Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38606
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Семантична надмірність в англійськомовному розмовному дискурсі (на матеріалі пєси О.Уальда "A Woman of No Importence"
Other Titles Семантическое излишество в англоязычном разговорном дискурсе
Semantic Redundancy in English Colloquial Discourse
Authors Medvid, Olena Mykolaivna
Мащенко, К.Г.
Keywords розмовний дискурс
раговорный дискурс
colloquial discourse
семантична надмірність
семантическое излишество
semantic redundancy
плеоназм
pleonasm
тавтологія
тавтология
tautology
експресивність
экспрессивность
expressiveness
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38606
Publisher ТОВ "Фірма "Планер"
License
Citation Медвідь, О.М. Семантична надмірність в англійськомовному розмовному дискурсі (на матеріалі пєси О.Уальда "A Woman of No Importence" [Текст] / О.М. Медвідь, К.Г. Мащенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія «Філологія (мовознавство)»: зб. наукових праць. – Вінниця: ТОВ"Фірма "Планер", 2014. - Вип.19. - С. 216-221.
Abstract Основну увагу в статті звернено на причини і функціональні особливості багатослів’я в англійськомовному розмовному дискурсі та визначено сутність поняття семантичної надмірності у мовленні. Явище семантичної надмірності розглянуто на матеріалі п’єси Оскара Уайльда «A woman of no importance». Дослідження дало можливість вказати причини та типові особливості використання семантичної надмірності, проаналізувати випадки її вживання, узагальнити результати проведених спостережень. Спираючись на драматургічний твір як форму реалізації розмовного дискурсу в літературі, виявлено, що явище надмірності служить для створення образу персонажа, його емоційного настрою, надає експресивності висловлюванню героя, а значить, є цілком виправданим, на відміну від його присутності в інших дискурсах, де надлишковість вважається мовленнєвою помилкою.
The attention is paid to the reasons and peculiarities of redundancy in colloquial discourse, the notion of semantic redundancy is defined. The article deals with the phenomenon of semantic redundancy studied on the material of the play «A woman of no importance» by Oscar Wilde. The research enabled to point out the reasons and peculiarities semantic redundancy, to analyze its cases and to generalize the results of examination. It was found out that redundancy is used in order to create the image of the character, his/her emotional state; it gives the expressiveness to his/her utterances. So, the existence of this phenomenon in colloquial discourse is quite reasonable in comparison with other discourses, where it is observed as a mistake.
Основное внимание в статье обращено на причины и особенности многословия в англоязычном разговорном дискурсе, определена суть понятия семантичекого излишества в речи. Явление семантического излишестварассмотрено на материале пьесы Оскара Уайльда «A woman of no importace». Исследование дало возможность указать причины и типичные особенности использования семантического излишества, проанализировать случаи его употребления, обобщить результаты наблюдений. Опираясь на драматургичное произведение как форму реализации разговорного дискурса в литературе, виявлено, что явление излишества служит для формирования образа персонажа, его эмоционального настроения, придает экспрессивность высказыванию героя, а значит, является абсолютно оправданым, в отличии от других дискурсов, где излишество в речи считается ошибкой.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
59
France France
3
Germany Germany
4
Hungary Hungary
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2224
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
679
United Kingdom United Kingdom
4448
United States United States
1453
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

Belarus Belarus
2
China China
2
Denmark Denmark
1
France France
1
Germany Germany
107
Poland Poland
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
1450
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
48

Files

File Size Format Downloads
medviddiscourse.pdf 175,51 kB Adobe PDF 1615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.