Browsing by Author Kozak, C.


Showing results 1 to 5 of 5
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2013 Effect of Cu negative ion implantation on physical properties of Zn1-xMnxTe films Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych; Kurbatov, Denys Ihorovych; Kolotova, I.A.; Amekura, H.; Klymov, Oleksii Volodymyrovych; Takeda, Y.; Kozak, C.; Shypylenko, Andrii Pavlovych Article 158272415 125331480
2014 Formation and Characterization of Nanostructured Composite Coatings Based on the TiN Phase Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Konstantinov, S.V.; Komarov, F.F.; Pilko, V.V.; Opielak, M.; Kozak, C. Article 9154160 13605495
2015 Influence of thermal annealing and deposition conditions on structure and physical-mechanical properties of multilayered nanosized TiN/ZrN coatings Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Erdybaeva, N.K.; Plotnikov, S.V.; Turbin, P.V.; Grankin, S.S.; Stolbovoy, V.A.; Sobol, O.V.; Kolesnikov, D.A.; Kozak, C. Article 2614316 2614748
2016 Irradiation resistance, microstructure and mechanical properties of nanostructured (TiZrHfVNbTa)N coatings Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Yakushchenko, I.V.; Beresnev, V.M.; Oyoshi, K.; Ivasishin, O.M.; Amekura, H.; Takeda, Y.; Opielak, M.; Kozak, C.; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych Article 22321220 76594916
2016 Physical and mechanical properties of nanostructured (Ti-Zr-Nb)N coatings obtained by vacuum-arc deposition method Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Maksakova, O.; Kozak, C.; Koltunowicz, T.N.; Grankin, S.; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Drozdenko, Oleksii Oleksandrovych; Petrov, Serhii Oleksandrovych; Erdybaeva, N; Eskermesov, D. Article 257098810 191501856