Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13531
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Розробка нових конструкцій грануляторів
Authors Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych  
Liaposhchenko, Oleksandr Oleksandrovych  
Yakhnenko, Serhii Mykhailovych
Artiukhov, Artem Yevhenovych  
Smirnov, Vasyl Anatoliiovych
Keywords хімічні технології
химические технологии
Type Technical Report
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13531
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Розробка нових конструкцій грануляторів : звіт про НДР (заключний) / Керівн. В.І. Склабінський. - Суми : СумДУ, 2009. - 71 с.
Abstract Об’єкт дослідження: течії одно- та двофазного потоків в вихрових тепломасоо-бмінних апаратах з інтенсивною гідродинамікою. Мета роботи: створення науково обґрунтованої методики розрахунку гідроди-намічних чинників течій фаз у робочому просторі грануляційного пристрою, що має удосконалену конструкцію для забезпечення зниження висоти грануляційного при-строю, підвищення інтенсивності його функціонування. Методи дослідження: Математичне моделювання здійснювалося на базі кла-сичних положень механіки рідини та газу і технічної гідромеханіки. Фізичний екс-перимент проведено шляхом експериментальних досліджень стендових зразків гра-нуляційного обладнання на базі використання математичного апарата планування експерименту та математичної статистики. На етапі зіставлення результатів теоре-тичних та експериментальних досліджень з результатами комп’ютерного моделю-вання застосовано системи тривимірного твердотільного моделювання КОМПАС-3D(http://www.ascon.ru/), програмний комплекс FlowVision (http://www.flowvision.ru) та COSMOS FlowWorks 2006 Pre-Release. Побудову теорети¬чних залежностей виконано диференціальними методами математичного аналізу та інтегрального обчислення. Дослідження, спрямовані на опрацювання високоефективного апаратурного оформлення обладнання для гранулювання, визначення найбільш сприятливої кон-фігурації та конструктивного оформлення окремих елементів апарата та їх комбіна-ції, комплексне теоретичне й експериментальне вивчення гідродинаміки потоків, повинні вирішувати проблему, яка стоїть перед хімічною промисловістю України на сучасному етапі. В ході роботи було досягнуто мету дослідження, результати НДР впроваджено в технологію одержання гранульованих продуктів безбаштовим методом. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13531
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Canada Canada
1
China China
3
Czech Republic Czech Republic
1
France France
1
Germany Germany
595
Italy Italy
2
Netherlands Netherlands
7
Russia Russia
22
Turkey Turkey
7
Ukraine Ukraine
885
United Kingdom United Kingdom
7
United States United States
68
Unknown Country Unknown Country
118

Downloads

China China
3
France France
6
Germany Germany
594
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
3
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
184

Files

File Size Format Downloads
939.doc 56,93 MB Microsoft Word 793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.