Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80491
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Analysis of Factors Influencing the Dynamics of Labor Emigration: Case-Study of Ukraine
Other Titles Аналіз факторів впливу на динаміку трудової еміграції: приклад України
Authors Duranowski, W.
Petrushenko, Yurii Mykolaiovych
Vorontsova, Anna Serhiivna
Barvinok, V.Yu.
Keywords еміграція
міграція
працівник-мігрант
трудова міграція
фактори впливу на трудову міграцію
эмиграция
миграция
работник-мигрант
трудовая миграция
факторы влияния на трудовую миграцию
emigration
migration
migrant-worker
labor migration
factors influencing labor migration
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80491
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Analysis of Factors Influencing the Dynamics of Labor Emigration: Case-Study of Ukraine [Текст] / W. Duranowski, Yu.M. Petrushenko, A.S. Vorontsova, V.Yu. Barvinok // Механізм регулювання економіки. - 2020. - № 2. - С. 61-73. - DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2020.88.05.
Abstract Дана стаття аналізує наукові результати зарубіжних та вітчизняних робіт у питанні трудової міграції та факторів виникнення даного явища. На основі попередніх досліджень були згруповані чинники в чотири основні категорії, які включають всі сфери життя існуючих та потенційних мігрантів, такі як: економічні та політичні, соціальні та природно-кліматичні. Міграція з метою працевлаштування постійно зростає. Так, за оцінками ООН, чисельність трудових мігрантів у світі за 2019 році становила 272 млн. осіб, тобто 3,5 % населення, у порівнянні із 2010 роком показник зріс на 56,25 %. Такі вагомі міграційні рухи призводять до світового дисбалансу кон’юнктури трудового ринку. Це доводить, що вивчення такого виду міграції, як трудова є актуальним, особливо дослідження факторів, що спричиняють міграційні потоки. Ситуація в Україні, на ряду зі світовими показниками, має позитивну тенденцію, порівняно з попередніми роками. Дані Держстатики демонструють збільшення трудової міграції на 44,4% у проміжку між 2016 та 2019 роками. У доповіді ООН, показник становить 5 млн. осіб у 2019 році, що знайшли місце роботи закордоном та визнає Україну, як одного із лідерів країн за чисельністю емігрантів. Це призводить до значних втрат людського капіталу (в тому числі "відтоку мізків"). Так, у 2019 році втрати України від емігрантів серед яких науковці та висококваліфікованих фахівці оцінюються понад 1 млрд. дол. США. Серед країн-донорів українських мігрантів, лідерами є Польща, країни ЄС та Росія. Переважно це зумовлено географічними факторами та вищим економічним рівнем розвитку держав, порівняно із Україною. У статі також будуть проаналізовані основні фактори, які визначені державою, як ключові у трудових потоках на основі Стратегії управління трудовими потоками на 2025 рік, що схвалена у 2019 році. В ході аналізу даної стратегії були визначені основні методи боротьби держави з точки зору влади. Таким чином, ключовими факторами, які негативно впливають на міграцію, визначені оплата праці та політична нестабільність. На базі отриманих результатів були розроблені рекомендації щодо ефективного регулювання питань трудової еміграції в Україні.
Данная статья анализирует результаты зарубежных и отечественных ученых в вопросе трудовой миграции и факторов возникновения данного явления. На основе предыдущих исследований были сгруппированы факторы в четыре основные категории, которые включают все сферы жизни существующих и потенциальных мигрантов, такие как: экономические и политические, социальные и природно-климатические. Миграция с целью трудоустройства постоянно растет. Так, по оценкам ООН, численность трудовых мигрантов в мире в 2019 году составила 272 млн. человек, то есть 3,5% населения, по сравнению с 2010 годом этот показатель вырос на 56,25%. Такие весомые миграционные движения влекут мирового дисбаланса конъюнктуры трудового рынка. Это доказывает, что изучение такого вида миграции, как трудовая является актуальным, особенно исследования факторов, вызывающих миграционные потоки. Ситуация в Украине на ряду с мировыми показателями имеет положительную тенденцию по сравнению с предыдущими годами. Данные Службы Государственной статистики Украины демонстрируют увеличение трудовой миграции на 44,4% в промежутке между 2016 и 2019 годами. В докладе ООН начисляется 5 млн. человек в 2019 году, которые нашли место работы за рубежом и определяет Украину как одного из лидеров стран по численности эмигрантов. Это привело к значительным потерям человеческого капитала (в том числе "утечки мозгов"). Так, в 2019 году потери Украины от эмигрантов, среди которых ученые и высококвалифицированных специалисты оцениваются более 1 млрд. долл. США. Среди стран-доноров украинских мигрантов, лидерами являются Польша, страны ЕС и Россия. Преимущественно это обусловлено географическими факторами и высоким экономическим уровнем развития государств, по сравнению с Украиной. В статье также будут проанализированы основные факторы, которые определены государством, как ключевые в трудовых потоках на основе Стратегии управления трудовыми потоками на 2025 году, утвержденной в 2019 году. В ходе анализа данной стратегии были определены основные методы борьбы государства с точки зрения власти. Таким образом, ключевыми факторами, которые негативно влияют на миграцию, определенные оплата труда и политическая нестабильность. На базе полученных результатов были разработаны рекомендации для более эффективного урегулирования вопросов трудовой эмиграции в Украине.
This article analyzes the results of foreign and domestic scientists in the field of labor migration and the factors of this phenomenon. Based on previous researches, factors have been grouped into four main categories, which include all areas of life of existing and potential migrants, such as economic and political, social and climatic. Labor migration is constantly growing. Thus, according to the UN estimates, the number of migrant workers in the world in 2019 amounted to 272 million people, ie 3.5 % of the population, compared to 2010, the figure increased by 56.25 %. Such significant migration movements lead to a global imbalance in the labor market. This proves that the study of this type of migration as labor is relevant, especially the study of the factors that cause migratory flows. The situation in Ukraine, along with world indicators, has a positive trend compared to previous years. Data from the State Statistics Service show an increase in labor migration by 44.4 % between 2016 and 2019. The UN report estimates 5 million people in 2019 who found a job abroad and recognizes Ukraine as one of the leaders in the number of emigrants. This has led to significant losses of human capital (including “brain drain”). Thus, in 2019, Ukraine’s losses from emigrants, including scientists and highly qualified specialists, are estimated at more than 1 billion dollars. Among the donor countries of Ukrainian migrants, the leaders are Poland, EU countries and Russia. This is mainly due to geographical factors and a higher economic level of development of states, compared to Ukraine. The article will also analyze the main factors identified by the state as key in labor flows based on the Labor Flow Management Strategy for 2025, approved in 2019. In the course of the analysis of this strategy, the basic methods of struggle of the state from the viewpoint of the power were defined. Thus, wages and political instability have been identified as key factors that negatively affect migration. Based on the obtained results, recommendations were developed for a more effective settlement of labor emigration issues in Ukraine.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Ukraine Ukraine
8

Downloads

Ukraine Ukraine
7

Files

File Size Format Downloads
Duranowski_mer_2_2020.pdf 492,6 kB Adobe PDF 7

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.