Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87864
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Algorithm for Selection Equipment to Reduce the Technogenic Effect on the Environment
Other Titles Algoritm de selectare a echipamentelor pentru reducerea poverii tehnogene asupra mediului înconjurător
Алгоритм выбора оборудования для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду
Authors Kozii, Ivan Serhiiovych  
Pliatsuk, Leonid Dmytrovych  
Koval, Vitalii Viktorovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-0402-6876
http://orcid.org/0000-0003-0095-5846
http://orcid.org/0000-0002-1593-5605
Keywords technogenic load
dust and gas emissions
purification systems
selection algorithm
equipment
solution efficiency
mediu
povară tehnogenă
emisii de pulbere și gaze
sisteme de purificare algoritm de selectare
echipamente
eficiența soluției
окружающая среда
техногенная нагрузка
пылегазовые выбросы
системы очистки
алгоритм выбора
оборудование
эффективность решения
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87864
Publisher Institutul de Energetica
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Kozii, I. S. Algorithm for Selection Equipment to Reduce the Technogenic Effect on the Environment = Алгоритм выбора оборудования для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду / I. S. Kozii, L. D. Plyatsuk, V. V. Koval // Problemele Energeticii Regionale. — 2022. — № 1 (53). — P. 59-67.
Abstract The work is devoted to the development of an algorithm for selection dust and gas purification equipment in order to reduce the anthropogenic impact on the environment from emissions of the heat, power and chemical industries, which are sources of complex environmental pollution. The need for the research was necessitated by the inefficiency of environmental measures taken due to the huge number of devices with different designs for emissions’ purification, their non-universality and low efficiency of the purification systems. The main goal of the study was to develop a software algorithm for the reasonable choice of the optimal dust and gas purification equipment, taking into account the actual conditions of the technological environment and the characteristics of pollutants. The goal was achieved using a logical and mathematical description of the pollutant parameters, environmental conditions and process equipment parameters. The uniqueness of the developed algorithm consisted of rechecking the compliance of each equipment parameter with environmental conditions and pollutant characteristics. The most important aims were to obtain an algorithm for selection efficient equipment, taking into account its parameters and initial characteristics of pollutants and environmental conditions, the simplicity and accessibility of its implementation for a wide number of industrial facilities in the heat, power and chemical industries. The proposed algorithm, in contrast to the approaches used in practice, was characterized by the work flexibility due to the possibility of supplementing and improving the databases of pollutants and equipment.
Lucrarea este dedicată elaborării unui algoritm de selectare a echipamentelor de purificare a pulberilor și gazelor pentru reducerea impactului tehnogen asupra mediului înconjurător al emisiilor din industria termoenergetică și chimică. Scopul principal al studiului este de a elabora un algoritm pentru selectarea echipamentului optim de purificare a prafului și a gazelor, luând în considerare condițiile reale ale mediului tehnologic și caracteristicile poluanților. Obiectivul stabilit este atins prin intermediul descrierii logice și matematice a considerării simultane a parametrilor poluanților, a condițiilor mediului și a parametrilor echipamentelor tehnologice. Unicitatea algoritmului elaborat constă în verificarea încrucișată a conformității fiecărui parametru al echipamentului cu condițiile mediului și caracteristicile poluanților. Cele mai importante rezultate constau în obținerea algoritmului de alegere a echipamentului eficient, ținând cont de parametrii săi și de caracteristicile inițiale ale poluanților și de condițiile mediului, simplitatea și accesibilitatea implementării sale pentru o gamă largă de obiective industriale a ramurilor termoelectrică și chimică. Semnificația rezultatelor cercetării constă în faptul că: 1) în premieră se formează o bază de date a poluanților, a condițiilor mediului tehnologic și a parametrilor echipamentelor de purificare a pulberii și gazelor în ceea ce privește parametrii energetici, termici, tehnici, structurali și sanitaro-igienici; 2) este asigurată rapiditatea de prelucrare a bazelor de date pentru selectarea optimală a echipamentelor din contul comparării consecutive a parametrilor inițiali a substanțelor poluante și a condițiilor mediului de desfășurare a procesului de purificare. Algoritmul propus, spre deosebire de abordările aplicate în practică, se distinge prin flexibilitatea de funcționare din contul posibilității prevăzute de completare și perfecționare a bazelor de date a substanțelor poluante și a echipamentelor.
Работа посвящена разработке алгоритма выбора пылегазоочистного оборудования для снижения техногенного воздействия на окружающую среду от выбросов предприятий теплоэнергетики и химической отрасли, которые являются источниками комплексного загрязнения окружающей среды. Необходимость исследования обусловлена неэффективностью принимаемых природоохранных мероприятий из-за огромного количества различных конструкций аппаратов для очистки выбросов, их не универсальностью и низкой эффективностью работы систем очистки. В результате, в атмосферу поступают пылегазовые выбросы, которые в основном содержат мелкодисперсные взвешенные капли жидкости и различные по дисперсному составу взвешенные твердые частицы. Основной целью исследования является разработка алгоритма выбора оптимального пылегазоочистного оборудования с учетом реальных условий технологической среды и характеристик загрязняющих веществ. Поставленная цель достигается посредством логического и математического описания одновременного учета параметров загрязняющих веществ, условий среды и параметров технологического оборудования. Уникальность разработанного алгоритма состоит в перепроверке соответствия каждого параметра оборудования условиям среды и характеристикам загрязняющих веществ. Наиболее важные результаты состоят в получении алгоритма выбора эффективного оборудования с учетом его параметров и исходных характеристик загрязняющих веществ и условий среды, простоте и доступности ее реализации для широкого числа промышленных объектов теплоэнергетической и химической отраслей. Значимость результатов исследования состоит в том, что: 1) впервые сформировано базы данных загрязняющих веществ, условий технологической среды и параметров пылегазоочистного оборудования с учетом энергетических, тепловых, технических, конструктивных и санитарно-гигиенических параметров; 2) обеспечена быстрота обработки баз данных для оптимального выбора оборудования, за счет последовательного сопоставления исходных параметров загрязняющих веществ и условий среды проведения процесса очистки. Предложенный алгоритм, в отличии от применяемых на практике подходов, характеризуется гибкостью работы за счет предусмотренной возможности дополнения и усовершенствования баз данных загрязняющих веществ и оборудования.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Australia Australia
1
China China
1655478407
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Greece Greece
130
Ireland Ireland
39409
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
649750
United Kingdom United Kingdom
152529
United States United States
644583153
Unknown Country Unknown Country
86357247
Vietnam Vietnam
80

Downloads

China China
1655478408
Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Ukraine Ukraine
649751
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1655478409
Unknown Country Unknown Country
18357404
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Kozii_et_al_Algorithm_for_Selection_2022.pdf 731,23 kB Adobe PDF -965003320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.