Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42764
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Екологічна модернізація соціально-економічного розвитку регіону у світлі суспільних трансформацій: теоретико-методологічні засади
Other Titles Экологическая модернизация социально-экономического развития региона в свете общественных трансформаций: теоретико-методологические основы
Authors Shkarupa, Olena Vasylivna  
Keywords інновації
трансформація
екологічна модернізація
«зелена» економіка
соціально-економічний розвиток
инновации
трансформация
экологическая модернизация
«зеленая» экономика
социально-экономическое развитие
innovation
transformation
ecological modernization
green economy
social and economic development
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42764
Publisher Сумський державний університет
Citation Шкарупа, О.В. Екологічна модернізація соціально-економічного розвитку регіону у світлі суспільних трансформацій: теоретико-методологічні засади [Текст] / О.В. Шкарупа // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 3. - С. 235-249.
Abstract У статті досліджено теоретико-методологічні засади формування поняття «екологічна модернізація соціально-економічного розвитку». Враховуючи напрямки використання загальновживаної категорії «модернізація», автором зроблені висновки про необхідність виокремлення такого трактування поняття екологічної модернізації, яке б сприяло охопленню всіх стратегічніх цілей сталого розвитку в регіоні. У рамках цього дослідження розглянуто теоретико-методологічні та процесні особливості становлення екологічної модернізації соціально-економічного розвитку, запропоновано орієнтири екологічної модернізації соціально- економічного розвитку регіону в контексті «зеленого» зростання.
В статье исследованы теоретико-методологические основы формирования понятия «экологическая модернизация социально-экономического развития». Учитывая направления использования общеупотребительной категории «модернизация», автором сделаны выводы о необходимости выделения такой трактовки понятия экологической модернизации, которое бы способствовало охвату всех стратегических целей устойчивого развития в регионе. В рамках данного исследования рассмотрены теоретико-методологические и процессные особенности становления экологической модернизации социально-экономического развития, предложено ориентиры экологической модернизации социально-экономического развития региона в контексте «зеленого» роста.
The aim of the article is to study the theoretical and methodological bases of ecological modernization of socio-economic development of the region.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Canada Canada
1
Czech Republic Czech Republic
1
EU EU
1
Egypt Egypt
1
France France
5
Germany Germany
6
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
11
United Kingdom United Kingdom
2
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
6
France France
7
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Romania Romania
1
Russia Russia
2
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
136
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
43

Files

File Size Format Downloads
Shkarupa.pdf 451,84 kB Adobe PDF 202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.