследовано 226 больных острым неспецифический воспалительный процесс органов брюшной полости (острый аппендицит, острый калькулезный холецистит, острый мезаденит) и 60 человек больных абдоминальный туберкулез, представляющий специфическое хроническое воспаление. Установлено, что острое воспаление сопровождается нейтрофильным типу гемограммы, активацией гуморального и киллерной звеньев иммунитета на фоне Т-клеточного иммунодефицита. Установлено повышение экспрессии мембранных активационных антигенов CD25, CD95, CD23 на лимфоцитах крови. При остром воспалении, которое протекает без осложнений, преобладают процессы активации апоптоза над пролиферацией, что подтверждено снижением соотношения CD25 / CD95. Осложненные формы воспаления (гнойно-септическим, деструктивным процессом) сопровождается более выраженным снижением показателя CD25 / CD95 по сравнению с неосложненными, выявлена значительная активация макрофагально-моноцитарной системы, проявляется увеличением уровней IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α . Ключевая роль в патогенезе гангренозного воспаления установлена для TNF-α. Хроническое воспаление (туберкулезное) определяется лимфоцитарним типом гемограммы, Т-клеточным иммунодефицитом, активацией гуморального и киллерной звеньев иммунитета, проявлениями гиперчувствительности I, IV типов, умеренно повышенной экспрессией активационных антигенов на лимфоцитах, повышенным уровнем IL-1β, IL-6, IL-8 , TNF-α, IL-2, IL-4, IL-10. Установлено повышение содержания гуморальных иммунных факторов и доказана информативность индекса активности воспаления, как интегрального показателя, характеризующего неспецифическую гуморальный иммунный ответ; снижение фагоцитарной активности нейтрофилов с усилением кислородного метаболизма при всех исследуемых состояниях; активацию NO-синтазы за счет индуцибельной изоформы и увеличение уровня стабильных метаболитов оксида азота наиболее выраженную при деструктивных формах острого воспаления; содержания в крови больных маркеров эндогенной метабличнои и иммунной интоксикации; доказано информативность применения индекса иммуно-метаболической интоксикации для оценки характера интоксикации. При хроническом воспалении органов брюшной полости количество сильных корреляционных связей больше по сравнению с острым воспалением. С помощью факторного анализа выделены "Факторы", которые объединяют показатели клеточного иммунитета и цитокины, позволяет дифференцированно охарактеризовать механизмы иммунного ответа в условиях острого и хронического воспаления органов брюшной полости.
The dissertation is devoted to the study of immune mechanisms in the pathogenesis of various forms of inflammation of the organs of the abdominal cavity. 226 people were examined with acute non-specific inflammatory process of the organs of the abdominal cavity (acute appendicitis, acute calculous cholecystitis, acute mesadenitis) and 60 persons with abdominal tuberculosis, which represents a specific chronic inflammation. The study was conducted to identify specific signs of various forms of inflammation of the organs of the abdominal cavity for further implementation in the diagnostic and therapeutic process. It has been established that the development of acute inflammation in the abdominal cavity is determined by profound changes in the immune system. This is evidenced by the neutrophilic type of hemogram, the activation of the humoral and killer immune system against the background of the T-cell immunodeficiency state. Increased expression of membrane activation antigens of CD25, CD95, CD23 on blood lymphocytes was revealed and differences in their correlation with different inflammation forms were revealed. It has been proved that in acute inflammatory processes that run smoothly, processes of activation of apoptosis over proliferation prevail, which is confirmed by a decrease in the ratio of CD25/CD95. Complicated forms of inflammation (purulent-septic, destructive process) are accompanied by a more pronounced decrease in the CD25/CD95 compared to the uncomplicated ones. Significant activation of the macrophage monocytic system is established, which is manifested by the growth of levels of IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α. A key role in the pathogenesis of gangrenous inflammation is established for TNF-α. An increase in the content of humoral immune factors has been established and informativeness of the index of inflammatory activity as an integral indicator characterizing a non-specific humoral immune response has been proved. For the first time, it has been shown that the development of chronic inflammatory process in the abdominal cavity is determined by various changes in the immune system, such as lymphocytic hemogram type, T cell immunodeficiency, activation of humoral and killer immunity, manifestations of hypersensitivity I, IV types, expression of activation antigens on lymphocytes is moderate. Moderate activation of the macrophage monocyte system: elevated levels of IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-2, IL-4, IL-10. It was first proved that the profile of secreted by the macrophage monocytic system of cytokines in the examined groups of patients determines the form of the inflammatory process and its course, which allows differentiating acute and chronic inflammation. An increase in the content of humoral immune factors was established, and the informativeness of the inflammatory activity index was proved as an integral indicator characterizing a non-specific humoral immune response. A decrease in the phagocytic activity of neutrophils, together with an increase in oxygen metabolism in all the conditions studied, indicates a pro-inflammatory polarization of neutrophils. The activation of NO synthase due to the inducible isoform and the increase in the level of stable metabolites of nitric oxide, which is most pronounced in destructive forms of acute inflammation of the abdominal cavity organs, is a consequence of the activation of pro-inflammatory cytokines. An increase in the blood content markers of endogenous metabolic (medium-weight molecules, bilirubin) and immune (circulating immune complexes) intoxication was established, which does not depend on etiological factors, but depends on the severity of the pathological process and the informativeness of the use of the immuno-metabolic intoxication index for character assessment intoxication. Analyzing the correlations found between the levels of interleukins, the parameters of cellular and humoral immunity, we noted that during the chronic inflammatory process of the abdominal organs, the number of strong correlation bonds is increased, compared with the acute inflammation process. The "Factors" that combine the indicators of cellular immunity and cytokines are distinguished, which makes it possible to differentially characterize the mechanisms of the immune response in conditions of acute and chronic inflammation of the abdominal organs. In the dissertation the important task is solved - improvement of differential diagnostics of inflammatory processes of abdominal organs, by revealing pathogenetic mechanisms of development of acute and chronic inflammation.
Appears in Collections: Дисертації

Views

Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
1308
Unknown Country Unknown Country
79

Downloads

France France
253
Ukraine Ukraine
1309
Unknown Country Unknown Country
129

Files

File Size Format Downloads
diss_Akimova.pdf 5,14 MB Adobe PDF 1691
critique_Harbuzova.pdf 1,77 MB Adobe PDF 1691
critique_Klymenko.pdf 11,46 MB Adobe PDF 1691
critique_Savytskyi.pdf 2,06 MB Adobe PDF 1691

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.