Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42635
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Estimation of the innovative projects investment potential at the machine builders (evidence from LLC "Turbomash")
Other Titles Оценка инвестиционной привлекательности инновационных проектов машиностроительных предприятий (на примере ООО "Турбомаш")
Оцінювання інвестиційної привабливості інноваційних проектів машинобудівних підприємств (на прикладі ТОВ "Турбомаш")
Authors Illiashenko, Serhii Mykolaiovych  
Olefirenko, Oleh Mykhailovych
Keywords інновації
инновации
innovations
інвестиційна привабливість проекту
инвестиционная привлекательность проекта
investment attractiveness of the project
машинобудування
машиностроение
machine building
промисловість
промышленность
industry
життєвий цикл
жизненный цикл
life cycle
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42635
Publisher Iespiests SLA "Izdevnieciba "Baltija Publishing"
License
Citation Illiashenko, S.M. Estimation of the innovative projects investment potential at the machine builders (evidence from LLC "Turbomash") / S.M. Illiashenko, O.M. Olefirenko // Baltic Journal of Economic Studies. – 2015. - № 1. – Р. 86-90.
Abstract Метою статті є розроблення методичного підходу до моделювання та формалізованої оцінки інвестиційної привабливості інноваційних проектів машинобудівних підприємств на різних стадіях інноваційного циклу. Методика. Запропонований методичний підхід передбачає комбінування: адитивної моделі деталізованого багатофакторного операційного аналізу ефективності інноваційного проекту, пріоритетність характеристик якого визначається формальним методом відносного розкиду, яка дозволяє оцінити імовірність ефективності проекту; триноміальної моделі формування витрат на етапах інноваційного проекту розглянутих в розрізі песимістичного, середньостатистичного та оптимістичного підходів. Наукові результати. Розроблена практично орієнтована методика поглибленого аналізу інноваційних проектів як у цілому, так і на окремих етапах їх реалізації, що дозволяє оцінити імовірність ефективності їх реалізації з урахування альтернативних сценаріїв розвитку подій. Застосування запропонованого методичного підходу дає змогу оцінити інвестиційну привабливість інноваційного проекту впроваджуваного як підприємствами машинобудівної, так і інших галузей економіки, враховуючи специфіку і структуру витрат кожного з них, шляхом розрахунку очікуваного фінансового результату. Розраховані за його допомогою показники дозволяють кількісно оцінити доцільність впровадження конкретних інноваційних проектів, цілеспрямовано управляти інноваційною діяльністю підприємств, зокрема на стадії прийняття рішень в їх реалізацію. А це, в свою чергу, дозволяє знизити ризик прийняття неадекватних управлінських рішень, підвищити ефективність управління інвестиційно-інноваційною діяльністю. Практичне значення. Апробація запропонованого методичного підходу на машинобудівному підприємстві ТОВ "Турбомаш" у ході аналізу інвестиційної привабливості інноваційного проекту підтвердила його практичну значущість і адекватність. Авторські розробки можуть бути безпосередньо впроваджені у практику управління інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств.
Целью статьи является разработка методического подхода к моделированию и формализованной оценке инвестиционной привлекательности инновационных проектов машиностроительных предприятий на разных стадиях инновационного цикла. Методика. Предложенный методический подход предусматривает комбинирование: адитивной модели детализированного многофакторного операционного анализа эффективности инновационного проекта, приоритетность характеристик которого определяется формальным методом относительного разброса, что позволяет оценить вероятность эффективности проекта; триномиальной модели формирования расходов на этапах инновационного проекта, рассмотренных в разрезе пессимистического, среднестатистического и оптимистичного подходов. Научные результаты. Разработана практически ориентированная методика углубленного анализа инновационных проектов - как в целом, так и на отдельных этапах их реализации, которая позволяет оценить вероятность эффективности их реализации с учетом альтернативных сценариев развития событий. Использование предложенного методического подхода дает возможность оценить инвестиционную привлекательность инновационного проекта внедряемого предприятиями машиностроения и других отраслей экономики, учитывая специфику и структуру расходов каждого из них, путем расчета ожидаемого финансового результата. Рассчитанные с его помощью показатели позволяют количественно оценить целесообразность внедрения конкретных инновационных проектов, целенаправленно управлять инновационной деятельностью предприятий, в частности, на стадии принятия решений об их реализации. А это, в свою очередь, позволяет снизить риск принятия неадекватных управленческих решений, повысить эффективность управления инвестиционно-инновационной деятельностью. Практическое значение. Апробация предложенного методического подхода на машиностроительном предприятии ООО "Турбомаш" в ходе анализа инвестиционной привлекательности инновационного проекта подтвердила его практическую значимость и адекватность. Авторские разработки могут быть непосредственно внедрены в практику управления инвестиционно-инновационной деятельности предприятий.
The object of the article is to investigate methodic approach to modeling and formalized estimation of the innovative projects investment potential at the machine builders at different stages of innovative cycle. Methodic. The suggested methodic approach foresees integration: adaptive model of the detailed multifactorial operative analysis concerning innovative project efficiency, features priority of which is determined by relative dispersion formal method, allowing to estimate project efficiency probability; trinomial model of the costs formation at the innovative projects stages, observed in view of pessimistic, average and optimistic approaches. Scientific results. The practically oriented methodic of the innovative projects deep analysis is developed generally and at separate stages in its realization. It allows to estimate probability of their realization efficiency considering alternative actions development. The suggested methodic approach use gives ability to evaluate investment attractiveness of the innovative project introduced both by machine building and other economic branches enterprises, considering specific and structure of costs through expected financial result calculation. The calculated factors with its help allow to evaluate quantitively reasonability to introduce concrete innovative projects, to control innovative activity of the enterprises, particularly at the stage of decision making in their realization. And this in its turn, allows to decrease risk to make inadequate managerial decisions, to increase efficiency of the investment-innovative activity management. Practical importance. Approbation of the suggested methodic approach at the machine builder LLC “Turbomash” during analysis of the innovative project investment attractiveness confirms its practical importance and adequacy. Authors’ investigations can be introduced into practice to control enterprises investment-innovative activity.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Egypt Egypt
1
France France
3
Germany Germany
13220
Greece Greece
250595
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
32977
Russia Russia
2
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
6429
United Kingdom United Kingdom
65952
United States United States
1371649
Unknown Country Unknown Country
92
Vietnam Vietnam
250593

Downloads

Armenia Armenia
1
Belarus Belarus
2
China China
47
EU EU
1
France France
2
Germany Germany
5
Israel Israel
1
Italy Italy
1
Norway Norway
1
Poland Poland
1
Russia Russia
19
Slovakia Slovakia
1
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
5939
United Kingdom United Kingdom
65953
United States United States
1371650
Unknown Country Unknown Country
13219
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Illiashenko_Olefirenko.pdf 798,27 kB Adobe PDF 1456846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.