Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45935
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб одержання гранул у зваженому шарі та пристрій для його здійснення
Authors Artiukhov, Artem Yevhenovych  
Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych  
Demchenko, Andrii Mykolaiovych
Keywords промисловість
пристрій
промышленность
устройство
Type Patent
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45935
Publisher Державна служба інтелектуальної власності України
License
Citation Пат. 110992 U Україна, МПК (2016.01) B01J 2/00 B01J 2/16 (2006.01). Спосіб одержання гранул у зваженому шарі та пристрій для його здійснення / А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський, А.М. Демченко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a2014 03429; заявл. 03.04.2014; опубл. 10.03.2016, бюл. № 5.
Abstract Галузь застосування: хімічна, харчова, гірничодобувна та інші галузі промисловості для отримання гранульованого матеріалу. Суть винаходу: вводять осісиметричний вихровий потік теплоносія в нижню частину додаткового конуса, зверху розпилюють рідкий матеріал у робочий об'єм додаткового конуса, охолоджують і кристалізують матеріал на поверхні гранул з одночасним утворенням центрів кристалізації для подальшого гранулоутворення, класифікують гранули, що кристалізувались, у цьому ж об'ємі осісиметричним вихровим потоком теплоносія на велику та дрібну фракції, здійснюють відбір великої фракції з внутрішньої поверхні робочого об'єму додаткового конуса, відводять велику фракцію з нього за допомогою кільцевого уловлювача та кільцевого похилого жолобу, відводять дрібну фракцію з нього в міжкорпусну кільцеву порожнину, утворену між бічними поверхнями додаткового конуса і основного вертикального корпуса, де гранули дрібної фракції починають багаторазово вторинно контактувати в режимі зваженого шару з потоком теплоносія по мірі переміщення вниз по її перерізу до розподільного елементу, додатково висушуються, кристалізуються та охолоджуються, ежектують дрібну фракцію ізолюють у окремий потік і подають у ядро фонтануючого шару, дорощують дрібну фракцію в робочому об'ємі. Спосіб реалізується в пристрої, що містить основний вертикальний корпус з кришкою і днищем, всередині якого концентрично встановлений додатковий конус, з утворенням між їхніми бічними поверхнями міжкорпусної кільцевої порожнини, вертикальний патрубок, верхній кінець якого розташований у робочому об'ємі додаткового конуса, а нижній кінець у днищі основного вертикального корпуса, патрубки для подачі і відводу теплоносія, патрубок для подачі рідкого матеріалу з вузлом розпилення, патрубок для подачі газового потоку співвісно з вертикальним патрубком, кільцевий уловлювач гранул з днищем, розташований на одній осі з додатковим конусом, вихровий газорозподільний вузол, розподільний елемент в міжкорпусній кільцевій порожнині, додатковий горизонтальний патрубок для вводу теплоносія у кільцеву порожнину для додаткового контакту з дрібною фракцією гранул, щонайменше три похилих перфорованих кільця у середині міжкорпусної кільцевої порожнини, перше і третє з яких розташоване на зовнішній поверхні додаткового конусу, а друге - на внутрішній поверхні основного вертикального корпуса. Технічний результат: забезпечується збільшення ступеню монодисперсності гранул, що покращує його якість.
Изобретение может найти применение в химической, пищевой, горнодобывающей и других отраслях промышленности для получения гранулированного материала и касается способа и устройства получения гранул во взвешенном слое. Согласно способу вводят осесимметричный вихревой поток теплоносителя в нижнюю часть дополнительного конуса, сверху распыляют жидкий материал в рабочий объем дополнительного конуса, охлаждают и кристаллизуют материал на поверхности гранул. Между боковыми поверхностями дополнительного конуса и основного вертикального корпуса гранулы мелкой фракции многократно вторично контактируют в режиме взвешенного слоя с потоком теплоносителя по мере перемещения вниз по его сечению до распределительного элемента, их изолируют в отдельный поток и подают в ядро фонтанирующего слоя, доращивают мелкую фракцию в рабочем объёме. Устройство содержит основной вертикальный корпус с крышкой и днищем, внутри которого концентрично установлен дополнительный конус, с образованием между их боковыми поверхностями межкорпусной кольцевой полости. Для дополнительного контакта с мелкой фракцией гранул предусмотрены, по меньшей мере, три наклонных перфорированных кольца внутри межкорпусной кольцевой полости, первое и третье из которых расположены на внешней поверхности дополнительного конуса, а второе - на внутренней поверхности основного вертикального корпуса. Технический результат: обеспечивается увеличение степени монодисперсности гранул, улучшается их качество.
The invention can be used in chemical, food, mining and other fields of industry for producing granular material and relates to a method and an apparatus for producing granules in a fluidized bed. According to the method an axially symmetric swirl flow of heat carrier is introduced in a lower part of an additional cone, from the top liquid material is sprayed into the working volume of the cone, further cooled and crystallized the material on the surface of the granules. Between the side surfaces of additional cone and a vertical main case the granules of fine fraction repeatedly secondary contact in the mode of fluidized bed with the heat carrier flow while moving downward along its cross section up to a distributing element, they are isolated in a separate stream and is fed into a core of a spouted bed, the fine fraction is raised in the working volume. The apparatus comprises a vertical main casing with a cover and a bottom, inside which an additional cone is concentrically mounted to form between side surfaces thereof of an intercase annular cavity. For further contact with the granules of fine fraction, at least three inclined perforated rings are provided inside the intercase annular cavity, the first and third of which are positioned on the outer surface of the additional cone, and the second - on the inner surface of the main vertical case. The technical result is provided by increasing the degree of granule monodispersity and improving their quality.
Appears in Collections: Патенти

Views

Argentina Argentina
1
Canada Canada
1
China China
2
France France
5
Germany Germany
636
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Iraq Iraq
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
3155
Slovakia Slovakia
2
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
585
United Kingdom United Kingdom
6307
United States United States
12614
Unknown Country Unknown Country
17
Venezuela Venezuela
1

Downloads

China China
1
France France
3
Germany Germany
3
Iraq Iraq
1
Norway Norway
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
12616
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
monodyspersnist_hranul.pdf 273,11 kB Adobe PDF 12635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.