Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76148
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Управління оборотним капіталом
Other Titles Working capital management
Authors Власенко, М.М.
Keywords управління оборотним капіталом
управление оборотным капиталом
working capital management
оборотні кошти
оборотный капитал
working capital
оборотні активи
оборотные активы
current assets
оптимізація оборотного капіталу
оптимизация оборотного капитала
working capital optimization
Type Masters thesis
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76148
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Власенко, М.М. Управління оборотним капіталом [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 072 - фінанси, банківська справа та страхування / М.М. Власенко; наук. керівник Є.К. Бондаренко. - Суми: СумДУ, 2019. – 63 с.
Abstract Особливості управління оборотним капіталом вже довгий час залишаються актуальною темою, адже від цього прямо залежить прибутковість підприємства. А зараз ця тема набуває все більшої популярності, адже в кризових умовах, які на сьогодні нажаль супроводжують діяльність підприємств, потрібно більше уваги приділити цьому питанню. Адже за допомогою управління оборотним капіталом керівництво компанії може мінімізувати та запобігти ризикам втрати та зменшення прибутку. Не зважаючи на значну кількість праць в цій темі є зрозумілим, що у більшості робі не відображено універсальної методики щодо управління оборотним капіталом і оцінки ефективності оперативного управління. Згадані вище проблеми дозволяють вважати, що обрана тема кваліфікаційної роботи є актуальною як з практичної, так і з теоретичної точки зору. Метою кваліфікаційної роботи є розробка та дослідження теоретичних і практичних рекомендації, щодо управління оборотним капіталом ПрАТ «Еліта». Для досягнення мети, нам потрібно вирішити наступні завдання: − визначити сутність поняття «оборотний капітал»; − дослідити методичні підходи щодо управління та оптимізації оборотного капіталу; − проаналізувати фінансово-господарський стан ПрАТ «Еліта»; − здійснити аналіз оборотного капіталу підприємства; − удосконалити політику управління оборотним капіталом та запропонувати заходи її оптимізації. Об’єктом дослідження є процес управління оборотним капіталом ПрАТ «Еліта». Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти управління оборотним капіталом підприємства на ПрАТ «Еліта». В процесі дослідження нами були використані такі методи: теоретичного узагальнення, спостереження, порівняння, статистичного, фінансового, логікоструктурного аналізу, загальнонаукові методи (групування, графічний та табличний методи). Інформаційною базою стали законодавчі та нормативно-правові акти; наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, статті із теми дослідження розміщені у періодичних виданнях, дані з мережі Інтернет, облікові та статистичні дані ПрАТ «Еліта» за 2014-2018 рр.
Особенности управления оборотным капиталом уже долгое время остаются актуальной темой, ведь от этого напрямую зависит прибыльность предприятия. А сейчас эта тема приобретает все большую популярность, ведь в кризисных условиях, которые сегодня, к сожалению сопровождают деятельность предприятий, нужно больше внимания уделить этому вопросу. Ведь с помощью управления оборотным капиталом руководство компании может минимизировать и предотвратить риски потери и уменьшение прибыли. Несмотря на значительное количество работ в этой теме понятно, что в большинстве робе не показана универсальной методики по управлению оборотным капиталом и оценки эффективности оперативного управления. Упомянутые выше проблемы позволяют считать, что выбранная тема квалификационной работы является актуальной как с практической, так и с теоретической точки зрения. Целью квалификационной работы является разработка и исследование теоретических и практических рекомендации по управлению оборотным капиталом ЗАО «Элита». Для достижения цели, нам нужно решить следующие задачи: - определить сущность понятия «оборотный капитал»; - исследовать методические подходы к управлению и оптимизации оборотного капитала; - проанализировать финансово-хозяйственное состояние ЗАО «Элита»; - осуществить анализ оборотного капитала предприятия; - усовершенствовать политику управления оборотным капиталом и предложить меры ее оптимизации. Объектом исследования является процесс управления оборотным капиталом ЗАО «Элита». Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты управления оборотным капиталом предприятия на ЗАО «Элита». В процессе исследования нами были использованы следующие методы: теоретического обобщения, наблюдения, сравнения, статистического, финансового, логикоструктурного анализа, общенаучные методы (группировка, графический и табличный методы). Информационной базой стали законодательные и нормативно-правовые акты; научные труды отечественных и зарубежных ученых, статьи по теме исследования размещены в периодических изданиях, данные из сети Интернет, учетные и статистические данные ЗАО «Элита» по 2014-2018 гг.
The peculiarities of working capital management remain a topical issue for a long time, because the profitability of the enterprise depends on it. And now this topic is gaining popularity, because in the crisis conditions, which unfortunately today accompany the activity of enterprises, more attention should be paid to this issue. After all, through the management of working capital, the company management can minimize and prevent the risks of loss and profit reduction. Despite the considerable amount of work on this topic, it is clear that most papers do not reflect the universal working capital management methodology and the assessment of the effectiveness of operational management. The aforementioned problems suggest that the chosen topic of qualification work is relevant both from a practical and theoretical point of view. The purpose of the qualification work is to develop and research theoretical and practical recommendations for working capital management of Elite PJSC. To achieve this goal, we need to solve the following tasks: - to determine the essence of the concept of "working capital"; - explore methodological approaches to managing and optimizing working capital; - analyze the financial and economic condition of Elite PJSC; - to analyze the working capital of the enterprise; - improve working capital management policy and propose measures for its optimization. The object of the study is the working capital management process of Elite PJSC. The subject of the research is theoretical and practical aspects of managing the working capital of the enterprise at PJSC "Elite". In the course of the research we used the following methods: theoretical generalization, observation, comparison, statistical, financial, logistical analysis, general scientific methods (grouping, graphical and tabular methods). Legislative and regulatory acts became the information base; scientific works of domestic and foreign scientists, articles on the topic of the research are published in periodicals, data from the Internet, accounting and statistics of PJSC "Elite" for 2014-2018.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
76447
Greece Greece
21088
Ireland Ireland
2043602
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1974
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
4666475
United Kingdom United Kingdom
21089
United States United States
305776
Unknown Country Unknown Country
152894

Downloads

Estonia Estonia
1
Finland Finland
7289349
France France
4666473
Germany Germany
7289356
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Norway Norway
1
Poland Poland
2043598
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
7289357
United Kingdom United Kingdom
7289348
United States United States
7289356
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Vlasenko_Masters_thesis.pdf 984,06 kB Adobe PDF 43156848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.