Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44404
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Social responsibility of education as one of advantages of innovative development of enterprise
Other Titles Соціальна відповідальність освіти як один із пріоритетів інноваційного розвитку підприємства
Социальная ответственность образования как один из приоритетов инновационного развития предприятия
Authors Zelinska, H.O.
Keywords regional educational management
egional educational system
region
enterprise
development
регіональний освітній менеджмент
регіональна освітня система
регіон
підприємство
розвиток
региональный образовательный менеджмент
региональная образовательная система
регион
предприятие
развитие
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44404
Publisher Sumy State University
License
Citation Zelinska H. O. Social responsibility of education as one of advantages of innovative development of enterprise // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 4.
Abstract Визначено актуальність соціальної відповідальності освіти як запоруки інноваційного розвитку підприємства. З’ясовано, що соціально відповідальним перед соціумом мають бути як освіта, бізнес, так і влада. Визначено, що освіта впливає на ефективність функціонування бізнесу якістю підготовленої робочої сили, бізнес на суспільство – купівельною спроможністю населення, стабільними умовами праці, забезпеченням робочих місць тощо. Тому регіональний освітній менеджмент (РОМ) у вищій школі має бути новаторський, використовувати сучасні підходи до здійснення управління освітніми процесами, бути соціально відповідальним і забезпечувати високий рівень реалізації не тільки традиційних – навчальної і дослідницької функцій, але і нових – інноваційної і підприємницької. Аналітично обґрунтовано, що соціальна відповідальність в освіті стане дієвою у випадку дотримання балансу інтересів між всіма регіональними соціальними партнерами. Визначено, що взаємодія сфери виробництва і освітньої сфери мають проявлятися у поширенні знань про основні принципи соціально відповідального управління; центрах передавання виробництву новітніх технологій; центрах безпосереднього (у т.ч. на виробництві та в наукових установах) навчання тощо. Доведено, що становлення соціальної відповідальності в сім’ї є першоджерелом її формування на всіх подальших щаблях розвитку особистості.
Определена актуальность социальной ответственности образования как залог инновационного развития предприятия. Установлено, что социально ответственным должны быть как образование, бизнес, так и власть перед социумом. Определено, что образование влияет на эффективность функционирования бизнеса качеством подготовленной рабочей силы, бизнес на общество – покупательной способностью населения, стабильными условиями труда, обеспечением рабочих мест и др. Поэтому региональный образовательный менеджмент (РОМ) в высшей школе должен быть социально ответственным и обеспечить высокий уровень реализации не только традиционных – учебной и исследовательской функций, но и новых – инновационной и предпринимательской. Аналитически обосновано, что социальная ответственность в образовании станет действенной в случае соблюдения баланса интересов между всеми региональными социальными партнерами. Определено, что взаимодействие сферы производства и образовательной сферы должны проявляться в распространении знаний об основных принципах социально ответственного управления; центрах передачи производству новейших технологий; центрах непосредственного (в том числе на производстве и в научных учреждениях) обучения и т.д. Доказано, что становление социальной ответственности в семье является первоисточником ее формирования на всех последующих ступенях развития личности.
The relevance of social responsibility education as a prerequisite for the development of innovative enterprises is determined. It was found that socially responsible must be education, business and government to society. Determined that education affects the efficiency of business quality prepared workforce, business in society – the purchasing power of the population, stable working conditions, providing jobs and so on. Therefore, regional educational management (REM) in higher education must be socially responsible and to ensure a high level of implementation of not only traditional – academic and research functions, but also new – innovative and entrepreneurial. Analytical justified that social responsibility in education will be effective if the balance of interests between all regional social partners. Determined that the interaction between the production and the educational sphere should appear in the dissemination of knowledge about the basic principles of socially responsible management; production centers transfer of new technologies; direct centers (including the manufacturing and research institutions) training and so on. It is proved that the formation of social responsibility in the family is the primary source of its formation in the subsequent stages of personality development.
Appears in Collections: Economic Processes Management (Управління економічними процесами)

Views

Canada Canada
1
Finland Finland
1
France France
3
Germany Germany
5
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
348
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
5
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

China China
6
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
347
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
14

Files

File Size Format Downloads
Zelinska_rehion.pdf 471,76 kB Adobe PDF 370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.