Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76118
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Звуження конкуренції на фондовому ринку України як одна з причин його деградації
Other Titles Narrowing competition in the Ukrainian stock market as one of the reasons for its degradation
Сужение конкуренции на фондовом рынке Украины как одна из причин его деградации
Authors Plastun, Oleksii Leonidovych  
Makarenko, Inna Oleksandrivna  
Yelnikova, Yuliia Vasylivna  
Filatova, Hanna Petrivna
Zhuravka, Olena Serhiivna
Keywords конкуренція
конкуренция
competition
фондовий ринок України
stock market of Ukraine
фондовый рынок Украины
деградація
деградация
degradation
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76118
Publisher Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"
License
Citation Звуження конкуренції на фондовому ринку України як одна з причин його деградації [Текст] / О.Л. Пластун, І.О. Макаренко, Ю.В. Єльнікова [та ін.] // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – V.3, n.30. – P. 391-400. –DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179816.
Abstract Доведено, що одним із причинно-наслідкових механізмів деградації фондового ринку (зменшення обсягів біржових торгів, звуження пропозиції фінансових інструментів, падіння індексів фондового ринку, концентрація торгів у межах окремих організаторів) є різке зниження конкуренції на ньому. Встановлено, що особливості звуження конкуренції на фондовому ринку України проявляються на рівні емітентів, організаторів торгів, фінансових інструментів, що перебувають в обігу. Отримані результати аналізу цих особливостей повністю підтвердили висунуту гіпотезу — деградація ринку супроводжується різким падінням рівня конкуренції на ньому. Формування конкурентного середовища є першочерговим завданням і запорукою подальшого розвитку фондового ринку України як джерела забезпечення економіки фінансовими ресурсами. У зв’язку з цим розроблено низку пріоритетних для регуляторів заходів, спрямованих на підвищення рівня конкуренції фондового ринку, забезпечення чесного, прозорого та ефективного його функціонування в Україні. Заходи, зокрема, включають скасування дискримінаційних умов доступу учасників фондового ринку різних рівнів і сегментів, координація дій державних регуляторів щодо забезпечення конкурентного середовища на ринку та протидії маніпуляціям з боку учасників, просування доброчесної практики ведення операцій на фондовому ринку, подальша імплементація МСФЗ як основа розкриття зіставної інформації учасниками ринку, підвищення рівня кваліфікації та освіти учасників ринку, посилення фінансової грамотності населення і залучення його до поповнення рядів обізнаних інвесторів, розширення лінійки доступних і проведення торгів інвестиційно привабливих та ліквідних фінансових інструментів за рахунок похідних інструментів, інфраструктурних облігацій підприємств, посилення контролю за дотриманням критеріїв лістингу, тарифної політики та справедливого ціноутворення на організаторах торгів, моніторингу недобросовісних дій учасників торгів і посилення відповідальності за них.
One of the reasons of the stock market degradation (reduction of the volume of trades, narrowing the range of available financial instruments, falling stock market indices, concentration of trades within individual organizers) is a sharp decrease in competition on it. Peculiarities of the narrowing competition in the Ukrainian stock market are manifested at the level of issuers, organizers of trades (stock exchanges), financial instruments in circulation. The obtained results of the analysis of these features fully confirmed tested hypothesis — market degradation is accompanied by a sharp drop in the level of competition on it. Formation of a competitive environment is a priority task and a guarantee of further development of the stock market of Ukraine as a source of economic provision of financial resources. In this regard, a number of priority measures for regulators aimed at increasing the level of competition in the stock market, ensuring its fair, transparent and efficient functioning in Ukraine have been developed. Measures include, inter alia, the abolition of discriminatory access conditions for stock market participants at different levels and segments, coordination of government regulators’ efforts to ensure a competitive environment on the market and counteract manipulations by participants, promote equity practices in the stock market, further implementation of IFRS as the basis for disclosure comparable information by market participants, raising the level of qualification and education of market participants, enhancing financial literacy of the population and attracting yogis to replenish the range of well-known investors, expand the range of available and bidding investment attractive and liquid financial instruments through derivatives, infrastructure bonds of enterprises, strengthening control over compliance with listing criteria, tariff policies and fair pricing at bid organizers, monitoring unfair actions of bidder and strengthening responsibility for them.
Доказано, что одним из причинно-следственных механизмов деградации фондового рынка является резкое снижение конкуренции на нем. Установлено, что особенности сужение конкуренции на фондовом рынке Украины проявляются на уровне эмитентов, организаторов торгов, финансовых инструментов, находящихся в обращении. Полученные результаты анализа этих особенностей полностью подтвердили выдвинутую гипотезу — деградация рынка сопровождается резким падением уровня его конкуренции. Формирование конкурентной среды является первоочередной задачей и залогом дальнейшего развития фондового рынка Украины как источника обеспечения экономики финансовыми ресурсами. В связи с этим разработан ряд приоритетных для регуляторов мероприятий, направленных на повышение уровня конкуренции фондового рынка, обеспечения честного, прозрачного и эффективного его функционирования в Украине.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
205
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

Ukraine Ukraine
199
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Plastun_Makarenko_Yelnikova_Narrowing_competition.pdf 635,77 kB Adobe PDF 201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.