Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41505
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив експериментального зневоднення організму на структурні характеристики мінералу губчастої кісткової тканини
Other Titles Influence of Experimental Dehydration on Structural Characteristics of Bone Mineral
Влияние экспериментального обезвоживания организма на структурные характеристики минерала губчатой костной ткани
Authors Husak, Yevheniia Volodymyrivna  
Данильченко, С.М.
Кузнецов, В.М.
Hordiienko, Olena Volodymyrivna  
Pohorielov, Maksym Volodymyrovych  
Keywords Біологічний апатит
Вода
Відпал
Рентгенівська дифракція
β-трикальцій-магній- фосфат
Биологический апатит
Отжиг
Рентгеновская дифракция
β-трикальций- магний-фосфат
Bioapatite
Water
Annealing
X-Ray Diffraction
β-tricalcium-magnesium-phosphate
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41505
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Є.В. Гусак, С.М. Данильченко, В.М. Кузнецов, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 7 № 2, 02038 (2015)
Abstract Багаторівнева будова кісткової тканини, мінеральну основу якої складає біологічний апатит, забезпечує широкий спектр механічних та фізіологічних можливостей. Досить значущим неорганічним компонентом кісткового матриксу є вода, яка забезпечує зв'язок внутрішнього та зовнішнього середовищ і транспортування речовин між клітинами та позаклітинним матриксом. Порушення загального вмісту води, а також її співвідношення в позаклітинному та клітинному секторах, може викликати зміни будови та функцій мінерального компоненту кістки. Тому, метою нашої роботи було вивчення структури біоапатиту в умовах порушення водного балансу кістки. Експеримент був проведений на лабораторних щурах, яким моделювали важкий ступінь дефіциту води. Рентгеноструктурний аналіз застосовували до зразків біоапатиту тазової кістки, відпалених при температурах 200 °С та 900 °С. Результати дослідження показали, що в умовах експериментального зневоднення мінеральна складова кістки відзначається більшим вмістом β-трикальцій-магній-фосфату (β-ТКМФ), утвореного після відпалу при 900 °С, що свідчить про значний дефіцит кальцію у первісному апатиті. Відносно високий рівень мікродеформацій в мінералі експериментальної групи вказує на переважаючу роль гетеровалентних заміщень в кристалічній решітці (Na+ або K+ → Са2+), що підтверджується меншим вмістом магнію в β-ТКМФ після відпалу при 900 °С.
Многоуровневое строение костной ткани, минеральную основу которой составляет биологический апатит, обеспечивает широкий спектр механических и физиологических возможностей. Достаточно значимым неорганическим компонентом костного матрикса является вода, которая обеспечивает связь внутренней и внешней сред и транспортировку веществ между клетками и внеклеточного матрикса. Нарушение общего содержания воды, а также ее соотношение во внеклеточной и клеточном секторах, может вызвать изменения строения и функций минерального компонента кости. Поэтому, целью нашей работы было изучение структуры биоапатита в условиях нарушения водного баланса кости. Эксперимент был проведен на лабораторных крысах, которым моделировали тяжелую степень дефицита воды. Рентгеноструктурный анализ применяли к образцам биоапатита тазовой кости, отожженных при температурах 200 °С и 900 °С. Результаты исследования показали, что в условиях экспериментального обезвоживания минеральная составляющая кости отличается большим содержанием β-трикальций-магний-фосфата (β-ТКМФ), образованного после отжига при 900 °С, что свидетельствует о значительном дефиците кальция в первоначальном апатите. Относительно высокий уровень микродеформаций в минерале экспериментальной группы указывает на преобладающую роль гетеровалентного замещений в кристаллической решетке (Na+ или K+ → Са2+), что подтверждается меньшим содержанием магния в β-ТКМФ после отжига при 900 °С.
Multilayer structure of bone tissue, the mineral bases of it is bioapatite, provides wide spectrum of mechanical and physiological properties. Water is also a significant component of bone matrix, which ensures relation between internal and external environment and transports nutrients from extracellular matrix to the cells. Violation of the water content and its ratio in extracellular and cellular sectors may change structure and function of the mineral component of bone. Thus, the aim of this research was to determine the structure of bioapatite in case of water imbalance. The experiment was conducted on laboratory rats, which modeled a heavy degree of water deficiency. X-Ray diffraction was applied to samples bioapatite pelvic bone, annealed at 200 °C and 900 °C. The research results demonstrate the high level of β-tricalciummagnesium-phosphate as bone mineral component in conditions of experimental dehydration, which formed after burning in 900 °C. It testifies a significant calcium deficiency in the original apatite. The relatively high level of microstrain in the mineral component of experimental group indicates the dominant role of heterovalent substitutions in the crystal lattice (Na+ or K+ → Са2+) which is confirmed by lower content of magnesium in β-tricalcium-magnesium-phosphate after specimen’s annealing in 900 °C.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
6
Greece Greece
5053
Italy Italy
1
Japan Japan
8
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
843
Russia Russia
3
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
381
United Kingdom United Kingdom
3368
United States United States
10105
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
12
France France
3
Germany Germany
2
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
380
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
842
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Husak.pdf 273,8 kB Adobe PDF 1254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.