Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76265
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розширена ініціатива «Університет, дружній до сім’ї: досвід впровадження у Сумському державному університеті
Authors Svitailo, Nina Dmytrivna  
Borovyk, Valentyna Oleksandrivna  
Kolisnyk, Liudmyla Oleksiivna  
Kostenko, Andriana Mykolaivna  
Savelieva, Yuliia Mykhailivna  
Павленко, Ганна Володимирівна
Павленко, Анна Владимировна
Pavlenko, Hanna Volodymyrivna
ORCID http://orcid.org/0000-0002-4944-1064
http://orcid.org/0000-0002-3668-6302
http://orcid.org/0000-0003-2872-1611
http://orcid.org/0000-0002-8970-4244
http://orcid.org/0000-0001-8981-5465
Keywords університет, дружній до сім’ї
университет, дружественный к семье
Family Friendly University
гендерна рівність
гендерное равенство
gender equality
Центр підтримки сім’ї СумДУ
Центр поддержки семьи СумГУ
Family Support Center of SSU
рівні можливості чоловіків та жінок
равные возможности мужчин и женщин
equal opportunities for men and women
Type Schoolbook
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76265
Publisher Видавництво РА «Хорошие люди»
License
Citation Розширена ініціатива «Університет, дружній до сім’ї: досвід впровадження у Сумському державному університеті: навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2014. – 104 с.
Abstract У навчальному посібнику «Розширена ініціатива «Університет, дружній до сім’ї: досвід впровадження у Сумському державному університеті» детально проаналізовані кроки по втіленню дружніх до сім’ї підходів у поєднанні їх наукової та практичної складових, а також базові принципи її впровадження. Особлива увага приділяється розробці комунікаційної структури ініціативи, налагодженню постійних зв’язків, комунікаційних каналів між зацікавленими сторонами, механізмів передачі інформації та зворотного зв’язку, зняттю комунікаційних бар’єрів, які створюють труднощі в сприйнятті та розумінні завдань, принципів ініціативи та переваг від її впровадження. Підкреслюється значення та описуються кроки по формуванню в університеті дружнього до дитини простору як умови для поєднання студентками навчання та материнства. На прикладі діяльності Центру підтримки сім’ї СумДУ аналізуються дружні до сім’ї підходи, що забезпечують досягнення реальної гендерної рівності, що є вирішальним для професійного зростання та забезпечення у майбутньому доступу жінок до гідної праці. Акцентується увага на важливості формування в університеті позитивної атмосфери, поширення дружніх до сім’ї принципів на всі рівні менеджменту і на всі форми роботи, а також на необхідності налагодження співпраці з громадськими об’єднаннями – профспілковими організаціями студентів та співробітників, студентським самоврядуванням, громадськими організаціями, які працюють у сфері підтримки сім’ї чи гендерних відносин, волонтерськими формуваннями тощо. Цей посібник адресований керівництву вишів, науковцям, широкому загалу. Здійснено Сумським державним університетом у рамках проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Офіційні партнери проекту – Міністерство освіти і науки України та Міністерство соціальної політики України.
В учебном пособии «Расширенная инициатива« Университет, дружественный к семье: опыт внедрения в Сумском государственном университете» детально проанализированы шаги по воплощению дружественных семьи подходов в сочетании их научной и практической составляющих, а также базовые принципы ее внедрения. Особое внимание уделяется разработке коммуникационной структуры инициативы, налаживанию постоянных связей, коммуникационных каналов между заинтересованными сторонами, механизмов передачи информации и обратной связи, снятию коммуникационных барьеров, которые создают трудности в восприятии и понимании задач, принципов инициативы и преимуществ от ее внедрение. Подчеркивается значение и описываются шаги по формированию в университете дружественного к ребенку пространства как условия для совмещения студентками обучения и материнства. На примере Центра поддержки семьи СумГУ анализируются дружественные семьи подходы, обеспечивающие достижение реальной гендерного равенства, что является решающим для профессионального роста и обеспечения в будущем доступа женщин к достойной работы. Акцентируется внимание на важности формирования в университете позитивной атмосферы, распространение дружественных семьи принципов на все уровни менеджмента и на все формы работы, а также необходимость налаживания сотрудничества с общественными объединениями - профсоюзными организациями студентов и сотрудников, студенческим самоуправлением, общественными организациями , работающих в сфере поддержки семьи или гендерных отношений, волонтерскими формированиями и тому подобное. Это пособие адресовано руководству вузов, научным работникам, широкой общественности. Осуществлен Сумским государственным университетом в рамках проекта «Равные возможности для получения профессии молодыми матерями-студентками в высших учебных заведениях» при финансовой поддержке Европейского Союза. Официальные партнеры проекта - Министерство образования и науки Украины и Министерство социальной политики Украины.
The textbook “Extended Initiative“ Family-Friendly University: Implementation Experience at Sumy State University ”analyzes in detail the steps to implement family-friendly approaches in combining their scientific and practical components, as well as the basic principles for its implementation. Particular attention is paid to the development of the communication structure of the initiative, the establishment of constant communications, communication channels between interested parties, mechanisms for transmitting information and feedback, the removal of communication barriers that create difficulties in the perception and understanding of the objectives, principles of the initiative and the benefits of its implementation. The importance is emphasized and steps are described to create a child-friendly space at the university as a condition for students to combine learning and motherhood. On the example of the SSU Family Support Center, family-friendly approaches are analyzed that ensure the achievement of real gender equality, which is crucial for professional growth and ensuring women's future access to decent work. Emphasis is placed on the importance of creating a positive atmosphere at the university, extending family-friendly principles to all levels of management and all forms of work, as well as the need to establish cooperation with public associations - trade union organizations of students and employees, student government, public organizations working in the field of family support or gender relations, volunteer groups and the like. This manual is addressed to university management, researchers, the general public. Implemented by Sumy State University in the framework of the project “Equal Opportunities for Young Mothers and Students in the Higher Education Institutions” with financial support from the European Union. The official partners of the project are the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Ministry of Social Policy of Ukraine.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
1510
France France
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
70598
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
378
Sweden Sweden
3022
Ukraine Ukraine
6998486
United Kingdom United Kingdom
3499621
United States United States
88418487
Unknown Country Unknown Country
282381

Downloads

China China
1
Germany Germany
6046
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
34138486
United Kingdom United Kingdom
6044
United States United States
788267
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Rozshirena_iniciativa_posibnik.pdf 7,87 MB Adobe PDF 34938848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.