Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75500
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Удосконалення технологічного процесу виготовлення оправки ексцентричної ЕНІСІ 09.15.11.000.01 шляхом раціонального вибору компонування верстатного пристрою для фрезерної операції з ЧПК в умовах дрібносерійного виробництва
Authors Кононович, В.М.
Keywords технологічний процес
технологический процесс
technological process
заготовка
processing
деталь
detail
інструмент
инструмент
instrument
припуск
mistake
Type Masters thesis
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75500
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кононович, В.М. Удосконалення технологічного процесу виготовлення оправки ексцентричної ЕНІСІ 09.15.11.000.01 шляхом раціонального вибору компонування верстатного пристрою для фрезерної операції з ЧПК в умовах дрібносерійного виробництва [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 131 - прикладна механіка (Технології машинобудування) / В.М. Кононович; наук. керівник І.М. Дегтярьов. – Суми: СумДУ, 2019. – 99 с.
Abstract Кваліфікаційна робота магістра становить 99 сторінки, в тому числі 20 рисунків, 20 таблиць, бібліографії із 43 джерела. Мета дослідження: Удосконалення технологічного процесу виготовлення оправки ексцентричної ЕНІСІ 09.15.11.000.01 шляхом раціонального вибору компонування верстатного пристрою для фрезерної з ЧПК операції в умовах дрібносерійного виробництва. Об’єкт розробки - деталь «Оправка ексцентрична ЕНІСІ 09.15.11.000.01». Предмет дослідження – верстатний пристрій для виготовлення оправка ексцентрична. Методи дослідження. В дипломному проекті проведений аналіз виробу – розточної головки, до якого входить деталь «Оправка ексцентрична». Проаналізовані технічні вимоги на виготовлення деталі. Визначив тип виробництва – дрібносерійне. Проведений аналіз технічних вимог до деталі. Вибраний спосіб отримання заготовки і розроблені технічні вимоги. Проаналізовані технологічні операції: фрезерна з ЧПК 020, а також токарна з ЧПК 010, в яких розглянуті схеми базування і закріплення заготовки на даних операціях. Обґрунтовано вибір металорізальних верстатів і верстатних пристосувань, вимірювальних приладів і ріжучих інструментів. Проведено розрахунок режимів різання. Наукова новизна:більш сучасна методика проведення та знаходження резервів оптимізації компонувань верстатних пристроїв за прикладом обробки деталі «Оправка ексцентрична» з метою визначення деяких оптимальних параметрів елементів верстатного пристрою на фрезерній операції, при яких буде виконана необхідна точність обробки та жорсткість системи «ВП – заготовка».
Записка: 99 с., 20 табл., 20 рис., 42источниковлитературы. Объект разработки: деталь «Оправка эксцентричная ЕНИСИ 09.15.11.000.01». Цель: Совершенствование технологического процесса изготовления оправки эксцентричной ЕНИСИ 09.15.11.000.01 путем рационального выбора компоновки станочного устройства фрезерной с ЧПУ операции в условиях мелкосерийного производства Методыи сследования. В дипломном проекте проведен анализ изделия - расточной головки, в который входит деталь «Оправка эксцентричная». Проанализированы технические требования на изготовление детали. Определил тип производства - мелкосерийное. Проведенный аналіз технических требований к детали. Выбранный способ получения заготовки и разработаны технические требования. Проанализированы технологические операции: фрезерная с ЧПУ 020, а также токарная с ЧПУ 010, в которых рассмотрены схемы базирования и закрепления заготовки на даннях операциях. Обоснован выбор металлорежущих станков и станочных приспособлений, измерительных приборов и режущихин струментов. Проведен расчет режимов резания. Научная новизна: болем современная методика проведения и нахождения резервов оптимизации компоновок станочныху стройств по примеру обработки детали «Оправка эксцентричная» с целью определения некоторых оптимальныхпараметров элементов станочногоустройства на фрезерной операции, при которых будет выполнена необходимая точность обработки и жесткость системы «ВП - заготовка ».
The master's qualification is 99 pages, including 20 drawings, 20 tables, bibliographies from 43 sources. Purpose of the study: Improvement of the technological process of manufacturing the mandrel of the eccentric ENISI 09.15.11.000.01 by rational selection of the layout of the machine tool for milling with CNC operation in the conditions of small-scale production. The object of development is the detail "The mandrel eccentric ENISI 09.15.11.000.01". The subject of the study is a machine tool for making a mandrel eccentric. Research methods. The diploma project analyzes the product - the boring head, which includes the part "Eccentric mandrel". The technical requirements for manufacturing parts are analyzed. Determined the type of production - small batch. The analysis of the technical requirements for the details. The method of obtaining the workpiece is selected and the technical requirements are developed. Technological operations are analyzed: milling with CNC 020, as well as turning with CNC 010, in which the schemes of basing and fixing the workpiece on these operations are considered. The choice of metal-cutting machines and machine tools, measuring instruments and cutting tools is grounded. Cutting modes have been calculated. Scientific novelty: a more modern method of conducting and finding reserves optimization machine tool layout by the example of processing parts "mandrel eccentric" in order to determine some of the optimal parameters of machine tool elements in the milling operation, which will meet the required processing accuracy and rigidity of the system "VP - workpiece" .
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ТеСЕТ)

Views

Greece Greece
1
Ireland Ireland
30814
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
616
Poland Poland
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
191
United Kingdom United Kingdom
1233
United States United States
99015
Unknown Country Unknown Country
4526

Downloads

France France
1
Japan Japan
207
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
4527
Ukraine Ukraine
61627
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
61627
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Kononovich_opravka.pdf 2,1 MB Adobe PDF 127995

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.