Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74976
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Corporate social and environmental responsibility of business and national economy competitiveness: in search of interaction
Other Titles Корпоративна соціальна та екологічна відповідальність конкурентоспроможності бізнесу та національної економіки: у пошуках взаємодії
Authors Makarenko, Inna Oleksandrivna  
Vasylieva, Tetiana Anatoliivna  
Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Plastun, Oleksii Leonidovych  
Smolennikov, Denys Olehovych  
Chortok, Yuliia Volodymyrivna  
Myroshnychenko, Yuliia Oleksandrivna
Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna  
Yevdokymova, Alona Viktorivna  
Yevdokymov, Andrii Valeriiovych
Honcharenko, Oleksii Serhiiovych
Yelnikova, Yuliia Vasylivna  
Bychenko, D.
Keywords corporate social responsibility
corporate environmental responsibility
business
national economy competitiveness
корпоративная социальная ответственность
корпоративная экологическая ответственность
business
national economy competitiveness
Type Monograph
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74976
Publisher Centre of Sociological Research
License
Citation Makarenko, I. Corporate social and environmental responsibility of business and national economy competitiveness: in search of interaction: / I. Makarenko, D. Smolennikov. – Szczecin: Centre of Sociological Research, 2019. – P. 172. – DOI: 10.14254/978-83-952923-5-4/2019.
Abstract Формування механізму корпоративної соціальної та екологічної відповідальності в різних галузях економіки України є актуальною науковою проблемою, яка окреслена в монографії. Актуальність проблеми посилюється залученням України до світових зусиль щодо просування цілей сталого розвитку та розробки національної системи реалізації цілей сталого розвитку. Інструментарій для вирішення цього завдання - це ефективний діалог між різними зацікавленими сторонами, чиї претензії та запити щодо інформації визначають специфіку стратегій їхньої соціальної та екологічної відповідальності для корпоративних підприємств. У рамках завдання вирішується ряд проблем, які є стратегічно важливими для будь-якої країни. По-перше, підвищується конкурентоспроможність компаній, а також конкурентоспроможність країни. По-друге, прозорість ділового середовища забезпечується підвищенням вимог до розкриття ділової інформації про корпоративну соціальну та екологічну відповідальність та інформацію відповідно до критеріїв ESG. По-третє, створюється основа для активізації регіонального розвитку з урахуванням пріоритетних соціальних та екологічних проектів. У той же час, впровадження корпоративної соціальної та екологічної відповідальності вимагає розробки та впровадження фінансової та інституційної підтримки, інформаційно-бухгалтерського забезпечення, а також налагодження ефективної комунікації між зацікавленими сторонами на різних рівнях та самими компаніями, створення платформ для багатьох зацікавлених сторін та перехресних компаній. галузеві партнерства для узгодження інтересів громад, споживачів, регуляторів, а також неурядових організацій; та сприяти прогресу в напрямку досягнення цілей сталого розвитку. Загалом, у монографії представлено наукове міждисциплінарне дослідження, яке описує основи управління взаємозв’язками компаній та зацікавлених сторін; окреслює бухгалтерський та податковий супровід відповідальної діяльності корпорацій; ілюструє фінансові аспекти політики державних інвестицій та регіональні аспекти сталого розвитку. Монографія сприяє теорії та методології формування корпоративної соціальної та екологічної відповідальності; описує ефективне спілкування із зацікавленими сторонами, методологічні аспекти впливу відповідальної поведінки підприємств на конкурентоспроможність компанії; забезпечує нову парадигму бухгалтерського обліку та створення нових видів звітності; сприяє розвитку соціальної інфраструктури та людських ресурсів. У монографії окреслено використання економічних та математичних інструментів для дослідження взаємозв'язку між соціальним капіталом компаній, їх корпоративною соціальною та екологічною відповідальністю та рівнем конкурентоспроможності; а також взаємозв'язок між розкриттям інформації компаній про сталий розвиток та критеріями ESG та конкурентоспроможністю країни. Крім того, в монографії особлива увага приділяється вирішенню відповідальної поведінки компаній на регіональному рівні. Цей підхід допомагає дослідити явище корпоративної соціальної та екологічної відповідальності на трьох різних рівнях: корпоративному, місцевому та національному.
Формирование механизма корпоративной социальной и экологической ответственности в различных секторах украинской экономики является актуальной научной проблемой, изложенной в монографии. Актуальность проблемы усиливается благодаря вовлечению Украины в мировые усилия по продвижению Целей в области устойчивого развития и разработке национальной системы реализации Целей в области устойчивого развития. Инструментарий для решения этой задачи - это эффективный диалог между различными заинтересованными сторонами, чьи требования и информационные запросы определяют специфику их корпоративных стратегий социальной и экологической ответственности. В рамках этой задачи решается ряд стратегически важных для любой страны проблем. Во-первых, повышается конкурентоспособность компаний, а также конкурентоспособность страны. Во-вторых, прозрачность бизнес-среды обеспечивается повышением требований к раскрытию бизнес-информации о корпоративной социальной и экологической ответственности и информации в соответствии с критериями ESG. В-третьих, создается основа для активизации регионального развития с учетом приоритетных социальных и экологических проектов. В то же время внедрение корпоративной социальной и экологической ответственности требует разработки и реализации финансовой и институциональной поддержки, информационной и бухгалтерской поддержки, а также налаживания эффективных связей между заинтересованными сторонами на разных уровнях и самими компаниями, создания многосторонних платформ и межсекторальных отраслевые партнерства для согласования интересов сообществ, потребителей, регуляторов, а также неправительственных организаций; и содействовать прогрессу в достижении Целей в области устойчивого развития. В целом, монография знакомит с научными междисциплинарными исследованиями, которые описывают основы управления взаимоотношениями между компаниями и заинтересованными сторонами; излагаются вопросы бухгалтерского и налогового обеспечения ответственной корпоративной