Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41826
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Індикатори екологічної модернізації соціально-економічних систем в контексті зеленого зростання економіки регіону
Authors Shkarupa, Olena Vasylivna  
Keywords зелене зростання
зеленый рост
green growth
екологічна модернізація
экологическая модернизация
environmental modernization
економічний інструментарій
экономический инструментарий
economic instrument
індикатор
индикатор
indicator
розвиток
развитие
development
соціально-економічна система
социально-экономическая система
socio-economic system
регіон
регион
region
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41826
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шкарупа, О.В. Індикатори екологічної модернізації соціально-економічних систем в контексті зеленого зростання економіки регіону [Текст] / О.В. Шкарупа // Механізм регулювання економіки. - 2015. - № 1. - С. 9-20.
Abstract У статті визначаються особливості реалізації політики сталого розвитку у сфері екологічної модернізації регіонального природокористування, а саме: вдосконалення системи управління у сфері екологічної модернізації, формування системи інструментів регулювання розвитку соціально-економічних систем у контексті зеленого зростання, екологізація соціально- економічного розвитку регіону, формування індикаторів екологічної модернізації соціально- економічних систем. Екологічна модернізація соціально-економічних систем визначається як основний напрямок «озеленення» економіки регіону, яким потрібно управляти на основі екологічно орієнтованої інноваційної політики. Визначаються такі напрями екологічної модернізації соціально-економічних систем: екологічна модернізація виробництва, екологічна модернізація споживання, екологічна модернізація управління, екологічна модернізація бізнесу, екологічна модернізація інформаційно-ресурсної сфери, екологічна модернізація суспільства. Встановлюється взаємозв'язок між напрямами.
В статье определяются особенности реализации политики устойчивого развития в сфере экологической модернизации регионального природопользования, а именно: совершенствование системы управления в сфере экологической модернизации, формирования системы инструментов регулирования развития социально-экономических систем в контексте зеленого роста, экологизация социально-экономического развития региона, формирования индикаторов экологической модернизации социально-экономических систем. Экологическая модернизация социально-экономических систем определяется как основное направление «озеленения» экономики региона, которым нужно управлять на основе экологически ориентированной инновационной политики. Определяются следующие направления экологической модернизации социально-экономических систем: экологическая модернизация производства, экологическая модернизация потребления, экологическая модернизация управления, экологическая модернизация бизнеса, экологическая модернизация информационно-ресурсной сферы, экологическая модернизация общества. Устанавливается взаимосвязь между направлениями.
The article defines the features of the implementation of sustainable development policies in the field of environmental modernization of regional nature use, namely: improving the management in environmental modernization, forming a system of regulatory instruments of socio-economic systems in the context of green growth, the greening of the socio-economic development of the region, the formation of environmental modernization indicators of socio-economic systems. Environmental modernization of socio-economic systems is defined as the main direction of “greening” the economy of the region to be managed in an environmentally-oriented innovation policy. This research identifies the following spheres of environmental modernization of socio-economic systems: environmental modernization of production, environmental modernization of consumption, environmental modernization of management, environmental modernization of business, environmental modernization of information and resource sectors, environmental modernization of society. Relationship between spheres is set.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Canada Canada
1
Czech Republic Czech Republic
1
France France
78
Germany Germany
6
Italy Italy
2
Japan Japan
8
Russia Russia
3
Switzerland Switzerland
2
Taiwan Taiwan
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
980
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
6
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

China China
3
Croatia Croatia
1
EU EU
1
France France
5
Germany Germany
3
Italy Italy
3
Moldova Moldova
1
Portugal Portugal
1
Romania Romania
1
Russia Russia
2
Switzerland Switzerland
2
Ukraine Ukraine
844
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
89

Files

File Size Format Downloads
shkarupa_environmental_modernization.pdf 405,67 kB Adobe PDF 958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.