Browsing by Author Uglov, V.V.


Showing results 1 to 6 of 6
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2011 Formation of silicon-based nanostructures by compression plasma flows Petukhou, Yu.A.; Uglov, V.V.; Kvasov, N.T.; Punko, A.V.; Doroshevich, I.L.; Astashynski, V.M.; Kuzmitski, A.M. Conference Papers 132720 11236
2011 In situ stress evolution during growth of transition metal nitride films and nanocomposites Abadias, G.; Koutsokeras, L.E.; Patsalas, P.A.; Leroy, W.; Depla, D.; Zlotsi, S.V.; Uglov, V.V. Conference Papers 405108848 454449650
2011 Influence of bias voltage on composition and tribological properties Ti-Cr-N coatings formed by ion-plasma deposition Uglov, V.V.; Barkovskaya, M.M.; Khodasevich, V.V.; Ukhov, V.A. Conference Papers 75623 12742
2011 Radiation effects in nanosized clusters Astashynski, V.M.; Doroshevich, I.L.; Kvasov, N.T.; Punko, A.V.; Petukhou, Yu.A.; Uglov, V.V. Conference Papers 129516 18718
2009 Structures and properties of Ti alloys after double implantation Bratushka, Serhii Mykolaiovych; Uglov, V.V.; Rusakov, V.S.; Beresnev, V.M.; Malikov, L.V.; Levintant, N.; Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Erdybaeva, N.K.; Anischik, V.M.; Levintant, N. Article 160138 84577
2011 Superhard nanostructured coatings based on Ti-Hf-Si-N their properties and structure Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Kaverin, Mykhailo Valeriiovych; Komarov, F.F.; Grudnitskii, V.V.; Yakyschenko, I.V.; Makhmudov, N.A.; Shpak, A.P.; Beresnev, V.M.; Konarski, P.; Uglov, V.V.; Kolesnikov, D.A. Conference Papers 273825 4526