деятельности; иллюстрирует финансовые аспекты государственной инвестиционной политики и региональные аспекты устойчивого развития. Монография вносит вклад в теорию и методологию формирования стратегии корпоративной социальной и экологической ответственности; описывает эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами, методологические аспекты влияния корпоративного ответственного поведения на конкурентоспособность компании; обеспечивает новую парадигму бухгалтерского учета и создание новых видов отчетности; добавляет к развитию социальной инфраструктуры и человеческих ресурсов. В монографии рассказывается об использовании экономических и математических инструментов для исследования взаимосвязи между социальным капиталом компаний, их корпоративной социальной и экологической ответственностью и уровнем конкурентоспособности; а также взаимосвязь между раскрытием информации компаний об устойчивом развитии и критериями ESG и конкурентоспособностью страны. Кроме того, в монографии особое внимание уделено вопросам ответственного поведения компаний на региональном уровне. Этот подход помогает исследовать феномен корпоративной социальной и экологической ответственности на трех разных уровнях: корпоративном, местном и национальном.
The formation of mechanism for corporate social and environmental responsibility in different sectors of Ukrainian economy is an up-to-date scientific problem that is outlined in the monograph. The relevance of the problem is strengthened by Ukraine's involvement into the world efforts on promoting the Sustainable Development Goals and developing a national system of the Sustainable Development Goals’ implementation. A toolkit for solving this task is an effective dialogue between different stakeholders, whose claims and information requests determine the specifics of their corporate social and environmental responsibility strategies. A number of problems that are strategically important for any country are solved within the task. Firstly, the competitiveness of companies, as well as country competitiveness increases. Secondly, the transparency of business environment is ensured by increasing the requirements to disclose business information on corporate social and environmental responsibility, and information according to the ESG criteria. Thirdly, a basis for activating regional development, taking into account the priority social and environmental projects, is created. At the same time, introduction of corporate social and environmental responsibility requires development and implementation of financial and institutional support, informational and accounting support, as well as establishing effective communications between stakeholders at different levels and companies themselves, creating multi-stakeholder platforms and cross-sector partnerships to align interests of communities, consumers, regulators, as well as non-governmental organizations; and to promote progress towards the Sustainable Development Goals. In general, the monograph introduces the scientific interdisciplinary research that describes the basics of managing interrelations between companies and stakeholders; outlines accounting and tax support of corporate responsible activities; illustrates financial aspects of public investment policy, and regional aspects of sustainable development. The monograph contributes to a theory and methodology of corporate social and environmental responsibility strategy formation; describes effective communication with stakeholders, methodological aspects of influencing corporate responsible behavior on company competitiveness; provides a new accounting paradigm and creation of new types of reporting; adds to development of social infrastructure and human resources. The monograph outlines the use of economic and mathematical tools to investigate the relationship between social capital of companies, their corporate social and environmental responsibility and the level of competitiveness; as well as interrelation between disclosure of companies’ information on sustainable development and the ESG criteria and country competitiveness. In addition, particular attention is paid in the monograph to addressing the responsible behavior of companies at regional level. This approach helps to explore the phenomenon of corporate social and environmental responsibility at three different levels: corporate, local and national.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Armenia Armenia
1
Australia Australia
1
Austria Austria
1
Brazil Brazil
-710593157
Canada Canada
-947829980
Colombia Colombia
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
France France
1199033096
Germany Germany
2043840090
Ghana Ghana
1
Greece Greece
-1447629774
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
499860659
Indonesia Indonesia
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
2043840095
Italy Italy
-172363625
Kenya Kenya
2507
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
48313
Mexico Mexico
1
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
-700359630
New Zealand New Zealand
1
Nigeria Nigeria
1
Norway Norway
1
Pakistan Pakistan
-700359640
Philippines Philippines
48316
Poland Poland
1
Russia Russia
2512
South Korea South Korea
499860656
Sweden Sweden
1199033097
Taiwan Taiwan
709211598
Thailand Thailand
1
Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago
1
Turkey Turkey
-172363622
Ukraine Ukraine
-555971805
United Arab Emirates United Arab Emirates
7612
United Kingdom United Kingdom
6506818
United States United States
-172363619
Unknown Country Unknown Country
1199033093
Vietnam Vietnam
-710593143
Zimbabwe Zimbabwe
1

Downloads

Bolivia Bolivia
1
Brazil Brazil
1733415189
China China
-947829979
Egypt Egypt
1
France France
1
Germany Germany
-700359636
Ghana Ghana
1
India India
-700359641
Indonesia Indonesia
499860661
Iran Iran
1
Ireland Ireland
709211589
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Morocco Morocco
1
Norway Norway
22411493
Pakistan Pakistan
1733415186
Poland Poland
1
Romania Romania
27970
Russia Russia
1
South Africa South Africa
144942
South Korea South Korea
-1533811582
Switzerland Switzerland
1
Taiwan Taiwan
-172363618
Turkey Turkey
-172363621
Ukraine Ukraine
-172363617
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
421867974
United States United States
-172363623
Unknown Country Unknown Country
1399707756
Vietnam Vietnam
421867978

Files

File Size Format Downloads
Monograph_Makarenko_Smolennikov.pdf 2,84 MB Adobe PDF -1924851862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.