Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76859
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Адміністративно-правові засади оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України
Authors Andriichenko, Nadiia Serhiivna  
Keywords оцінювання
ефективність діяльності
правоохоронні органи
фінансово-економічна безпека
адміністративно-правові засади
evaluation
efficiency
law enforcement
financial and economic security
administrative and legal framework
Type PhD Thesis
Date of Issue 2020
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76859
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Андрійченко, Н.С. Адміністративно-правові засади оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України [Текст]: дисертація ... д-ра філос., спец.: 081 — право / Н.С. Андрійченко; наук. кер. О.М. Рєзнік. - Суми: СумДУ, 2020. - 234 с.
Abstract Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правових засад оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України, визначенню напрямків їх удосконалення. У роботі набула подальшого розвитку характеристика правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Розглядаються результати соціологічного дослідження щодо оцінювання виконання зазначеними суб’єктами своїх завдань. Надається авторське визначення понять "оцінювання діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України" та "ефективність діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України". З’ясовано мету оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України, зміст існуючих критеріїв оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів загалом. Запропоновано адміністративно-правове регулювання оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України розуміти як здійснюваний за допомогою закріпленої на законодавчому рівні сукупності адміністративноправових норм владний вплив держави на суспільні відносини у сфері визначення відповідності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України їх призначенню, раціональному співвідношенню досягнутих ними результатів з обсягами використаних ресурсів та подальшого прийняття управлінських рішень, спрямованих на вдосконалення виконання ними своїх завдань і функцій. Класифіковано джерела адміністративно-правового регулювання оцінювання ефективності діяльності зазначених правоохоронних органів. З’ясовуються зміст і види адміністративно-правових форм оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Виділено внутрішні, зовнішні та змішані форми оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Акцентовано увагу на підвищенні відкритості правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України до громадськості, обгрунтовано доцільність зобов’язати органи державної влади, яким подаються звіти про діяльність цих правоохоронних органів, оприлюднювати висновок після їх вивчення. Пропонується передбачити разом зі звітом про результати проведення оцінки рівня довіри громадян до правоохоронних органів підготовку плану заходів для підвищення довіри громадян і звіту про результати їх здійснення. Підтримано норми законопроекту "Про Бюро фінансових розслідувань", який пропонує звільняти керівника бюро у разі висновку комісії зовнішнього контролю про неефективність діяльності бюро або неналежне виконання його керівником своїх обов’язків. Запропоновано удосконалити внутрішню оцінку корупційних ризиків через доповнення її контролем за виконанням звіту про оцінку корупційних ризиків у діяльності правоохоронного органу, конкретизацію норм Закону України "Про запобігання корупції" про персональну відповідальність керівника правоохоронного органу за забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії. Узагальнено досвід США, Північної Ірландії, Великої Британії (крім Шотландії), Франції, Японії, Австрії, Італії у сфері оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів. З метою вдосконалення адміністративно-правових засад оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України визначено критерії оцінювання ефективності діяльності зазначених правоохоронних органів і запропоновано створити спеціальну службу за прикладом Північної Ірландії та Великої Британії для систематичного оцінювання їх діяльності. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що представлена наукова праця є одним із перших у вітчизняній юридичній науці адміністративного права комплексним правовим дослідженням адміністративно-правових засад оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України та визначення напрямків їх удосконалення. У результаті дослідження сформульовані нові висновки і положення, запропоновані особисто здобувачем. Практична цінність висновків та положень дисертації підтверджується тим, що вони можуть бути використані: 1) для розроблення подальших напрямків удосконалення адміністративно-правових засад оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України; 2) для вдосконалення практичної діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансовоекономічної безпеки України; 3) під час проведення занять та підготовки навчально-методичної літератури із дисциплін "Адміністративне право" й "Судові та правоохоронні органи"; вони вже використовуються під час проведення занять з цих дисциплін у Сумському державному університеті.
