Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44687
Title: Етичні проблеми науки і техніки
Authors: Lebid, Yevhen Oleksandrovych
Keywords: етика
этика
ethics
наука
science
техніка
техника
technology
людина
человек
human
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Лебідь, О.Є. Етичні проблеми науки і техніки [Текст]: навч. посіб. / О.Є. Лебідь. - Суми: Сумський державний університет, 2016. - 184 с.
Abstract: У навчальному посібнику подано стислий аналіз науки і техніки як специфічних царин діяльності у їх історичній динаміці на стику філософії науки і техніки, філософської антропології та етики. Розглянуто широку проблематику взаємовідносин науки і техніки з релігійним, зокрема християнським, дискурсом. Особливу увагу приділено біоетиці. Посібник містить іменний і предметний покажчики, список рекомендованої літератури і додаток. Навчальний посібник призначений студентам усіх напрямів підготовки вищих навчальних закладів і аспірантам. Він буде корисним усім, кого турбує драматична історія науки, техніки, культури.
В учебном пособии представлены краткий анализ науки и техники как специфических сфер деятельности в их исторической динамике на стыке философии науки и техники, философской антропологии и этики. Рассмотрены широкую проблематику взаимоотношений науки и техники с религиозным, в частности христианским, стилем. Особое внимание уделено биоэтике. Пособие содержит именной и предметный указатели, список рекомендуемой литературы и приложение. Учебное пособие предназначено студентам всех направлений подготовки высших учебных заведений и аспирантам. Он будет полезен всем, кого беспокоит драматическая история науки, техники, культуры.
The manual provides a brief analysis of the science and technology as specific spheres of activity in their historical dynamics at the intersection of philosophy of science and technology, philosophical anthropology and ethics. We consider the broad issues of relations of science and technology with the religious, particularly Christian, discourse. Particular attention is given to Bioethics. The manual contains a name and subject index and a list of recommended reading application. The manual is intended for students of all areas of training universities and graduate students. It would be beneficial to all concerned about the dramatic history of science, technology and culture.
Description: Навчальний посібник присвячений темі відповідальності суб’єкта науки і техніки, який свідомо визначає характер своєї діяльності. Будь-яке обґрунтування застосування того або іншого технічного засобу має етичний характер, оскільки покликане відповісти на питання про прийнятність або неприйнятність, бажаність або небажаність, правильність або неправильність обговорюваної дії, а, зрештою, на питання про те, необхідно вважати її благою чи злою. Завдання, що стоять перед дослідником, який занурюється в проблематику відповідальності науки і техніки, досить складне, оскільки найчастіше ми не здатні однозначно і безпосередньо відповідати на сучасні виклики, породжені техногенною цивілізацією. Радше, ми можемо описувати наші можливості, відповісти на ці питання, окреслити межі нашого розмислу, продумати стратегії, які варто для цього вибрати. Список рекомендованої літератури, що включає книги з етики, історії і філософії науки, читач зможе знайти в кінці посібника. Ця література згодиться при поглибленому вивченні предмета. У додатку А наводиться список лауреатів Нобелівської премії у трьох природничо-наукових номінаціях з мотивами її присудження за період із 2001 по 2015 роки. Це дасть можливість ознайомитися зі значними віхами в розвитку сучасного природознавства (фізики, хімії, біології і медицини) за останні роки. Заснована 29 червня 1900 р. Альфредом Нобелем премія належить до найпочесніших і авторитетніших міжнародних нагород. Присудження премій, як правило, відзначає дійсно історичні події в природознавстві, виконуючи роль своєрідного індикатора тенденцій у розвитку науки і оцінюючи питому вагу того чи іншого наукового напряму.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44687
Type: Schoolbook
Appears in Collections:Наукові видання (ІФСК)

Views
Other29
Armenia1
Canada2
China2
Germany6
France2
United Kingdom2
Italy2
Netherlands6
Poland8
Russia2
Ukraine17
United States19
Downloads
Other157
Canada1
China2
Czech Republic1
Germany3
EU2
France4
India1
Italy1
Poland5
Portugal1
Russia17
Ukraine156
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Lebid_technology.PDFНавчальний посібник1.24 MBAdobe PDF355Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.