Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74591
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Публічне адміністрування охорони права власності в Україні
Authors Сукманова, О.В.
Keywords державна реєстрація
інструменти публічного адміністрування
механізм публічного адміністрування
охорона права власності
право власності
правоохоронні органи
принципи
публічне адміністрування
рейдерство
суб’єкт публічної адміністрації
юстиція
государственная регистрация
инструменты публичного администрирования
механизм публичного администрирования
охрана права собственности
право собственности
правоохранительные органы
принципы
публичное администрирование
рейдерство
субъект публичной администрации
юстиция
public registration
public administration tools
public administration mechanism
property rights protection
property rights
law enforcement agencies
principles
public administration
raiding
public administration entity
justice
Type PhD Thesis
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74591
Publisher НДІ публічного права
License
Citation Сукманова, О.В. Публічне адміністрування охорони права власності в Україні [Текст]: дисертація ... д-ра юрид. наук, спец.: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / О.В. Сукманова; наук. консультант Д.В. Журавльов. - К.: НДІ публічного права, 2019. - 559 с.
Abstract У дисертації на основі аналізу сучасних досягнень юридичної науки, адміністративного законодавства здійснено аналіз публічного адміністрування охорони права власності в Україні, а також запропоновано науково обґрунтовані пропозиції стосовно вдосконалення адміністративно-правових норм, які регулюють досліджувані відносини, загалом сформульовано теорію публічного адміністрування охорони права власності в Україні. З’ясовано юридичну природу права власності, як об’єкту публічного адміністрування. Визначено методологічні засади аналізу публічного адміністрування охорони права власності в Україні. З’ясовано сутність адміністративно-правової складової охорони права власності. Виявлено і узагальнено принципи публічного адміністрування охорони права власності. Визначено зміст публічного адміністрування охорони права власності в Україні. Здійснено класифікацію публічного адміністрування у сфері охорони права власності на види за визначеними критеріями. Визначено рівні здійснення публічного адміністрування охорони права власності в Україні. Розкрито поняття, систему та адміністративно-правовий статус суб’єктів публічного адміністрування охорони права власності в Україні. З’ясовано роль Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері публічного адміністрування охорони права власності в Україні. Розкрито адміністративно-правовий статус юстиції, як суб’єкта публічного адміністрування охорони права власності в Україні. З’ясовано юридичну природи та характерні риси правоохоронних органів з охорони права власності в Україні. Сформовано поняття, виявлено і описано правові елементи адміністративноправового механізму публічного адміністрування охорони права власності в Україні. З’ясовано систему джерел публічного адміністрування охорони права власності. Розкрито адміністративні інструменти публічного адміністрування охорони права власності в Україні. З’ясовано юридичну природу та процедуру державної реєстрації як способу охорони права власності. Охарактеризовано адміністративні процедури щодо охорони права власності в Україні. Проаналізовано доктринальні положення щодо зарубіжного досвіду публічного адміністрування охорони права власності. Удосконалено законодавство щодо охорони права власності в Україні. Визначено напрямки удосконалення сфери державної реєстрації щодо формування антирейдерських заходів в Україні.
В диссертации на основе анализа современных достижений юридической науки, административного законодательства осуществлен анализ публичного администрирования охраны права собственности в Украине, а также предложены научно обоснованные предложения по совершенствованию административноправовых норм, регулирующих исследуемые отношения, в общем сформулировано теорию публичного администрирования охраны права собственности в Украине. Выяснено юридическую природу права собственности, как объекта публичного администрирования. Определены методологические основы анализа публичного администрирования охраны права собственности в Украине. Выяснено сущность административно-правовой составляющей охраны права собственности. Выявлено и обобщены принципы публичного администрирования охраны права собственности. Определено содержание публичного администрирования охраны права собственности в Украине. Осуществлена классификация публичного администрирования в сфере охраны права собственности на виды по определенным критериям. Определены уровни осуществления публичного администрирования охраны права собственности в Украине. Раскрыто понятие, систему и административно-правовой статус субъектов публичного администрирования охраны права собственности в Украине. Выяснена роль Кабинета Министров Украины, центральных и местных органов исполнительной власти в сфере публичного администрирования охраны права собственности в Украине. Раскрыто административно-правовой статус юстиции, как субъекта публичного администрирования охраны права собственности в Украине. Выяснено юридическую природу и характерные черты правоохранительных органов по охране права собственности в Украине. Сформировано понятие, обнаружено и описано правовые элементы административно-правового механизма публичного администрирования охраны права собственности в Украине. Выяснено систему источников публичного администрирования охраны права собственности. Раскрыто административные инструменты публичного администрирования охраны права собственности в Украине. Выяснено юридическую природу и процедуру государственной регистрации в качестве способа охраны права собственности. Охарактеризованы административные процедуры по охране права собственности в Украине. Проанализированы доктринальные положения относительно зарубежного опыта публичного администрирования охраны права собственности. Усовершенствовано законодательство по охране права собственности в Украине. Определены направления совершенствования сферы государственной регистрации по формированию антирейдерских мероприятий в Украине.
