Browsing by Author Kotsyubynsky, V.O.


Showing results 1 to 7 of 7
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Comparative Analysis of the Electrical Properties of Nanocrystalline NiMoO4 Hydrate and α-NiMoO4 Obtained by Hydrothermal Method Popovych, O.M.; Budzulyak, I.M.; Popovych, O.V.; Kotsyubynsky, V.O.; Yablon, L.S. Article 17296 23261
2019 Effect of Orthophosphoric Acid on Morphology of Nanoporous Carbon Materials Ostafiychuk, B.K.; Lisovskiy, R.P.; Al-Saedi, Abdul Halek Zamil; Rachiy, B.I.; Kotsyubynsky, V.O.; Kolkovsky, P.I.; Merena, R.I.; Hrubiak, A.B. Article 5159 215
2021 Photocatalytic Properties of Sn-doped TiO2 Myronyuk, I.F.; Kotsyubynsky, V.O.; Boychuk, V.M.; Mykytyn, I.M.; Gun’ko, V.M. Article 8844 17811
2020 Structure, Morphology and Conductive Properties of Sn-doped TiO2 Mironyuk, I.F.; Tatarchuk, T.R.; Kotsyubynsky, V.O.; Mandzyuk, V.I.; Savka, Kh.O.; Mykytyn, I.M. Article 13290 10351
2020 Synthesis and Electrochemical Properties of Mesoporous α-MnO2 for Supercapacitor Applications Kolkovskyi, P.I.; Rachiy, B.I.; Kolkovskyi, M.I.; Ostafiychuk, B.K.; Yaremiy, I.P.; Kotsyubynsky, V.O.; Ilnitsky, R.V. Article 119514 72503
2018 Ultrafine β-FeOOH: the Influence of Synthesis Conditions on the Morphological, Magnetic and Electrochemical Properties Vorobiov, Serhii Ihorovych; Mokhnatska, L.V.; Kotsyubynsky, V.O.; Hrubiak, A.B.; Fedorchenko, S.V. Article 9113 582
2014 X-Ray Diffraction Characterization of Nanoscale Strains and Defects in Yttrium Iron Garnet Films Implanted with Fluorine Ions Olikhovskii, S.I.; Skakunova, O.S.; Molodkin, V.B.; Lizunov, V.V.; Kyslovs’kyy, Ye.M.; Vladimirova, T.P.; Reshetnyk, O.V.; Pylypiv, V.M.; Kotsyubynsky, V.O.; Ostafiychuk, B.K.; Yaremiy, I.P.; Garpul’, O.Z. Article 73335 58703