Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48654
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Окремі питання державного контролю діяльності суб’єктів господарювання
Other Titles Some issues of the state control activities of economic entities
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords Господарський кодекс України
Хозяйственный кодекс Украины
Economic Code of Ukraine
Цивільний кодекс України
Гражданский кодекс Украины
Civil Code of Ukraine
суб’єкт господарювання
субъект хозяйствования
economic entity
державні органи
государственные органы
state (public) bodies
публічні зобов’язання
публичные обязательства
public obligations
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48654
Publisher Донецький юридичний інститут МВС України
License
Citation Деревянко, Б.В. Окремі питання державного контролю діяльності суб’єктів господарювання [Текст] / Б.В. Деревянко // Актуальні проблеми цивільного та господарського права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 07 жовтня 2016 р.). — Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. — С. 110-111.
Abstract При здійсненні контролю діяльності субʼєктів господарювання державні органи надають платні послуги, які називають державними, адміністративними або публічними. Державні та адміністративні мають між собою відмінності і входять до категорії публічних. Переважна більшість дослідників-юристів вважають, що послуги є публічними через те, що надаються адміністративними органами. Із цим слід погодитися і виправдати поділ публічних послуг на адміністративні та державні. Проте слід додати, що термін «публічні послуги» застосовується у більшій мірі не тому, що такі послуги надаються державними (публічними) органами, як це часто вважається у межах науки адміністративного права, а тому, що ці послуги на основі положень ЦК України та ГК України про публічні зобов’язання повинні надаватися будь-кому зі споживачів, зокрема і суб’єктів господарювання.
При осуществлении контроля за деятельностью субъектов хозяйствования государственные органы предоставляют платные услуги, называемые государственными, административными либо публичными. Государственные и административные имеют между собой отличия и входят в категорию публичных. Большинство исследователей-юристов считают, что услуги являются публичными из-за того, что предоставляются административными органами. С этим следует согласиться и оправдать разделение публичных услуг на административные и государственные. Но следует добавить, что термин "публичные услуги" применяется в большей мере не потому, что такие услуги предоставляются в большей мере не потому, что такие услуги предоставляются государственными (публичными) органами, как это часто считается в науке административного права, а потому, что эти услуги на основе положений ХК Украины и ГК Украины о публичных обязательствах должны предоставляться любому потребителю, в частности субъекту хозяйствования.
When controlling of economic entities the public bodies providing services, called state, administrative or public. The term "public services" applies to a greater extent, not because such services are provided by state (public) bodies, as is often considered to be within the science of administrative law, and that these services are based on the provisions of the Civil Code of Ukraine and the Economic Code of Ukraine on public obligations should be available to anyone of the consumers, including economic entities.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1325
China China
1
EU EU
1
Finland Finland
1
Germany Germany
2
Greece Greece
1
Ireland Ireland
20212
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
663
Ukraine Ukraine
40423
United Kingdom United Kingdom
2650
United States United States
145852
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

China China
1
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
10272
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_tezy_07.10.2016.PDF 277,38 kB Adobe PDF 10282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.