Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80887
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Formation of Financial Self-Sufficiency for Local Budgets in Ukraine: Problems and Prospects of Increasing the Revenue Base
Other Titles Формування фінансової самодостатності місцевих бюджетів в Україні: проблеми та перспективи збільшення доходної бази
Формирование финансовой самодостаточности местных бюджетов в Украине: проблемы и перспективы увеличения доходной базы
Authors Kuznetsova, A.Ya.
Zakharkina, Liudmyla Serhiivna  
Novikov, V.M.
Chukhno, R.Yu.
Keywords самодостатність
громада
бюджет
податки
самодостаточность
община
налоги
self-sufficiency
community
budget
taxes
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80887
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Kuznetsova A. Ya., Zakharkina L. S., Novikov V. M., Chukhno R. Yu. Formation of Financial Self-Sufficiency for Local Budgets in Ukraine: Problems and Prospects of Increasing the Revenue Base // Механізм регулювання економіки. 2020. № 3. С. 6-17. DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2020.89.01
Abstract Гарантією стабільного розвитку місцевих громад є створення умов для забезпечення фінансової самодостатності місцевих бюджетів. На сьогодні залишає бути нагальною проблема удосконалення теоретичних та практичних підходів до формування доходної частини місцевих бюджетів з метою забезпечення необхідного рівня фінансової самодостатності місцевих бюджетів. Таким чином, метою даного дослідження є оцінка рівня фінансової самодостатності місцевих бюджетів в Україні у 1998−2019 рр. шляхом аналізування доходної частини даних бюджетів. У процесі виконання завдань дослідження використовувались методи економічного, системного та структурно-динамічного аналізу. У роботі проведено компаративне порівняння різних підходів до визначення поняття "фінансової самодостатності місцевих бюджетів". Визначено, що успішність громади залежить саме від рівня її фінансової самодостатності, яка можлива лише у тому випадку, коли у розпорядженні громади є достатній обсяг фінансових ресурсів для повноцінного виконання місцевих бюджетів у частині видатків. Для оцінювання рівня фінансової самодостатності місцевих бюджетів у цілому по Україні здійснено структурнодинамічний аналіз доходної частини місцевих бюджетів в Україні за 1998−2019 рр. Визначено, що низький рівень власних надходжень місцевих бюджетів є однією з ключових проблем забезпечення необхідного рівня фінансової самодостатності даних бюджетів. Результати дослідження вказують на правильність державних заходів у напрямках реформування системи місцевого оподаткування, розпочатих у 2010 році, та бюджетної децентралізації, розпочатих у 2015 році. Проте ці заходи повинні бути реалізовані у повній мірі та нести системний характер. Висновки: склад і структура доходної бази місцевих бюджетів постійно змінюється, що зумовлюється як постійними перетвореннями в податковій системі України, так і намаганням держави вирішити проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів у більшій мірі не за рахунок розвитку місцевого оподаткування, а за рахунок офіційних трансфертів. У таких умовах питання самодостатності місцевих бюджетів не отримують належного рівня. Місцеві бюджети формуються за принципом мінімального виконання. Проте розвиток системи місцевого оподаткування і значне зростання податкових надходжень від місцевих податків з 2015 року дає змогу зробити позитивні прогнози щодо зростання рівня фінансової самодостатності місцевих бюджетів у майбутньому.
Гарантией стабильного развития местных общин является создание условий для обеспечения финансовой самодостаточности местных бюджетов. На сегодня продолжает быть актуальной проблема совершенствования теоретических и практических подходов к формированию доходной части местных бюджетов с целью обеспечения необходимого уровня финансовой самодостаточности местных бюджетов. Таким образом, целью данного исследования является оценка уровня финансовой самодостаточности местных бюджетов в Украине в 1998−2019 гг. путем анализа доходной части данных бюджетов. В процессе выполнения заданий исследования использовались методы экономического, системного и структурно-динамического анализа. В работе проведено компаративное сравнения различных подходов к определению понятия "финансовой самодостаточности местных бюджетов". Определено, что успешность общины зависит именно от уровня его финансовой самодостаточности, которая возможна только в том случае, когда в распоряжении общины имеется достаточный объем финансовых ресурсов для полноценного выполнения местных бюджетов в части расходов. Для оценки уровня финансовой самодостаточности местных бюджетов в целом по Украине осуществлен структурнодинамический анализ доходной части местных бюджетов в Украине за 1998−2019 гг. Определено, что низкий уровень собственных поступлений местных бюджетов является одной из ключевых проблем обеспечения необходимого уровня финансовой самодостаточности данных бюджетов. Результаты исследования указывают на правильность государственных мероприятий по направлениям реформирования системы местного налогообложения, начатых в 2010 году, и бюджетной децентрализации, начатых в 2015 году. Однако эти меры должны быть реализованы в полной мере и нести системный характер. Выводы: состав и структура доходной базы местных бюджетов постоянно меняется, что обусловлено как постоянными преобразованиями в налоговой системе Украины, так и попыткой государства решить проблемы формирования доходной части местных бюджетов в большей степени не за счет развития местного налогообложения, а за счет официальных трансфертов. В таких условиях вопросы самодостаточности местных бюджетов не получают должного внимания. Местные бюджеты формируются по принципу минимального исполнения. Однако развитие системы местного налогообложения и значительный рост налоговых поступлений от местных налогов с 2015 года позволяет сделать положительные прогнозы относительно роста уровня финансовой самодостаточности местных бюджетов в будущем.
The guarantee for stable development of local communities well-being creates conditions to ensure the financial self-sufficiency for local budgets. Today it is urgent to improve the theoretical and practical approaches to forming the local budget revenue to ensure the necessary financial self-sufficiency level for local budgets. Thus, the purpose of this research is to investigate the level of financial selfsufficiency for local budgets in Ukraine in 1998−2019 by analyzing the revenue side of these budgets. In the research used methods of economic, systemic and structural dynamic analysis. The paper compares different approaches to defining the concept of “financial self-sufficiency for local budgets”. It is determined that the community's success depends on the level of its financial self-sufficiency, which is possible only when the community has financial resources fully to implement local budgets in terms of expenditures. Structural and dynamic analysis of the local budget revenue in Ukraine for 1998-2019 is carried out to assess the level of financial self-sufficiency for local budgets in Ukraine as a whole. The study results indicate the state measures correctness in the reforming of the local taxation system in 2010 and budget decentralization in 2015. However, these measures must be fully implemented and systemic. Conclusions: the composition and structure of the revenues of the local budgets are continually changing, due to the constant changes in the tax system of Ukraine and the state’s efforts to solve the problem of generating local budget revenues, not due to the development of local taxation, but via official transfers. In such conditions, the self-sufficiency of local budgets does not receive the appropriate level. Local budgets are formed on the principle of minimum execution. However, the local taxation system development and the significant increase in tax revenues from local taxes since 2015 allow us to make optimistic forecasts for the growth of the financial self-sufficiency level for local budgets in the future.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

China China
1
France France
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
230
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
629

Downloads

Brazil Brazil
1
Germany Germany
391
Indonesia Indonesia
1
Ukraine Ukraine
229
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
627

Files

File Size Format Downloads
Kuznetsova_mer_3_2020.pdf 398,29 kB Adobe PDF 1250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.