Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37536
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Theoretical aspects of synergetic model formulation in the economic systems innovative-investment development
Other Titles Теоретические аспекты разработки синергетической модели инновационно-инвестиционного развития экономических систем
Теоретичні аспекти розробки синергетичної моделі інноваційно-інвестиційного розвитку економічних систем
Authors Liulov, Oleksii Valentynovych  
Palienko, M.V.
Keywords економічна система
экономическая система
economic system
інвестиції
инвестиции
investment
інновації
инновации
innovation
категорія
категория
category
модель
model
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37536
Publisher Sumy State University
License
Citation Liulov, O.V. Theoretical aspects of synergetic model formulation in the economic systems innovative-investment development [Текст] / O.V. Liulov, M.V. Palienko // Механізм регулювання економіки. - 2013. - №1. - С. 100-108.
Abstract В роботі наведено та проаналізовано різні підходи до трактування категорій «інвестиції» та «інновації». На основі проведеного теоретичного аналізу даних категорій виділено основні спільні характеристики і особливості досліджуваних дефініцій. У статті показано, що основою теоретичного розуміння протікання інвестиційно-інноваційних процесів є представлення будь-якої економічної системи у вигляді складної відкритої системи, що дозволяє використовувати принципи синергетичного походу для розробки дієвих моделей переходу систем з одного стану в інший якісно нове, а також робить можливим пошук універсальних принципів самоорганізації та еволюції складних економічних систем. При дослідженні економічних явищ традиційно використовують графічні моделі, що дозволяє якісно простежити тенденції у розвитку економічних систем. Математичні моделі використовуються не так часто, оскільки існує певна складність в їх побудові. Причина в тому, що практично будь-яка економічна система являє складну систему, стан якої залежить від багатьох факторів. Згідно з визначенням складних систем незначна зміна одного з параметрів за рахунок самоузгодженого поведінки може спричинити істотну зміну загальної картини. Слід зазначити, що багато параметрів висловити чисельно неможливо, оскільки вони носять явний якісний характер, а деякі з них навіть не можуть бути об'єктивно виявлені. Певна складність у тому, що для кожної системи слід складати свої моделі, які будуть діяти тільки на певному проміжку часу, оскільки в процесі еволюції зазвичай з'являються нові діючі фактори. У статті в рамках синергетичного підходу проведено аналіз нелінійних моделей економічного зростання, а саме: моделі поширення (дифузії) інновацій. Встановлено, що жодна із запропонованих моделей не описує основні синергетичні закономірності інноваційно- інвестиційного розвитку економічних систем – послідовний перехід від сану організації, в якому спостерігається нормальне функціонування системи, до стану самоорганізації в результаті непередбачуваного впливу зовнішнього середовища. У роботі запропоновано модель, що дозволяє на якісному рівні описати самоузгоджену еволюційну поведінку інвестиційно-інноваційного процесу економічних систем. В основу даної моделі покладена система Лоренца яка є однією з найбільш універсальних моделей поведінки складної системи, значно віддаленої від рівноважного стану. Зазвичай дана система подається у вигляді диференційних рівнянь, які визначають часові залежності параметра порядку, сполученого поля і керуючого параметра. Відповідно в роботі сполучене поле зводитися до обсягу залучених інвестицій, параметр порядку до корелятора між об’ємом інвестицій та інновацій, а роль керуючого параметра відіграє число підприємств, діючих згідно певної інноваційної стратегії. У рамках адіабатичного наближення показано рішення даної моделі, що відповідає рівнянню типу Ландау-Халатникова, синергетичний потенціал якої збігається з аналогічним потенціалом для звичайної системи Лоренца.
В работе приведены и проанализированы разные подходы к трактовке категории «инвестиции» и «инновации», что позволило выделить основные общие характеристики и особенности исследуемых дефиниций. В статье показано, что основой теоретического понимания протекания инвестиционно-инновационных процессов является представление любой экономической системы в виде сложной открытой системы, что позволяет использовать принципы синергетического похода для разработки действенных моделей перехода систем из одного состояния в другое качественно новое, а также делает возможным поиск универсальных принципов самоорганизации и эволюции сложных экономических систем. Предложена модель, позволяющая на качественном уровне описать самосогласованное эволюционное поведение инвестиционно-инновационных процессов экономических систем. В рамках адиабатического приближения показано решение данной модели, отвечающее уравнению типа Ландау- Халатникова, синергетический потенциал которой совпадает с аналогичным потенциалом для обычной системы Лоренца.
В работе приведены и проанализированы разные подходы к трактовке категории «инвестиции» и «инновации», что позволило выделить основные общие характеристики и особенности исследуемых дефиниций. В статье показано, что основой теоретического понимания протекания инвестиционно-инновационных процессов является представление любой экономической системы в виде сложной открытой системы, что позволяет использовать принципы синергетического похода для разработки действенных моделей перехода систем из одного состояния в другое качественно новое, а также делает возможным поиск универсальных принципов самоорганизации и эволюции сложных экономических систем. Предложена модель, позволяющая на качественном уровне описать самосогласованное эволюционное поведение инвестиционно-инновационных процессов экономических систем. В рамках адиабатического приближения показано решение данной модели, отвечающее уравнению типа Ландау- Халатникова, синергетический потенциал которой совпадает с аналогичным потенциалом для обычной системы Лоренца.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Canada Canada
1
China China
30
EU EU
1
France France
2
Germany Germany
226
Italy Italy
2
Poland Poland
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
2216
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
7
Unknown Country Unknown Country
166

Downloads

China China
18
France France
2
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Norway Norway
1
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
1775
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
26

Files

File Size Format Downloads
liulov_model.pdf 649,83 kB Adobe PDF 1829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.