Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75870
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів
Authors Svitailo, Nina Dmytrivna  
Savelieva, Yuliia Mykhailivna  
Kostenko, Andriana Mykolaivna  
Kolisnyk, Liudmyla Oleksiivna  
Павленко, Ганна Володимирівна
Павленко, Анна Владимировна
Pavlenko, Hanna Volodymyrivna
Keywords Центр підтримки сім'ї
Центр поддержки семьи
Family Support Center
рівні можливості чоловіків та жінок
равные возможности мужчин и женщин
equal opportunities for men and women
Університет, дружній до сім’ї
Университет, дружественный к семье
Family Friendly University
гендерна політика університетів
гендерная политика университетов
university gender policy
Type Schoolbook
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75870
Publisher Видавництво РА «Хорошие люди»
License
Citation Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів: навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2015. – 129 с.
Abstract У посібнику «Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів» описано досвід реалізації Сумським державним університетом Всеукраїнського проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах» та впровадження ініціативи «Університет, дружній до сім’ї». На основі узагальнення результатів роботи команди проекту в областях по проведенню семінарів-тренінгів для різних цільових груп та вивчення досвіду діяльності осередків гендерної освіти виокремлюються компоненти гендерної політики університетів та аналізуються шляхи їх упровадження. Особлива увага приділяється комунікаційній складовій у реалізації гендерної політики університетів та детально аналізується досвід проведення семінарів-тренінгів в областях як з точки зору вивчення досвіду та налагодження комунікацій, так і з точки зору виявлення існуючих проблем та можливих нових напрямків співпраці університетів. Окремо узагальнено досвід роботи Центру підтримки сім’ї Сумського державного університету по впровадженню дружніх до сім’ї підходів як один з напрямів реалізації гендерної політики в українській вищій школі. Крім того, посібник містить матеріали, які висвітлюють споріднений досвід інших українських та зарубіжних університетів.Цей посібник адресований керівництву вищих навчальних закладів, науковцям, представникам державної влади та місцевого самоврядування, широкому загалу.Здійснено Сумським державним університетом у рамках проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Офіційні партнери проекту – Міністерство освіти і науки України та Міністерство соціальної політики України.
В пособии «Результаты инициативы«Университет, дружественный к семье» и опыт реализации гендерной политики украинских университетов» описан опыт реализации Сумским государственным университетом Всеукраинского проекта «Равные возможности для получения профессии молодыми матерями-студентками в высших учебных заведениях» и внедрение инициативы «Университет, дружественный к семье». На основе обобщения результатов работы команды проекта в областях по проведению семинаров-тренингов для различных целевых групп и изучения опыта деятельности организаций гендерного образования выделяются компоненты гендерной политики университетов и анализируются пути их внедрения. Особое внимание уделяется коммуникационной составляющей в реализации гендерной политики университетов и подробно анализируется опыт проведения семинаров-тренингов в областях как с точки зрения изучения опыта и налаживания коммуникаций, так и с точки зрения выявления существующих проблем и возможных новых направлений сотрудничества университетов. Отдельно обобщен опыт работы Центра поддержки семьи Сумского государственного университета по внедрению дружественных семьи подходов как одно из направлений реализации гендерной политики в украинской школе. Кроме того, пособие содержит материалы, освещающие родственный опыт других украинских и зарубежных университетов. Это пособие адресовано руководству высших учебных заведений, научным работникам, представителям государственной власти и местного самоуправления. Выполнено Сумским государственным университетом в рамках проекта «Равные возможности для получения профессии молодыми матерями-студентками в высших учебных заведениях» при финансовой поддержке Европейского Союзу. Официальные партнеры проекта - Министерство образования и наук и Украины и Министерство социальной политики Украины.
The manual “The Results of the Family Friendly University Initiative and the Experience of Implementing the Gender Policy of Ukrainian Universities” describes the experience of the Sumy State University implementation of the All-Ukrainian project “Equal Opportunities for Young Mothers and Students to Take Profession in Higher Education Institutions” and the introduction of the initiative “University Friendly” to the family. " Based on the generalization of the results of the project team’s work in the areas of conducting training seminars for various target groups and studying the experience of gender education organizations, the components of the university’s gender policy are identified and the ways of their implementation are analyzed. Particular attention is paid to the communication component in implementing the gender policy of universities and the experience of conducting training seminars in the areas is analyzed in detail both from the point of view of studying experience and establishing communications, and from the point of view of identifying existing problems and possible new areas of cooperation between universities. The experience of the Family Support Center of Sumy State University in introducing family-friendly approaches as one of the directions for implementing gender policy in the Ukrainian school is separately summarized. In addition, the manual contains materials covering the kinship experience of other Ukrainian and foreign universities. This manual is addressed to the leadership of higher educational institutions, scientists, representatives of state power and local self-government, it is widely discussed by Sumy State University as part of the project “Equal opportunities for getting a profession” young mothers-students in higher educational institutions ”with financial support from the European Union. Official partners of the project - Ministry of Education Bani and Sciences of Ukraine and the Ministry of Social Policy of Ukraine.
Appears in Collections: Навчальні видання (ІФСК)

Views

China China
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Denmark Denmark
1
France France
1
Germany Germany
366145
Greece Greece
30859
Ireland Ireland
26107716
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2085
Sweden Sweden
15427
Ukraine Ukraine
5060232
United Kingdom United Kingdom
4169
United States United States
18098664
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

Ireland Ireland
2530117
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
5060233
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
18098662
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Rezultaty_iniciativi_posibnik.pdf 1,94 MB Adobe PDF 25689015

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.