The dissertation deals with the research of administrative and legal framework for evaluating the efficiency of law enforcement agencies as subjects that ensure the financial and economic security of Ukraine, areas for their enhancement. The research further developed the characteristics of law enforcement agencies as subjects that ensure the financial and economic security of Ukraine. It considers the results of a sociological survey that evaluated the efficiency of these subjects in performing their tasks. The author defines the concepts of "evaluation of law enforcement agencies as subjects that ensure the financial and economic security of Ukraine" and "efficiency of law enforcement agencies as subjects that ensure the financial and economic security of Ukraine". The purpose of evaluating the activity of law enforcement agencies as subjects that ensure the financial and economic security of Ukraine are considered and content of existing criteria for evaluating the efficiency of law enforcement agencies in general are revealed. It is proposed to define the administrative and legal regulation of the evaluation of the efficiency of law enforcement agencies as subjects that ensure the financial and economic security of Ukraine as the influence of the state, exercised by means of a set of administrative rules enshrined at the legislative level, on public relations in the sphere of determining the compliance of the activities of law enforcement agencies as subjects that ensure the financial and economic security of Ukraine with their purpose, a rational correlation of the results they achieved with the resources used and the subsequent management decisions aimed at improving the performance of their tasks and functions. The author classifies the sources of administrative and legal regulation of the evaluation of the efficiency of the abovementioned law enforcement agencies. The dissertation clarifies the essence and types of administrative and legal forms of evaluating the efficiency of law enforcement agencies as subjects that ensure the financial and economic security of Ukraine. The internal, external and mixed forms of evaluating the effectiveness of law enforcement agencies as subjects that ensure financial and economic security of Ukraine are highlighted. Attention is paid to the urgency of increasing the openness of the activity of law enforcement agencies as subjects that ensure the financial and economic security of Ukraine to the public, and therefore it is reasonable to oblige public authorities, which receive reports on the activities of such law enforcement agencies, to publish the conclusion after their examination. The author proposes to include, together with the report on the results of assessing the level of public confidence in law enforcement agencies, preparation a plan of measures in order to increase public confidence and a report on the results of their implementation. In addition, the thesis supports the Bill on the Bureau of Financial Investigations, which proposes to dismiss the head of the bureau if the external control commission concludes on the ineffectiveness of the bureau's activity or improper performance of duties by the head. It is proposed to improve the internal assessment of corruption risks by supplementing the process by monitoring the implementation of the report on assessment of corruption risks in the activities of law enforcement agencies, specification the norms of the Law of Ukraine On Prevention of Corruption on the Personal Responsibility of the Head of the law enforcement agency of Ukraine for ensuring the implementation of the state program within the Anti-Corruption Strategy. The experience of the USA, Northern Ireland, Great Britain (except Scotland), France, Japan, Austria, Italy in evaluating the effectiveness of law enforcement agencies is generalized. In order to improve the mechanism for evaluating the efficiency of law enforcement agencies as subjects that ensure the financial and economic security of Ukraine, the criteria for evaluating the efficiency of such law enforcement agencies is defined and it is suggested to create a special service by the example of Northern Ireland and Great Britain for systematic evaluation of their activities. The scientific novelty of the obtained results is that the presented scientific work is one of the first complex legal studies in the national legal science of administrative law dealing with administrative and legal principles of evaluating the efficiency of law enforcement agencies as subjects that ensure the financial and economic security of Ukraine and identifying areas for their improvement. The conducted research suggests new conclusions, provisions proposed by the author. The practical value of the findings and provisions of the thesis is confirmed by the fact that they can be used: 1) for the development of further areas for improving the administrative and legal framework for evaluating the efficiency of law enforcement agencies as subjects that ensure the financial and economic security of Ukraine; 2) to improve the practical activity of law enforcement agencies as subjects that ensure the financial and economic security of Ukraine; 3) during conducting of classes and preparation of educational-methodical literature on disciplines "Administrative law" and "Judicial and Law Enforcement Agencies"; they are used during the classes in the above-mentioned disciplines at Sumy State University.
Appears in Collections: Дисертації

Views

Germany Germany
158
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
3861
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

Germany Germany
1
Poland Poland
163
Ukraine Ukraine
3862
Unknown Country Unknown Country
12

Files

File Size Format Downloads
diss_Andriichenko.pdf 2,84 MB Adobe PDF 4038
critique_Kosytsia.pdf 6,4 MB Adobe PDF 4038
critique_Zhuravlov.pdf 710,57 kB Adobe PDF 4038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.