Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74621
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Transport Economics and Sustainable Development in Ukraine
Other Titles Економіка транспорту і сталий розвиток в Україні
Authors Хенс, Люк
Хенс, Люк
Hens, Luc
Melnyk, Leonid Hryhorovych  
Matsenko, Oleksandr Mykhailovych  
Chyhryn, Olena Yuriivna  
Гонзалес, Кенді Чаморро
Гонзалес, Кэнди Чаморро
Gonzales, Candy Chamorro
Keywords транспортна система
транспортная система
transport system
сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainable development
сприяння екологізації зеленого транспорту
содействие экологизации зеленого транспорта
transport greening promotion
ефективність
эффективность
effectiveness
перевага
преимущество
benefit
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74621
Publisher Sumy State University
License
Citation Hens, L. Transport Economics and Sustainable Development in Ukraine / L. Hans, L. Melnyk, O. Matsenko, O. Chygryn, C.C. Gonzales // Marketing and Management of Innovations. – 2019. – Issue 3. - P. 272-284. - DOI: 10.21272/mmi.2019.3-21 (Web of Science)
Abstract Сучасний розвиток транспортних систем характеризується екологічними, технічними, соціальними та економічними суперечностями. Метою статті є аналіз та систематизація економічних аспектів зарубіжного досвіду екологізації транспорту з оцінкою перспективних шляхів його імплементації у вітчизняну практику. В статті представлено синтез економічних та організаційних передумов «озеленення» транспорту, що дозволить визначити шляхи та можливості його трансформації в контексті реалізації принципів сталого розвитку. Автори доводять, що наслідки забруднення навколишнього середовища, пов'язані з розвитком транспортної системи, забезпечують додаткові витрати в різних сферах суспільства, що дає можливість стверджувати про необхідність інтеграції результатів досліджень зеленої мобільності у прикладній діяльності. В статті узагальнено приклади реалізованих транспортних проектів та проаналізовано їх роль у просуванні сталого розвитку. Автори доводять, що всі програми та проекти на транспорті повинні базуватися на таких взаємопов'язаних принципах: планування транспорту та локалізація виробництва та споживання; переходу до екологічно ефективного транспорту; вдосконалення технології та палива. Крім того, пропонується враховувати принципи екологічного транспортування в критерії економічної ефективності на транспорті. Сформульовані стратегії переорієнтації транспортної галузі України на ресурсозберігаючі підходи. Обґрунтовано, що застосування енергоефективних підходів у транспорті призведе до соціально-екологічних та економічних вигід, включаючи екологічну, соціальну, охорону здоров'я, транспортний та міський компоненти. Автори проаналізували переваги та недоліки сучасних транспортних засобів у контексті реалізації принципів сталого розвитку, що дозволяє зрозуміти, які економічні сектори та підприємці мають бути залучені до процесу екологізації транспорту, створюючи основу для залучення державних та приватних інвестицій.
The contemporary development of transport systems is characterized by an ecological, technical, social and economic contradictions. An acceptable global solution can be obtained by matching relevant criteria. This paper provides a synthesis of economic and organizational peculiarities on sustainable development to transport internationally, it reviews recent trends in this respect and applies international trends to Ukraine. Authors concluded that environmental pollution effects connected with transport system’s development providing additional costs in different spheres of society that gives the opportunity to assert on necessity of integration the research outcomes on green mobility in applied activity. This article summarizes the implemented transport project examples and analyzed their role in realizing sustainable development principles. The authors proved that all creating programs and projects in transport should be based on such interconnected principles: transport planning and localization of production and consumption; transition to more environmentally efficient transport; improving the technology and fuel. In addition it was suggested to include the transport greening principles in criteria’s of economic efficiency in transport. The strategies to reorient the Ukrainian transport industry towards resource-saving approaches are formulated. Substantiated that applying energy-efficient approaches in transport will result in socio-ecological and economic benefits, including ecological, social, public health, transport and urban components. The authors analyzed advantages and disadvantages of different kind of modern transport vehicles in the context of sustainable development principles realization that allows understanding which economic sectors and entrepreneurs should be involved in the process of transport greening creating the basis for public, private and foreign investment attraction.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
1
Greece Greece
5911
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
565
United Kingdom United Kingdom
2955
United States United States
31907
Unknown Country Unknown Country
605

Downloads

Germany Germany
2954
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
532
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
41949
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Hens_Melnyk_Matsenko_transport_sustainable_development.pdf 405,41 kB Adobe PDF 45446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.