Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46378
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ефективність комплексного рослинного адаптогену для оптимізації розумової працездатності у дітей старшого шкільного віку
Other Titles Эффективность комплексного растительного адаптогена для оптимизации умственной работоспособности у детей старшего школьного возраста
Efficiency of integrated plant adaptogen for optimizing mental capacity in older school age children
Authors Камінська, Т.М.
Муквіч, О.М.
Пінчук, Л.П.
Keywords екстракт Гінкго білоба
розумова працездатність
школярі
экстракт Гинкго билоба
умственная работоспособность
школьники
Ginkgo Biloba extract
mental capacity
students
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46378
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Камінська, Т.М. Ефективність комплексного рослинного адаптогену для оптимізації розумової працездатності у дітей старшого шкільного віку [Текст] / Т.М. Камінська, О.М. Муквіч, Л.П. Пінчук // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2016. - Т. 4, № 2. - С. 324-334.
Abstract Збільшення навантаження шкільних програм, формуван-ня тривалого «шкільного стресу» призводять до порушень процесів пам’яті, уваги у школярів, що потребує періодичного застосування не лише запобіжних (профілактичних), а й відновлювальних (ліку-вальних) заходів. Мета дослідження: оцінювання ефективності застосування рос-линного адаптогена екстракту Гінкго білоба на процеси розумової працездатності, пам’ять, здатність активувати швидкість мислення та збільшити рівень інформаційних процесів у школярів старшого шкільного віку. Матеріал та методи дослідження. Дослідження проведене у 3 основних групах дітей та у 3 групах порівняння. До та після завер-шення курсу лікування проводили клінічний огляд дітей педіатром, неврологом, окулістом, динамометрію, заміряли артеріальний тиск, частоту пульсу. Розумову працездатність (стійкість, увагу, точність і продуктивність роботи) визначали за допомогою таблиць Анфімо-ва. Для оцінювання процесів перероблення інформації досліджува-ли короткочасну змістовну та короткочасну зорову пам’ять. Харак-тер та динаміку вегетативних змін визначали у балах за А. М. Вей-ном. Результати. За оцінкою батьків та вчителів, діти, які одержували екстракт Ginkgo Biloba регулярно впродовж 3 місяців, ставали більш спокійними, легко не збуджувалися та не дратувалися. Про нормалізацію корково-підкоркових зв’язків під впливом лікування може свідчити також нормалізація сну. Під впливом лікування пройшли болі у трубчастих кістках, що могло бути пов’язане з нор-малізацією мікроциркуляції у кінцівках, а також носові кровотечі. Позитивна динаміка наявних симптомів у обстежених дітей сприяла швидкому зменшенню астенізації організму, втомлюваності та пок-ращанню загального стану, покращилися показники короткочасної зорової пам’яті. Висновки. Після курсу терапії у дітей усіх груп дослідження достовірно підвищилися показники продуктивності та точності ви-конання завдання. Активація розумової працездатності відбулася у всіх групах дітей незалежно від їх статі.
Введение. Увеличение нагрузки школьных программ, формирование длительного «школьного стресса» приводят к нарушениям процессов памяти, внимания у школьников, что требует периодического применения не только мер (профилактических), но и восстановительных (лечебных) мероприятий. Цель исследования: оценка эффективности применения растительного адаптогена экстракта Гинкго билобы на процессы умственной работоспособности, память, способность активировать скорость мышления и увеличить уровень информационных процессов у школьников старшего школьного возраста. Материал и методы исследования. Исследование проведено в 3 основных группах детей и в 3 группах сравнения. До и после завершения курса лечения проводили клинический осмотр детей педиатром, неврологом, окулистом, динамометрию, замеряли артериальное давление, частоту пульса. Умственную работоспособность (устойчивость, внимание, точность и производительность работы) определяли с помощью таблиц Анфимова. Для оценки процессов переработки информации исследовали кратковременную содержательную и кратковременную зрительную память. Характер и динамику вегетативных изменений определяли в баллах по А. М. Уэйну. Результаты. По оценке родителей и учителей, дети, получавшие экстракт Ginkgo Biloba регулярно в течение 3 месяцев, становились более спокойными, легко не возбуждались и не раздражались. О нормализации корково-подкорковых связей под влиянием лечения может свидетельствовать также нормализация сна. Под влиянием лечения прошли боли в трубчатых костях, что могло быть связано с нормализацией микроциркуляции в конечностях, а также носовые кровотечения. Положительная динамика имеющихся симптомов у обследованных детей способствовала быстрому уменьшению астенизации организма, утомляемости и улучшению общего состояния, улучшились показатели кратковременной зрительной памяти. Выводы. После курса терапии у детей всех групп исследования достоверно повысились показатели производительности и точности выполнения задания. Активация умственной работоспособности состоялась во всех группах детей независимо от их пола.
Introduction. Increased load school programs, forming long "school stress" lead to violations of the processes of memory, attention to stu-dents in need of periodic application not only preventive (prophylactic) and reconstruction and (medical) events. Objective: to assess the effectiveness of herbal adaptogen extract of Ginkgo Biloba in the processes of mental performance, memory, think-ing ability to activate speed and increase the level of information pro-cesses in the high school age students. Material and methods. The study was conducted in 3 main groups of children and in 3 groups of comparison. Before and after the treatment a clinical examination of children by a neurologist and an ophthalmologist was carried out, dyna-mometry, measured blood pressure, heart rate were measured. Mental performance (stability, focus, precision and productivity) was deter-mined by tables of Anfimov. To evaluate the process of information processing we studied short and meaningful short-term visual memory. The nature and dynamics of vegetative changes measured in points for by AM Wayne. Results. According to the parents and teachers children who received Ginkgo Biloba extract regularly for 3 months become calmer, less excit-ed and annoyed. The normalization of cortico-subcortical connections under the influence of treatment may be indicated by normalization of sleep. After the treatment pain of long bones disappeared that could be associated with the normalization of the microcirculation in the extremi-ties, as well as nosebleeds. The positive dynamics of existing symptoms in children surveyed contributed to the rapid decrease in body asthenia, fatigue and improvement of general condition, improved short-term visual memory. Conclusions. After a course of treatment in children of all groups productivity and accuracy of the task significantly increased. Activation mental capacity occurred in all groups of children, regardless of their sex.
Appears in Collections: Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (2013-2018)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
4
Germany Germany
3
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2262
Russia Russia
2
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
1041
United Kingdom United Kingdom
9000
United States United States
25822
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

China China
1
Dominican Republic Dominican Republic
1
France France
1
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
1040
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
25823
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Kaminska_Mukvich_Pinchuk.pdf 735,7 kB Adobe PDF 26880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.