Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74898
Title: Organizational and Economic Potential of Joint Engagement of Venture Capital and Business Process Re-engineering in the Marketing Activities of Industrial Enterprises
Other Titles: Організаційно-економічний потенціал спільного залучення венчурної діяльності та реінжинірингу бізнес-процесів у маркетинговій діяльності промислових підприємств
Организационно-экономический потенциал общего привлечения венчурной деятельности и реинжиниринга бизнес-процессов в маркетинговой деятельности промышленных предприятий
Authors: Melnyk, Leonid Hryhorovych 
Derykolenko, Oleksandr Mykolaiovych
Matsenko, Oleksandr Mykhailovych 
Pasyevin, O.O.
Khymchenko, Y.V.
Keywords: промислове підприємство
венчурна діяльність
маркетингова діяльність
реінжиніринг
бізнес-процес
організація
ресурс
стратегія
бізнес-оточення
промышленное предприятие
венчурная деятельность
маркетинговая деятельность
реинжиниринг бизнес-процессов
организация
стратегия
бизнес-окружение
industrial enterprise
venture activities
marketing activities
re-engineering
business process
organization
resource
strategy
business environment
Issue Year: 2019
Publisher: Sumy State University
Citation: Organizational and Economic Potential of Joint Engagement of Venture Capital and Business Process Re-engineering in the Marketing Activities of Industrial Enterprises [Текст] / L.Hr. Melnyk, O.M. Derykolenko, O.M. Matsenko [et al.] // Механізм регулювання економіки. - 2019. - № 2. - С. 17-29. - DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2019.84.02.
Abstract: Українська промисловість являє собою стратегічно важливу галузь, що зберігає потенціал для сприяння стрімкому розвитку національної економіки. Разом з тим, даний потенціал може бути реалізовано виключно при виборі інноваційного вектору найближчого майбутнього галузі. Разом із активізацією інноваційної діяльності промислові підприємці постають перед проблемою дефіциту необхідних коштів, високими ризиками та застарілими підходами до ведення та організації діяльності. Саме в даній перспективі автори статті пропонують дослідити організаційно-економічний потенціал спільного залучення венчурної діяльності та реінжинірингу бізнес-процесів в маркетинговій сфері промислових підприємств. Саме маркетингова діяльність промислових підприємств рекомендована автором як найбільш ефективна для оперативного адаптації компанії до різких перетворень в зовнішньому бізнес-просторі. Перебуваючи в безпосередньому контакті з існуючим та потенційним споживачем та його вимогами, маркетингова діяльність здатна визначити стратегічні вектори розвитку компанії та імплементувати нові правила ведення бізнесу в поточну діяльність компанії. Так, в ході дослідження авторами проаналізовано організаційні засади венчурної діяльності та реінжинірингу бізнес-процесів в маркетинговій діяльності, зв'язок між зазначеними напрямками в організації інноваційної діяльності та спільні підходи до розробки стратегічних програм розвитку промислових підприємств в умовах різких трансформаційних перетворень у зовнішньому бізнессередовищі. Реінжиніринг бізнес-процесів в маркетинговій діяльності позиціонується як інновація, що може бути залучена за рахунок венчурного капіталу, і в той же дана інновація здатна радикально трансформувати підприємство та принципи його діяльності для подальшого ефективного використання залучених інвестицій та ефективної інноваційної діяльності.
Украинская промышленность представляет собой стратегически важную отрасль, которая сохраняет потенциал для содействия стремительному развитию национальной экономики. Вместе с тем, данный потенциал может быть реализован исключительно при выборе инновационного вектора ближайшего будущего отрасли. Вместе с активизацией инновационной деятельности промышленные предприятия постают перед проблемой дефицита необходимых средств, высокими рисками и устаревшими подходами к ведению и организации деятельности. Именно в данной перспективе авторы статьи предлагают исследовать организационно-экономический потенциал общего привлечения венчурной деятельности и реинжиниринга бизнес-процессов в маркетинговой сфере промышленных предприятий. Именно маркетинговая деятельность промышленных предприятий рекомендована автором как наиболее эффективная для оперативной адаптации компании к резким преобразованиям во внешнем бизнес-пространстве. Пребывая в непосредственном контакте с существующим и потенциальным потребителем и с его требованиями, маркетинговая деятельность способна определить стратегические векторы развития компании и имплементировать новые правила ведения бизнеса в текущую деятельность компании. Так, в ходе исследования авторами проанализировано организационные основы венчурной деятельности и реинжиниринга бизнес-процессов в маркетинговой деятельности, связь между указанными направлениями в организации инновационной деятельности и общие подходы к разработке стратегических программ развития промышленных предприятий в условиях резких трансформационных преобразований во внешней бизнес-окружении. Реинжиниринг бизнеспроцессов в маркетинговой деятельности позиционируется как инновация, которая может быть привлечена за счет венчурного капитала, и в то же время данная новая инновация способна радикально трансформировать предприятие и принципы его деятельности для последующего эффективного использования привлеченных инвестиций и эффективной инновационной деятельности.
The Ukrainian industry is a strategically important industry that retains the potential to contribute to the rapid development of the national economy. At the same time, this potential can be realized only choosing an innovation vector of the nearest future of the industry. Together with the activation of innovation activity, industrial entrepreneurs face the problem of the fund scarcity, high risks and outdated approaches to the conduct and organization of activities. In these terms, the authors of the article propose to investigate the organizational and economic potential of joint engagement of venture business and reengineering of business processes in the marketing sphere of industrial enterprises. It is marketing activity of industrial enterprises, which is recommended by the authors as the most effective for operative adaptation of the company to radical transformations in outer business-environment. Being in the tight connection with a customer (existing and potential) and its requirements, marketing activity is able to define strategic directions of company development and to implement new regulars of business in everyday company’s activity. Thus, the study analyses organizational principles of venture activity and reengineering business-processes in marketing activity, the relationship between these areas in the organization of innovation activities and common approaches to the development of strategic programs for the development of industrial enterprises under the conditions of sharp transformations in the external business environment. Reengineering business-processes in marketing activity is presented as an innovation, which could be engaged through venture capital, and in the same time, this innovation is able to carry out radical transformations in its organization and business-activity principle. The transformations should be carried out to ensure further effective use of engaged investments and to develop effective innovation activity.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74898
Type: Article
Appears in Collections:Механізм регулювання економіки

Views
Other22
Downloads
Other6


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Melnyk_Organizational.pdf535.78 kBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.