Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10195
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку і пристрій для його здійснення
Authors Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych  
Liaposhchenko, Oleksandr Oleksandrovych  
Lohvyn, Andrii Volodymyrovych
Міщенко, Олена Сергіївна
ORCID http://orcid.org/0000-0001-9388-5861
http://orcid.org/0000-0002-6657-7051
Keywords краплинна рідина
газорідинний поток
Type Patent
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10195
Publisher Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
License
Citation Пат. 88558 С2 Україна, МПК6 B01D 45/04 (2008.01). Спосіб вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку і пристрій для його здійснення / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.В. Логвин, О.С. Міщенко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a200802372; заявл. 25.02.2008; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20.
Abstract Винахід належить до процесів відділення високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку і може бути використаний в нафтогазопереробній, хімічній та інших галузях промисловості. Спосіб вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку включає подачу газового потоку, що містить високодисперсну краплинну рідину, в криволінійні сепараційні канали, при проходженні яких, під дією інерційних сил, траєкторію руху краплин рідини відхиляють від скривленої лінії струму газового потоку, що обгинає криволінійні поверхні стінок каналів подвійних гофрованих пластин, проходить крізь сітчасті стінки подвійних гофрованих пластин жалюзійного пакета, і направляють в шар із волокнистого матеріалу. За рахунок фільтрування, а саме внаслідок інерційного зіткнення й ефекту торкання захоплюють краплі, далі, у результаті протікання вторинних процесів осадження знову крапель, що надходять, на вже осаджених та капілярних явищ у волокнистому матеріалі, збільшують середній розмір часток дисперсної фази та проводять наступне їх гравітаційне осадження. Плівку вловленої рідини відводять з каналів крізь шар із волокнистого матеріалу вздовж поверхні стінок подвійних гофрованих пластин вниз, ізольовано від перехресного газового потоку, який рухається по каналу. Спосіб реалізується в пристрої, що поєднує в криволінійні інерційний та фільтруючий сепараційні об'єми та містить жалюзійний пакет гофрованих пластин, виконаних подвійними з металевої сітки, поверхнями котрих утворені криволінійні канали (інерційний сепараційний об'єм). Внутрішні поверхні подвійних гофрованих пластин у закритих каналах обладнані шаром волокнистого матеріалу (фільтруючий сепараційний об'єм). Винахід забезпечує можливість роботи у більш широкому діапазоні навантажень по газовій фазі, підвищення здатності вловлювання та зниження гідравлічного опору, що підвищує значення питомої продуктивності й ефективності процесу сепарації високодисперсної краплинної рідини. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10195
Изобретение относится к процессам отделения высокодисперсной капельной жидкости от газожидкостного потока и может быть использовано в нефтегазоперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности. Способ улавливания высокодисперсной капельной жидкости из газожидкостного потока включает подачу газового потока, который содержит высокодисперсную капельную жидкость, в криволинейные сепарационные каналы, при прохождении которых, под воздействием инерционных сил, траекторию движения капель жидкости отклоняют от скривленной линии истечения газового потока, который огибает криволинейные поверхности стенок каналов двойных гофрированных пластин, проходит сквозь сетчатые стенки двойных гофрированных пластин жалюзийного пакета, и направляют в слой волокнистого материала. За счет фильтрования, а именно, в результате инерционного столкновения и эффекта касания захватывают капли, дальше, в результате протекания вторичных процессов осаждения поступающих капель на уже осажденных и капиллярных явлений в волокнистом материале, увеличивают средний размер частиц дисперсной фазы и проводят их последующее гравитационное осаждение. Пленку уловленной жидкости отводят из каналов сквозь слой волокнистого материала вдоль поверхности стенок двойных гофрированных пластин вниз, изолированно от перекрестного газового потока, который двигается по каналу. Способ реализуется в устройстве, которое совмещает в криволинейные инерционный и фильтрующий сепарационные объемы и содержит жалюзийный пакет гофрированных пластин, выполненных двойными из металлической сетки, поверхностями которых образованы криволинейные каналы (инерционный сепарационный объем). Внутренние поверхности двойных гофрированных пластин в закрытых каналах оборудованы слоем волокнистого материала (фильтрующий сепарационный объем). Изобретение обеспечивает возможность работы в более широком диапазоне нагрузок по газовой фазе, повышение способности улавливания и снижение гидравлического сопротивления, которое повышает значение удельной производительности и эффективности процесса сепарации высокодисперсной капельной жидкости. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/10195
Appears in Collections: Патенти

Views

China China
947262723
Denmark Denmark
1
France France
1
Germany Germany
88999749
Greece Greece
330045
Iran Iran
1
Ireland Ireland
19709311
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
55018
Russia Russia
28
Slovakia Slovakia
2
Togo Togo
1
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
50986
United Kingdom United Kingdom
1360246602
United States United States
291622544
Unknown Country Unknown Country
35612

Downloads

Canada Canada
1
China China
4
France France
1
Germany Germany
-2125067543
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
137806
United Kingdom United Kingdom
1360246601
United States United States
291622545
Unknown Country Unknown Country
195

Files

File Size Format Downloads
getdocument.pdf 244,82 kB Adobe PDF -473060387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.