Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41780
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Глобальна структура англійських прислів’їв: типологічні аспекти
Authors Овcянко, Олена Леонідівна
Ovsianko, Olena Leonidivna
Keywords тексти малого жанру
тексты малого жанра
small genre texts
прислів’я
пословицы
proverbs
глобальна структура
глобальная структура
global structure
модифікації
модификации
modifications
прагматичний потенціал
прагматический потенциал
pragmatic potential
англійська мова
английский язык
the English language
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41780
Publisher Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
License
Citation Овсянко, О.Л. Глобальна структура англійських прислів’їв: типологічні аспекти [Текст] / О.Л. Овсянко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – 2015. − №. 3 (304), – С. 93−98.
Abstract У статті проаналізовано статус сучасних англійських прислів’їв у парадигмі текстів малого жанру. Увагу сфокусовано на їх поверхових і глибинних структурах та структурно-семантичних модифікаціях. Особливо детально простежено домен прислів’їв культурно-побутової спрямованості. Ідентифіковано базові ознаки прислів’їв: поетичність, емоційність, лаконічність, динамічність, стабільність, контрастність, антитезисність, дидактичність, повчальність, абстрактність, образність, оригінальність, експресивність, валоративність, топікалість, влучність, інтелектуальність, комічність. Виявлено стильові риси прислів’їв, об’єктивованих мовленнєвою формою прислів’я та реалізацією специфічними модусами, а саме: загальною значущістю, інформативною щільністю, комунікативною чіткістю та експресивністю. На основі систематизації ознак конкретних жанрів фольклорних текстів малої форми виокремлено тексти духовно-ідеологічної (легенди, балади, міфи), культурно-побутової (приказки, прислів’я, повір’я, казки) й тексти креативно-повчальної (загадки, анекдоти, байки, притчі) спрямованостей. Змодельовано комплексний підхід до вивчення їх епідигматичного буття (семантичних і формальних модифікацій). Сага про статус прислів’їв, їх структурно-семантичне буття та модифікації має значне аксіологічне навантаження та перспективу подальшого творчого пошуку.
В статье анализируется статус современных английских пословиц в парадигме текстов малого жанра. Фокусируется внимание на их поверхностной и глубинной структурах, структурно-семантических модификациях. Особое внимание уделяется домену пословиц культурно-бытовой направленности. Идентифицируются базовые признаки пословиц: поэтичность, эмоциональность, лаконичность, динамичность, контрастность, антитезисность, дидактичность, поучительность, абстрактность, образность, оригинальность, валоративность, меткость, интеллектуальность, комичность. Выявлены стилевые признаки пословиц, которые объективируются речевой формой пословицы и специфическими модусами, а именно: общей значимостью, информативной плотностью, коммуникативной четкостью и экспрессивностью. На основе систематизации признаков конкретных жанров фольклорных текстов малой формы выделены тексты духовно-идеологической (легенды, баллады, мифы), культурно-бытовой (поговорки, пословицы, поверья, сказки) и тексты креативно-поучительной (загадки, анекдоты, басни, притчи) направленностей. Смоделирован комплексный подход к изучению их епидигматического бытия (семантических и формальных модификаций). Сага про статус пословиц, их структурно-семантическое бытие и модификации имеет значительную аксиологическую нагрузку и перспективу дальнейшего творческого поиска.
The article in question deals with the status identification of English proverbs in the endozone of small genre texts. The attention is being paid to their outer and inner structures, epidigmatic modifications. Special emphasis is focused on the cultural-social domains of the investigated object. The basic criteria of proverbs are in the vein of poetry, emotionality, laconism, dynamism, contrast, didacticism, abstractness, imagery, originality, expressiveness, topicality, exactness, intellectuality, humour. The main stylistic features of the researched texts are considered in terms of general value, informative density, communicative adequacy, expressiveness. Texts of spiritual-ideological (legends, ballads, myths), cultural-social (sayings, proverbs, traditional beliefs, tales) and creative-educative (riddles, anecdotes, fables, parables) domains are distinguished. The patterns of the proverbs epidigmatic nature (both semantic and formal) are dealt with. Proverbs as folklore small genre texts are flexible, open to transformation, reproduction, semantic and structural deviations. The saga of proverbs’ status, their structural-semantic nature, and deviations consists in axiological loading and further investigation outlined in the paper.
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ІФСК)

Views

Azerbaijan Azerbaijan
1
Canada Canada
1
Czechia Czechia
1
EU EU
1
France France
4
Germany Germany
31900
Greece Greece
94626
Hungary Hungary
3
Indonesia Indonesia
1
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
5318
Poland Poland
2
Russia Russia
4
Sweden Sweden
31899
Ukraine Ukraine
995
United Kingdom United Kingdom
21265
United States United States
189246
Unknown Country Unknown Country
24

Downloads

Australia Australia
1
China China
2
Czechia Czechia
1
EU EU
2
France France
94625
Germany Germany
31903
India India
1
Ireland Ireland
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
94622
Poland Poland
31900
Russia Russia
129
Slovakia Slovakia
1
Sri Lanka Sri Lanka
1
Tajikistan Tajikistan
1
Ukraine Ukraine
94624
United Kingdom United Kingdom
21266
United States United States
19
Unknown Country Unknown Country
158

Files

File Size Format Downloads
Ovsianko_global structure.pdf 333,42 kB Adobe PDF 369259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.