In the dissertation on the basis of the analysis of modern achievements of legal science, administrative legislation an analysis of public administration of property rights protection in Ukraine was conducted, as well as scientifically substantiated proposals concerning the improvement of administrative and legal norms governing the investigated relations were formulated, the theory of public administration of property rights protection in Ukraine was formulated in general. The legal nature of property rights as an object of public administration is revealed. The methodological principles of the analysis of public administration of property rights protection in Ukraine are determined. The essence of the administrative and legal component of the protection of property rights is revealed. It is revealed and summarized that the principles of public administration of the protection of property rights in Ukraine are objectively divided into general and special. The content of public administration of the protection of property rights in Ukraine as the administrative activity of the subjects of public administration and the court is determined. Classification of public administration in the area of property rights protection by types according to certain criteria has been carried out. The level of implementation of public administration of property rights protection in Ukraine is determined. The concept, system and administrative and legal status of subjects of public administration protection of property rights in Ukraine as public persons acting members of the administrative and legal relations, endowed with powerful competence (with administrative duties and rights), within which exercises public administration (administrative, administrative and administrative activities are carried out) regarding the protection of property rights. The role of the Cabinet of Ministers of Ukraine, central and local executive authorities in the field of public administration of property rights protection in Ukraine has been clarified. The administrative-legal status of justice as the subject of public administration of the protection of property rights in Ukraine is revealed. The legal nature and characteristic features of law enforcement bodies for the protection of property rights in Ukraine, as well as the administrative-procedural bodies, which have the power of law enforcement to protect the protection of subjects of property rights from the most dangerous types of encroachment with the possibility of application to violators of property rights, are revealed. The concept was formed, legal elements of the administrative and legal mechanism of public administration of property rights protection in Ukraine were revealed and described. The system of sources of public administration of the protection of property rights, as officially disclosed forms of external expression and official consolidation of legal norms of administrative law, is revealed. The administrative tools of public administration of the protection of property rights in Ukraine are disclosed as external means (forms) and methods and methods of administrative activity of public administration actors, which constitute the mechanism of public administration. The legal nature and procedure of state registration as a way of protection of property rights are revealed. The administrative procedures for the protection of property rights in Ukraine are described. The doctrinal provisions concerning the international regulation of the protection of property rights have been further developed through the analysis and scientific synthesis of international rules of law that directly or indirectly regulate legal mechanisms for the protection of property rights. The doctrinal provisions concerning the foreign experience of public administration of property rights protection are analysed. The legislation on the protection of property rights in Ukraine has been improved by amending and supplementing existing legislation in order to increase the efficiency of administrative activities of public administration in the area of property rights protection in Ukraine. The directions of improvement of the scope of state registration as a means of protecting property rights through the implementation of anti-raider measures in an administrative manner regarding improving the accessibility and quality of administrative services, and establishing a mechanism to counteract the unlawful conduct of registration operations are identified.
Appears in Collections: Дисертації

Views

Ukraine Ukraine
1272
Unknown Country Unknown Country
60

Downloads

Finland Finland
1
France France
244
Germany Germany
245
Poland Poland
243
Russia Russia
237
Ukraine Ukraine
1276
Unknown Country Unknown Country
225

Files

File Size Format Downloads
diss_Sukmanova.pdf 3,71 MB Adobe PDF 2471
critique_Bezpalova.pdf 259,82 kB Adobe PDF 2471
critique_Drozd.pdf 204,63 kB Adobe PDF 2471
critique_Riadinska.pdf 270,73 kB Adobe PDF 2471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.