Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74737
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз державного регулювання професійної (професійно-технічної) освіти в напрямку її оптимізації
Other Titles Analysis of state regulation of professional (professional-technical) education in the field of its optimization
Authors Mayboroda, Tetyana
Maiboroda, Tetiana Mykolaivna
Keywords державне регулювання освіти
государственное регулирование образования
state regulation of education
професійна (професійно-технічна) освіта
профессиональное (профессионально-техническое) образование
vocational education
оптимізація освітньої мережі
оптимизация образовательной сети
optimization of educational network
реформа освіти
реформа образования
education reform
Європейський фонд освіти
Европейский фонд образования
European Education Fund
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74737
Publisher Херсонський національний технічний університет
License
Citation Майборода, Т.М. Аналіз державного регулювання професійної (професійно-технічної) освіти в напрямку її оптимізації [Текст] / Т.М. Майборода // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. - 2018. - № 29 (18). - Т. 2. - С. 32-37.
Abstract В даній статті охарактеризовані основні результати реформи освітнього сектору України та визначено пріоритетність переходу саме до рівня професійної (професійно-технічної) освіти. Автори аналізують динаміку зміни кількості навчальних закладів даного освітнього рівня та кількості студентів (слухачів) в них та роблять висновок про вже існуючу тенденцію до скорочення даних показників. В роботі обґрунтовується визнання необхідності модернізації професійної (професійно-технічної) освіти на світовому та національному рівні, зокрема відзначається важливість приєднання України до Туринського процесу. Автори досліджують головні міжнародні проекти (передусім у співпраці з Європейським фондом освіти), що здійснювали моніторинги а надавали рекомендації щодо можливих змін та відмічають необхідність оптимізації існуючої освітньої мережі для подолання наявних недоліків.
В данной статье охарактеризованы основные результаты реформы образовательного сектора Украины и определена приоритетность перехода именно к уровню профессионального (профессионально-технического) образования. Авторы анализируют динамику изменения количества учебных заведений данного образовательного уровня и количества студентов (слушателей) в них и делают вывод об уже существующей тенденции к сокращению данных показателей. В работе обосновывается признание необходимости модернизации профессионального (профессионально-технического) образования на мировом и национальном уровне, в частности отмечается важность присоединения Украины к Туринскому процессу. Авторы исследуют главные международные проекты (прежде всего в сотрудничестве с Европейским фондом образования), которые осуществляли мониторинги а предоставляли рекомендации относительно возможных изменений и отмечают необходимость оптимизации существующей образовательной сети для преодоления имеющихся недостатков.
This article describes the main results of the educational sector reform in Ukraine and prioritizes the transition to the level of professional (vocational) education. Authors analyze the dynamics of changes in the number of educational institutions of this educational level and in the number of students (listeners) in them and conclude on the already existing tendency to reduce these indicators. The work substantiates the recognition of the need for the modernization of professional (vocational) education at the world and national level, in particular, the importance of Ukraine's accession to the Turin process were highlighted. The authors investigate major international projects (primarily in cooperation with the European Foundation for Education), which monitored and provided recommendations for possible changes, and noted the need to optimize the existing educational network to overcome existing disadvantages.This article describes the main results of the educational sector reform in Ukraine and prioritizes the transition to the level of professional (vocational) education. Authors analyze the dynamics of changes in the number of educational institutions of this educational level and in the number of students (listeners) in them and conclude on the already existing tendency to reduce these indicators. The work substantiates the recognition of the need for the modernization of professional (vocational) education at the world and national level, in particular, the importance of Ukraine's accession to the Turin process were highlighted. The authors investigate major international projects (primarily in cooperation with the European Foundation for Education), which monitored and provided recommendations for possible changes, and noted the need to optimize the existing educational network to overcome existing disadvantages.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Ukraine Ukraine
75
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

Ukraine Ukraine
32
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
mayboroda.pdf 532 kB Adobe PDF 37

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.