Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45130
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Роль іміджу у забезпеченні сталого розвитку промислових підприємств
Other Titles Роль имиджа в обеспечении устойчивого развития промышленных предприятий
The role of image in sustainable development of industrial enterprises
Authors Illiashenko, Serhii Mykolaiovych  
Kolodka, Anna Vitaliivna
Keywords імідж підприємства
имидж предприятия
image of enterprise
сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainable development
економічні системи
экономические системы
economic systems
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45130
Publisher Чабаненко Ю.
License
Citation Ілляшенко, С.М. Роль іміджу у забезпеченні сталого розвитку промислових підприємств [Текст] / С.М. Ілляшенко, А.В. Колодка // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія / Андерсон В.М., Балджи М.Д., Баркан В.І. [та ін. ]; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – С. 522-535.
Abstract Виконано аналіз досвіду зарубіжних промислових підприємств щодо забезпечення їх порівняльних конкурентних переваг і формування передумов сталого розвитку на основі їх іміджу. Отримані результати свідчать про стрімке підвищення значення нематеріальних активів у забезпеченні ринкового успіху підприємств, особливо це стосується іміджу, як фактора їх високої конкурентоспроможності. Вітчизняні промислові підприємства, які конкурують з зарубіжними компаніями як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, повинні перейняти і творчо використовувати їх досвід.
Выполнен анализ опыта зарубежных промышленных предприятий в части обеспечения их сравнительных конкурентных преимуществ и формирования предпосылок устойчивого развития на основе их имиджа. Полученные результаты свидетельствуют о резком повышении значения нематериальных активов в обеспечении рыночного успеха предприятий, особенно это касается имиджа, как фактора их высокой конкурентоспособности. Отечественные промышленные предприятия, которые конкурируют с зарубежными компаниями, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, должны перенять и творчески использовать их опыт.
The analysis of experience of foreign industrial enterprises to ensure their comparative competitive advantages and forming conditions of sustainable development based on their image. The obtained results show a rapid increase of the value of intangible assets in ensuring the success of the market of enterprises, especially the image as a factor of their high competitiveness. Domestic industrial enterprises that compete with foreign companies, both on the domestic and foreign markets, should learn and creatively use their experience.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
EU EU
1
France France
2
Georgia Georgia
1
Germany Germany
7
Italy Italy
1
Morocco Morocco
1
Ukraine Ukraine
706
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
43

Downloads

Australia Australia
1
France France
82
Germany Germany
4
Poland Poland
81
Russia Russia
80
Singapore Singapore
2
Ukraine Ukraine
707
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
1721

Files

File Size Format Downloads
Illiashenko_Kolodka_2016.pdf 904,29 kB Adobe PDF 2682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.