Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75283
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оrganometric changes in thymus under the influence of propylene glycol
Authors Shyian, D.
Avilova, O.
Bondareva, A.
Prykhodko, Olha Oleksiivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-6215-891X
Keywords тимус
thymus
пропіленгліколь
пропиленгликоль
propylene glycol
щур
крыса
rat
органометрія
органометрия
organometry
ксенобіотики
ксенобиотики
xenobiotics
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75283
Publisher Tbilisi State Medical University
License
Citation Organometric changes in thymus under the influence of propylene glycol / D. Shyian, O. Avilova, A. Bondareva et al. // Georgian medical news. – 2019. - № 6(291). – P. 112–116.
Abstract Наукова зацікавленість впливу ксенобіотиків на організм людини викликана тим, що імунним органам властива яскраво виражена відповідна реакція на дію ендогенних і екзогенних факторів. Останнім часом вивчення імунологічних порушень, як проявів реакцій на екопатогенні умови, відводиться основна патогенетична роль в розвитку серцево-судинних, нервово-психічних захворювань і дифузних захворювань сполучної тканини. Мета дослідження - визначення органометрічних змін в тимусі самців щурів під впливом пропіленгліколя. 40 статевозрілих щурів самців лінії WAG були розділені на дві групи: I контрольну групу склали 8 тварин, II основну групу - 32 щури, розділені на 4 підгрупи по 8 гризунів в кожній, яким через шлунковий зонд вводили водний розчин пропіленгліколю в дозі 1/10 ДЛ50 в перерахунку на 26,38 г / кг протягом 7, 15, 30, 45 днів. Після декапитации тварин відповідно до терміну, встановленого в експерименті, витягувався тимус і вимірювалися лінійні розміри (довжина, ширина, висота) за допомогою цифрового штангенциркуля, а також визначалась маса і обсяг органу. Розраховані межі мінливості морфометричних показників тимуса в інтактній та експериментальних групах. На підставі проведеного дослідження встановлено, що вплив пропиленгликоля викликає органометричні зміни в тимусі щурів. Однак більш виражені зміни спостерігалися на 7 і 30 добу. Встановлено такі межі коливань індексів індивідуальної мінливості: IndHLтімуса в експериментальній групі коливалася в межах від min = 12,57 до max = 47,54, середнє значення склало від 24,67 до 28,02; IndHWтімуса був в межах від min = 11,96 до max = 88,73, середнє значення - 36,78-41,41; IndT експериментальної групи - в межах від min = 38,17 до max = 141,3, середнє значення складало 71,1-86,52. Вивчення морфометричних параметрів тимуса в експериментальній групі щурів дозволило встановити достовірні зниження всіх параметрів і їх відхилення від показників контрольної групи, що свідчить про активну реакцію тимуса на індукований ксенобіотик.
Научная заинтересованность влияния ксенобиотиков на организм человека вызвана тем, что иммунным органам свойственна ярко выраженная ответная реакция на воздействие эндогенных и экзогенных факторов. В последнее время иммунологическим нарушениям, как проявлениям реакций на экопатогенные условия, отводится основная патогенетическая роль в развитии сердечно-сосудистых, нервно-психических заболеваний и диффузных заболеваний соединительной ткани. Цель исследования - определение органометрических изменений в тимусе самцов крыс под воздействием пропиленгликоля. 40 половозрелых крыс самцов линии WAG были разделены на две группы: I контрольную группу составили 8 животных, II основную группу - 32 крысы, разделенные на 4 подгруппы по 8 грызунов в каждой, которым через желудочный зонд вводили водный раствор пропиленгликоля в дозе 1/10 ДЛ50 в пересчете на 26,38 г/кг в течение 7, 15, 30, 45 дней. После декапитации животных в соответствии со сроком, установленным в эксперименте, извлекался тимус и измерялись линейные размеры (длина, ширина, высота) с помощью цифрового штангенциркуля, а также определялись масса и объем органа. Рассчитаны пределы изменчивости морфометрических показателей тимуса в интактной и экспериментальных группах. На основании проведенного исследования установлено, что воздействие пропиленгликоля вызывает органометрические изменения в тимусе крыс. Однако более выраженные изменения наблюдались на 7 и 30 сутки. Установлены следующие пределы колебаний индексов индивидуальной изменивости: IndHLтимуса в экспериментальной группе колебался в пределах от min=12,57 до max=47,54, среднее значение составило от 24,67 до 28,02; IndHWтимуса варьировал в пределах от min=11,96 до max=88,73, среднее значение - 36,78-41,41; IndT экспериментальной группы варьировал в пределах от min=38,17 до max=141,3, среднее значение составило 71,1-86,52. Изучение морфометрических параметров тимуса в экспериментальной группе крыс позволило установить достоверное снижение всех параметров и их отклонение от показателей контрольной группы, что свидетельствует об активной реакции тимуса на индуцированный ксенобиотик.
The scientific interest in the influence of xenobiotics on the human body is due to the fact that immune organs are characterized by a pronounced response to the influence of endogenous and exogenous factors. Recently, the immunological impairment, as a manifestation of reactions to ecopathogenic conditions, suggests a major pathogenesis role in the development of cardiovascular, neuropsychiatric diseases, as well as diffuse diseases of connective tissue. Objectives - experiment was designed to elucidate the organometric changes in thymus of male rats due to impact of propylene glycol. 40 WAG matured male rats were divided randomly into two groups. The first group served as a control and constituted 8 animals. The second group of 32 rats, 8 rodents in each, were treated via gavage by aqueous solutions of propylene glycol in doze 1/10 LD50 in conversion to 26,38 g/kg during 7, 15, 30, 45 days. All animals were sacrificed on the term defined by experimental design. Thymus specimens were dissected out, and linear dimensions (length, width, height) using digital caliper were measured, along with mass and volume of the thymus. Limits of the thymus morphometric indices' variability in intact and experimental groups were calculated. The research indicates that exposure to propylene glycol caused marked organometric changes in rats' thymus. However, more pronounced changes were observed on 7th and 30th days. Were established the following limits of variability indices oscillations: IndHL of the experimental group thymus ranged from min=12.57 to max=47.54, the mean value was from 24.67 to 28.02; IndHW of the experimental group thymus ranged from min=11.96 to max=88.73, the mean value was from 36.78 to 41.41; IndT of the experimental group ranged from min = 38.17 to max=141.3, the mean value was from 71.1 to 86.52. The study of the morphometric parameters of the thymus in the experimental group of rats has established a significant reduction of all parameters and their deviation from the parameters of the control group, that shows active reaction of thymus on induced xenobiotic.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Australia Australia
1309863
China China
204808
Egypt Egypt
1
France France
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
India India
1
Ireland Ireland
3368
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
18535
United Kingdom United Kingdom
9332
United States United States
4829836
Unknown Country Unknown Country
664199

Downloads

China China
664197
Egypt Egypt
1
France France
1
Georgia Georgia
1
Ireland Ireland
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
4829837
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4829836
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Shyian_rat.pdf 1,25 MB Adobe PDF 10323892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.