Browsing by Author Lytovchenko, S.V.


Showing results 1 to 9 of 9
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Adhesion Strength of TiZrN/TiSiN Nanocomposite Coatings on a Steel Substrate with Transition Layer Beresnev, V.M.; Lytovchenko, S.V.; Mazilin, B.O.; Horokh, D.V.; Stolbovoy, V.А.; Kolesnikov, D.А.; Kolodiy, I.V.; Zhanyssov, S. Article 24381 27370
2014 High Entropy Alloys Based on Nitrides of Refractory Metals – a New Solution for Protective Coatings on the Instruments Working at High Temperatures Azarenkov, N.A.; Beresnev, V.M.; Nyemchenko, U.S.; Lytovchenko, S.V. Article 7065588 7071054
2020 Production, Structure and Properties of Coatings Based on Al2O3 Obtained by Magnetron Method Kolesnikov, D.А.; Sudzhanskaya, I.V.; Goncharov, I.Yu.; Lytovchenko, S.V.; Novikov, V.Yu.; Kudryavtsev, Е.А.; Mazilin, B.O.; Krytsyna, Е.V.; Beresnev, V.M.; Glukhov, O.V. Article 46157 46607
2018 Structure and Mechanical Properties of TiAlSiY Vacuum-Arc Coatings Deposited in Nitrogen Atmosphere Beresnev, V.M.; Sobol, O.V.; Lytovchenko, S.V.; Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Klimenko, S.A.; Stolbovoy, V.A.; Srebniuk, P.A.; Manokhin, A.S.; Kovaleva, M.G.; Novikov, V.Yu.; Meilekhov, A.A.; Nyemchenko, U.S.; Barmin, A.E.; Turbin, P.V. Article 43591 8917
2019 Structure and Physicomechanical Properties of Superhard Multicomponent Multilayer (TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) Coatings with Double Modulation Period of the Structure Novikov, V.Yu.; Beresnev, V.М.; Kolesnikov, D.A.; Ivanov, О.N.; Lytovchenko, S.V.; Glukhov, О.V.; Gorokh, D.V.; Kozachenko, A.O.; Krytsyna, E.V.; Sirota, V.V. Article 16378 10012
2017 Structure and Properties of Vacuum Arc Single-Layer and Multiperiod Two-Layer Nitride Coatings Based on Ti(Al):Si Layers Beresnev, V.M.; Sobol, O.V.; Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Lytovchenko, S.V.; Stolbovoy, V.A.; Srebniuk, P.A.; Novikov, V.Ju.; Doshchechkina, I.V.; Meylehov, A.A.; Postelnyk, A.A.; Nyemchenko, U.S.; Mazylin, B.A.; Kruhlova, V.V. Article 6502551 6502817
2015 Structure, Substructure, Hardness and Adhesion Strength of Multiperiod Composite Coatings MoN / CrN Grankin, S.S.; Beresnev, V.M.; Sobol, O.V.; Stolbovoy, V.A.; Novikov, V.Yu.; Lytovchenko, S.V.; Nyemchenko, U.S.; Meylehov, A.A.; Kovaleva, M.G.; Postelnik, A.A.; Toryanik, I.N. Article 1729098 878731
2018 (TiZr)N/(TiSi)N Maitilayer Nanostructured Coatings obtained by Vacuum Arc Deposition Lytovchenko, S.V.; Mazilin, B.А.; Beresnev, V.M.; Stolbovoy, V.А.; Kovalyova, M.G.; Kritsyna, Е.V.; Kolodiy, I.V.; Glukhov, О.V.; Malikov, L.V. Article 8582 2139
2019 Tribotechnical Properties of (TiZr)N/(TiSi)N Multilayer Coatings with Nanometer Thickness Beresnev, V.M.; Lytovchenko, S.V.; Horokh, D.V.; Mazilin, B.O.; Stolbovoy, V.A.; Kolodiy, I.N.; Kolesnikov, D.A.; Grudnitsky, V.V.; Srebniuk, P.A.; Glukhov, О.V. Article 20058 26877